Novinky O škole Rada školy Fotoalbum Prihlásenie Video Škola na dotyk Sponzori

Plán práce

na školský rok 2013/2014

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
Adresa školyTrieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Telefón048/4144723
E-mailzs.snp20@stonline.sk
WWW stránkazssnpbb.edupage.org
ZriaďovateľMesto Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jarmila Buková048/41447230917/426815zs.snp20@stonline.sk
ZRŠMgr. Danka Bugáňová048/41447230917/426815zs.snp20@stonline.sk
ZRŠPaedDr. Jana Sýkorová048/41447230917/426815zs.snp20@stonline.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Mgr. Pavol Katreniakkatreniak@stonline.sk
pedagogickí zamestnanciMgr. Eva Smekalováeva.smekal@gmail.com
 Mgr. Gabriel Stachgabriel.stach@gmail.com
   
ostatní zamestnanciEdita Zlochováedita.zlochova@gmail.com
   
zástupcovia rodičovPatrik Ševčíkpatrik.sevcik@gmail.com
 Ing. Silvia Karelováskarelova@zoznam.sk
 Ing. Ján Vundravundr@bbreality.sk
 Angelika Kkajčovicangelika@avg-group.com
zástupca zriaďovateľaIngrid Hrudkayováhrudkayova@banskabystrica.sk
 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhDklucka@gmail.com
 Mgr. Karol Langsteinlangstein@misbb.sk
 Ing. Mgr. Pavol Katreniakkatreniak@stonline.sk

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúci
MZ ŠKDMgr. Henrieta Chromiaková
MZ 1. - 2. ročníkMgr. Denisa Lunterová
MZ 3. - 4. ročníkMgr. Tatiana Katreniaková
PK - HUV, VYV, TEVMgr. Marcela Ištvánová
PK - GEO, DEJ, OBV, ETV, NAVMgr. Mája El Hajry
PK - CJMgr. Lenka Adamová
PK - FYZ, TCHV, CHEM, BIOMgr. Michaela Sekerešová
PK - MATMgr. Katarína Pĺžiková
PK - SJLMgr. Iveta Majerová

Personálne zabezpečenie vyučovania

Úlohy pedagogických zamestnancov na školský rok 2013/2014

Vedenie školy

Por.

číslo

Zamestnanec

Funkcia

Správca zbierok

Iné úlohy

1.

Buková Jarmila, PaedDr.

 

Činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca (riaditeľka školy) sú obsiahnuté v §5 zákona NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v §7,8,9,10 zákona NR SR č.552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien.

2.

Bugáňová Dana,Mgr.

zrš

-          predseda škodovej komisie

-          štatutárny zástupca RŠ

-          člen výchovnej komisie

-          zodpovedá za činnosť učiteľov II. stupňa školy

-          komisionálne a opravné skúšky

-          finančná kontrola hospodárky

-          spolupráca s Obecným zastupiteľstvom v Nemciach

-          spolupráca so SOŠ (Školská 7, Školská 5)

-          spolupráca so ZŠ Roosveltova nemocnica

-          spolupráca so ZŠ v Rydzyne a Kaczkowe (Poľsko)

-          projekt „AISEC BRIDGE THE CULTURES“ –študenský

3.

Sýkorová Jana, PaedDr.

zrš

člen výchovnej komisie

-      zodpovedá za činnosť 

        učiteliek I. stupňa školy

-       zodpovedá za činnosť 

        vychovávateliek ŠKD  

-      zodpovedá za činnosť 

       upratovačiek a školníka školy

-          spolupráca s BDNR

-          spolupráca so SG

-          spolupráca s MŠ

 

ŠKD

Por.

číslo

Zamestnanec

Prac.

zaradenie

Funkcia

Správca zbierok

Iné úlohy

1.

Potančoková Katarína, Bc.

Vych.

- vedúca II. odd.

 

-  zber papiera jar

-   starostlivosť  o školskú záhradu

-   Fašiangový karneval

2.

Demjanová Dagmar, Mgr.

Uč.

1.- 4.roč.

- vedúca III. odd.

 

-  redakčná rada

-  tvorba portfólia

-  Pasovanie prvákov do Cechu školáckeho

3.

Chromiaková Henrieta, Mgr.

Vych.

- vedúca I. odd.

- vedúca MZ ŠKD

 

 

-  koordinátor ŠKVýP

-  koordinátor voľ. času

- spolupráca s rodičmi (Jesenná tvorivá dielňa pre deti a starých rodičov,

 Ochutnávka zdravých nátierok a šalátov pre rodičov, Raňajky s mamičkami,......)

4.

Slivková Darina

Vych.

- vedúca IV. odd.

 

-  koordinátor spolupráce 

    so SG

-  koordinátor spolupráce 

   s BDNR

-  Posedenie s dôchodcami

5.

Štubňová Ľubica, Mgr.

Vych.

- vedúca V. odd.

 

-  starostlivosť o kvetinovú 

    výzdobu školy

-  fotodokumentácia 

    činnosti ŠKD

-  zber papiera jeseň, jar

6.

Vyšná Barunka, Mgr.

Uč.

1.- 4.roč.

-vedúca VI. odd.

- kabinet ŠKD

-   enviroprojekty+“Škola podporujúca zdravie“

-    Zápis do 1.ročníka

-  zber papiera jeseň

 

I. stupeň ZŠ

Por.

číslo

Zamestnanec

Prac.

zaradenie

Funkcia

Správca zbierok

Iné úlohy

1.

Debnárová Štefánia, Mgr.

TU –I.B

 

 

-          koordinátor ŠkVP pre    

        1.stupeň

-          výtvarné súťaže    

-           koordinátor výzdoby 

        školy

-    Spolupráca s OD PRIOR 

-           koordinátor spolupráce so SG

-           koordinátor 

        spolupráce s BDNR   

2.

Retová Slavomíra, Mgr.

TU-IV.A

 

- sklad učebných pomôcok 1.stupňa

-          Fašiangový karneval

-          fotodokumentácia akcií 1.stupňa

-          športové súťaže

-          dopravná výchova

-          projekt  Ener. experimenty

-          exkurzie 1.st. - Tihányovský kaštiel, Thurzov dom, Matejov dom, náučný chodník v Jakube, v Malachove, Hvezdáreň, Arborétum vo Zvolene, ......

-          KOMPARO - 1.st.

3.

Katreniaková Tatiana, Mgr.

TU-III.C

- vedúca MZ 3.- 4.roč.

 

-  zbierka metodík 1. stupňa

-       koordinátor spolupráce so SG

-       koordinátor 

      spolupráce s BDNR

-     koordinátor výzdoby 

      školy

-   Spolupráca s OD PRIOR 

-          časopisy pre 1. stupeň

-          Tvorivé dielne – SOS

-          Spolupráca s VKMK

4.

Lunterová Denisa, Mgr.

TU - I.A

- vedúca MZ 1.-2.roč.

- zbierka literatúry RAABE

- pracovisko f. RAABE

-          koordinátor protidrogovej prevencie na 1. stupni

-           OŽZ 1. stupeň

Cvičenie v prírode

-        výber financií 1.st.

-       škola v prírode 2.-4.roč.

-       korčuliarsky výcvik 2.ročník  

5.

Pardupová Jaroslava, Mgr.

TU – I.A

 

 

-          poistenie žiakov

-         kultúrne podujatia

-         športové súťaže

-         korčuliarsky výcvik        1.ročník

-     nástenka – úspechy    žiakov  1.st.

6.

Paučulová Andrea, Mgr.

TU – III.B

 

-  sklad učebníc pre 1. stupeň   

 -  učebňa PC 1. stupeň

-    kultúrne podujatia    školy

-   projekt-Týždeň hlasného čítania,  Záložka spája školy

-    súťaž Všetkovedko

-    plavecký výcvik 3.ročník  

-    prír.3.r.- RAABE

7.

Surovcová Alena, Mgr.

TU –IV.C

 

- učiteľská knižnica

 

-    koordinátor ŠkVP pre   

     1.stupeň

-    enviroprojekty+“Škola  

      podporujúca zdravie“, Svetový deň výživy, Svetový deň mlieka, Deň jablka.... 

-     súťaže zo slov. jazyka (Šaliansky Maťko, Prednes poézie  a prózy ai.)

-     učiteľská knižnica

-     hudobné súťaže

8.

Styková Daniela, Mgr.

TU-II.B

 

- žiacka knižnica

 

-          Kronika školy

-          Projekty IKT - napr. Ovce

-      Spolupráca s VKMK+ Medzinárodný deň knižníc,  Noc s Andersenom,

-     žiacka knižnica

-     súťaže zo slov. jazyka (Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko, Prednes poézie  a prózy ai.)

-     plavecký výcvik        2.ročník

-          Fašiangový karneval

9.

Ďurošová Marcela, Mgr.

TU-IV.B

 

 

-          súťaže  z matematiky 3.-4.r.

-      cudzojazyčná  oblasť - Európsky deň jazykov

10.

Trestová Natália,

Mgr.

TU-I.C

 

 

-          redakčná rada

-          súťaže  z matematiky 1.-2.r.

-          učebnice ANJ pre 1.st.

-          Pasovanie prvákov do Cechu školáckeho

 

II. stupeň ZŠ

Por.

číslo

Zamestnanec

Prac.

zaradenie

Funkcia

Správca zbierok

Iné úlohy

1.

Adamová Lenka, Mgr.

TU – 5.A

     TU externých študentov

PK-CJ (ANJ,NEJ, RUJ)

Učebnice cudzích jazykov

 

2.

Borbély

Róbert, Mgr.

 

 

 

-          kontrola čistoty tried v škole(pravidelne)

-          školský časopis

-          fotodokumentácia školy

3.

Bučinová Silvia, Mgr.

TU – 9.B

Práca pri externých študentov

 

-          nákup odmien pre žiakov

-          evidovanie úspechov žiakov

4.

Čabala Sergej, Mgr.

TU -  7.D

 

 

-          Policajt môj kamarát

-          kontrola náradia TEV

 

5.

Dobrá Anna, Mgr.

U

 

 

-      úprava okolia školy (týždenný rozpis a kontrola)

-    Sklad učebníc 5.-9.roč.

6.

El Hajry Mája, Mgr.

TU – 5.B

PK – GEG,DEJ,OBN,ETV,NAV

DEJ

Metodiky 5.-9.roč.

-          pomoc pri zápise detí do 1.ročníka

-          zberové činnosti

-          organizovanie filmových predstavení (výber financií)

-          koordinátor Žiackeho parlamentu

7.

Hudecová Jana, Mgr.

TU- 6.B

 

 

-          organizátor fotenia žiakov na 2.st. a výber financií

-          koordinátor projektov (AIESEC)

8.

Ištenešová Zuzana, Mgr.

TU – 7.A

 

OBN,ETV

-          koordinátor protidrogovej prevencie

-          starostlivosť o estetickú úpravu zborovne školy

-          písanie zápisníc z porád

9.

Ištvánová Marcela, Mgr.

TU – 9.C

PK – výchovy

MAT

-     organizovanie výchovných koncertov (výber financií na 2.stupni)

-     kultúrne programy

10.

Janko Ondrej, Mgr.

TU – 8.C

 

TSV

-          organizovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku

-          OČZ (organizovanie a zabezpečenie podľa pokynov ZRŠ 5.-9.roč.)

-          zástupca zamestnancov BOZP (evidencia úrazov)

11.

Kolesárová Zuzana, Mgr.

TU – 6.A

koordinátor so Stredoslovenskou galériou

 

VYV

-          koordinátor celoročnej výzdoby školy

-          pomoc pri kultúrnych programoch (estetická výzdoba)

-          školský časopis

12.

Kopáčiková,

Silvia, Mgr.

U

 

 

-          kontrola čistoty tried v škole(pravidelne)

 

13.

Kvasnová Veronika, Mgr.

TU – 8.A

koordinátor   spolupráce s Bábkovým divadlom

 

-          školský časopis

-          organizácia športových aktivít pedagog. zamestnancov

-          členka Rady rodičov

-          Sklad učebníc 5.-9.roč.

 

14.

Majerová Iveta, Mgr.

TU – 7.B

PK- SJL

SJL

-          propagácia školy v médiách, v dennej tlači, na web stránke školy

-          kultúrne programy školy

15.

Nováková

Monika, Mgr.

U

 

Správca zbierky CJ

-          evidovanie úspechov žiakov (sumár za školu)

16.

Paška Ivan, Mgr.

U

 

TCHV – učebňa

TCHV – kabinet 

-          starostlivosť o školskú záhradu

-          starostlivosť o školské náradie

-          zabezpečenie technickej aparatúry pre školské akcie

17.

Pĺžiková Katarína, Mgr.

TU – 9.D

PK-MAT,INF

GEG

-          koordinátor ŠkVP

-          koordinátor celoplošné testovanie (MONITOR 9), KOMPARO

18.

Racková Jela, Mgr.

TU –9.A

 

školská kuchynka

-          zdravotník školy

-          koordinátor VMR

19.

Sekerešová Michaela, Mgr.

TU – 7.C

PK – BIO, CHE, FYZ, TCHV

Kabinet CHE, BIO

-          koordinátor ENV

-          koordinátor projektu “Škola podporujúca zdravie

20.

Smekalová Eva, Mgr.

U

Výchovný poradca

FYZ – kabinet

FYZ – učebňa

-     nákup odmien pre  žiakov

21.

Stach Gabriel,Mgr.

TU – 5.C

 

Učebne PC2, PC3

Správca zbierok

PC – 2 ,PC – 3

-          ASC – agenda(aktualizácia)

-          Správca siete

-          web stránka školy

 

 

22.

 Žabková Zuzana, Mgr.

TU – 8.B

 

HUV

-          kultúrne programy

-          fotodokumentácia školy

23.

Koštiaľ Daniel, Mgr.

U NAV(ECAV)

 

 

 

24.

Volfová Helena, RNDr.

U NAV (RK)

 

 

-          starostlivosť o kvetinovú výzdobu školy

-           pomoc učiteľom a vedeniu školy podľa potreby

25.

Lysina Tomáš, Mgr.

 

 

 

-           

26.

Štulíková Katarína, Mgr.

 

 

 

-           

27.

Turák Róbert,Mgr.

 

 

 

-           

 

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32233243426
počet žiakov464545566344807176526
z toho ŠVVP00001225717
z toho v ŠKD3939282660000138

Organizácia školského roka

Školský rok 2013/2014 sa začína 1. septembra 2013.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2013.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára 2014.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 a končí sa 27. júna 2014.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna 2014.


PrázdninyTermín prázdninNástup do školy
jesennéod 30.10.2013 do 1.11.20134.11.2013 (pondelok)
vianočnéod 23.12.2013 do 7.1.20148.1.2014 (streda)
polročné3.2.20144.2.2014 (utorok)
jarnéod 17.2.2014 do 21.2.201424.2.2014 (pondelok)
veľkonočnéod 17.4.2014 do 22.4.201423.4.2014 (streda)
letnéod 30.6.2014 do 29.8.20142.9.2014 (utorok)

Kalendár akcií školy

V školskom roku 2013/2014 si stanovujeme niekoľko základných akcií, ktoré budú charakterizovať tradície školy. Na tieto príležitosti sa budú pripravovať všetci zamestnanci školy spolu so žiakmi.Tu sa odprezentuje práca, zameranie, schopnosti aj dosiahnuté úspechy žiakov a ich učiteľov.

Sú to:

1) Medzinárodná spolupráca počas celého školského roka s priateľskými základnými školami v Poľsku - v Rydzyne a v Kaczkove

2) Spolupráca s AIESEC - zahraniční stážisti - vyučovanie angličtiny

3( Celoročná spolupráca s BDNR, SG a Detskou knižnicou Mikuláša Kováča

4) Literárno - vedné exkurzie

5( Pasovanie prvákov do "Cechu školáckeho"

6) 2- krát ročne výchovný koncert v spolupráci s ĽŠU v Banskej Bystrici

7) Predajná výstava vianočných medovníkov

8) Vianočná akadémia

9) Veľkonočné tradície - ľudové remeslá - "Otvorená škola"

10) Záložka do knihy spája slovenské školy - zapojenie sa do projektu

11) "Týždeň hlasného čítania" - zapojenie sa do projektu

12) "Olympijský deň"

13) "Škola v prírode" pre 2.a 4. ročník - hotel Bystrá 12.-16.05.2014

14) Rozlúčka s deviatakmi

15) Priebežné zapájanie sa do súťaží a olympiád podľa predmetov na základe ponuky a výberu školy

Kalendár porád

Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád

1. Pedagogické rady:

August (30.8.2013)

- Organizácia školského roka

- Organizácia a personálne obsadenie školy

- Prehľad pridelených úloh

- Schválenie interných predpisov školy

Október (8.10.2013)

- Schválenie plánu práce na školský rok 2013/2014

- Vyhodnocovacia správa za školský rok 2012/2013

- Kritéria pre osobné príplatky

- Výsledky vstupných testov

November (19.11.2013)

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk.roka

Január (24.1.2014)

- Klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk.r.

- Hodnotenie mimoškolskej činnosti

Apríl (15.4.2014)

- Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok

Jún (24.6.2014)

- Klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk.r.

- Výsledky výstupných testov

- Výsledky umiestnenia žiakov na stredné školy

Jún (26.6.2014)

- Vyhodnotenie celoročnej práce

2. Pracovné porady

August 2013

- Privítanie do nového školského roka

- Pokyny na pracovný týždeň k zabezpečeniu otvorenia nového školského roka

- Pokyny a usmernemie k externým a komisionálnym skúškam

December 2013

- Práca MZ, PK

Február 2014

- Aktuálna téma

Marec 2014

- Práca MZ, PK

- Týždeň hlasného čítania

- Čítanie s porozumením

Máj 2014

- Stratégia postupov, korekcií ŠkVP

- Pokyny k záveru školského roka

Jún 2014

- Vyhodnotenie celoročnej práce

Ďalšie pracovné porady realizovať podľa aktuálnej situácie a potreby.

3. Gremiálne porady

Podľa aktuálnej potreby.

SWOT analýza


 S: silné stránky (vnútorné činitele)

W: slabé stránky (vnútorné činitele)

·         výhodná poloha školy v mestskom osídlení

·         výhodné dopravné spojenie s okolím

·         tichá prímestská štvrť

·         v správe majetku je byt

·         vlastný školský dvor, záhrada, ihrisko

·         športové triedy na druhom stupni so zameraní na futbal a atletiku

·         ochota pedagogických pracovníkov realizovať ďalšie vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania učiteľov

·         ponuka záujmových krúžkov a aktivít pre žiakov mimo vyučovania

·         kvalitný pedagogický zbor (kvalifikačná úroveň, ako aj prístup ku žiakom)

·         implementácia inovatívnych foriem, metód a prístupov

·         nové zaujímavé priestory pre ŠKD

·         projektová činnosť

·         rovnosť príležitosti vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP (nadaní, talentovaní, s postihnutím a poruchami učenia)

·         nedostatok finančných prostriedkov na rozsiahlejšie opravy a rekonštrukcie

·         absencia jazykového laboratória

·         zastarané a nedostatočné vybavenie kabinetov učebnými pomôckami

·         stále nedostatočne zabezpečené vyučovanie pomocou didaktickej techniky a výukových programov

·         ťažká komunikácia a spolupráca s rodičmi detí  marginalizovaných skupín

·          klesajúca motivácia žiakov s následným zhoršením vedomostnej úrovne

·         vysoké percento zastúpenia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia

O: príležitosti (vonkajšie činitele)

T: riziká (vonkajšie činitele)

·         zvýšiť záujem klientov o školu, naplniť stav v súlade s možnosťami, efektívne využívanie priestorov na tvorivé dielne, umelecké ateliéry

·         pripraviť vzdelávacie ponuky pre učiteľov tak, aby sa skvalitnila výučba a predchádzalo pato-psychologickým javom

·         strata potenciálnych klientov školy, ohrozený chod školy, nepredvídané havárie, zvýšené výdavky na prevádzku školy

·         zvyšovanie agresivity u žiakov, nárast sociálne-patologických prejavov správania – fajčenie, drogy  

 • Opatrenia:

·         podporovať efektívne fungujúcu vertikálnu štruktúru riadenia (PK, MZ) za účelom zosúladenia vyučovacích stratégií (inovatívne formy vyučovania, zavádzanie  nových metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, integrácia predmetov, zjednotenie požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov),

 • vzhľadom na nastolený trend ku zmene pedagogickej koncepcie maximalizovať aplikáciu aktívneho učenia, medzipredmetovej integrácie, projektového vyučovania,
 • rozšírenie klasifikácie o slovné hodnotenie a využiť ho ako stimulujúci faktor zvýšenia motivácie žiakov ku získavaniu poznatkov a rozvoja jeho schopností,
 • podporovať a viesť žiakov k sebahodnoteniu
 • zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,
 • z hľadiska zvýšenia efektivity aplikovaných moderných metód práce využívať vo väčšej miere blokové vyučovanie,
 • zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní,
 • vytvoriť podporný systém voľno-časových aktivít ako prevenciu sociálno-patologických javov,
 • cieleným dialógom, dotazníkmi aktivizovať participáciu rodičov na tvorbe výchovno-vzdelávacieho programu,
 • vnútroškolskú kontrolu a pedagogické pozorovanie zamerať na sledovanie uplatňovania zásad prijatej pedagogickej koncepcie, prehodnocovať ich frekvenciu a oceňovať ich aplikáciu v zmysle kritérií každý školský rok,
 • zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom aj pedagógom prispejú k ich uplatneniu v praxi a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie. 

 

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese


I. Ciele školy
Vízia školy
V súlade s novým ŠVP pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie škola smeruje k harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho individuality v bezpečnom a podnetnom prostredí na základe vlastnej aktivity prostredníctvom autentického učenia. Víziou je - otvorená škola s pozitívnou socio - emotívnou klímou - samostatní komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a slušní žiaci v súlade so SOFI-a - škola pre život. Program Zdravá škola, ktorá dodržiava zásady - bezpečnosť prostredia, zdravé učenie a otvorené partnerstvo.

1. Profilácia školy:

V zmysle loga školy SOFI-a:
S som komunikatívny, samostatný, tvorivý a zodpovedný žiak
O ovládam cudzie jazyky - nestratím sa v Európe ani vo svete
F formujem a chránim životné prostredie, uprednostňujem zdravý životný štýl
informatika je môj kamarát, viem aktívne pracovať na PC a s internetom
-a-art = umenie, moji partneri sú Bábkové divadlo na Rázcestí a Stredoslovenská galéria
2. Hlavný cieľ školy na školský rok 2013/2014
Pokračovať realizácie ŠkVP, priebežne uskutočňovať potrebné korekcie. Pripraviť vyučovanie do ďalších ročníkov tak, aby žiaci získavali kompetencie na celoživotné vzdelávanie:
- čitateľskú gramotnosť
- komunikačné schopnosti a spôsobilosti
- schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
- pracovať s modernými informačnými technológiami
- personálne a sociálne schopnosti.

II. Analýza činnosti v školskom roku 2012/2013

V uplynulom školskom roku bolo našou prioritou realizovať ŠkVP. V záujme zabezpečenia efektívnej realizácie tejto náročnej úlohy pedagogickí zamestnanci v priebehu školského roka konzultovali a modifikovali svoje postupy s lektormi z Metodicko-pedagogického centra formou priebežných vzdelávaní, e-mailov, osobných konzultácií. Do vyučovania aplikovali inovatívne formy a metódy práce zavádzaním projektového prístupu na vyučovanie.
Zabezpečovali sme výučbu cudzieho jazyka od 1. ročníka.
Veľkým prínosom pre zlepšenie kvality výučby jazykov boli počas školského roka dva medzinárodné projekty: Prvý "Bridge the cultures", vďaka ktorému nás už po druhý raz navštívili stážisti z rôznych krajín a kontinentov. V tomto školskom roku to boli stážisti z Mexika, Srbska, Egypta a z Kazachstanu, ktorí v anglickom jazyku prezentovali svoju krajinu, tradície, zvyky a reálie.Druhý - dvojročný projekt Comenius - Tales Getting childrens together (Rozprávky - spojme deti spolu). V tomto projekte okrem našej školy bolo zapojených ďalších sedem krajín Európy. Tenro projekt na konci školského roka už skončil. Mal široký záber. Pedagógovia aj žiaci mali jedinečnú autentickú možnosť porovnať si školské systémy, vymeniť si skúsenosti, nadviazať kontakty a motivovať sa k ďalšej práci.
Environmentálnu výchovu sme uskutočňovali premysleným, uceleným programom EKO - KALENDÁR (využívanie významných dní, udalostí ENV zamerania), priebežne počas celého roka. Žiaci všetkých ročníkov sa zapojili do množstva súťaží, zberov, besied.
Veľmi aktívne pracuje“ Žiacky parlament“. Spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF v Bratislave.Za aktivity v tomto šk.roku sme získali titul „Škola priateľská deťom“.
Realizovali sme ďalší rok športových tried v piatom, šiestom, siedmom a v ôsmom ročníku so zameraním na futbal a atletiku.
Spolupracovali sme s centrami ENV a mimovládnymi organizáciami (OZ). Zveľadili sme mnohé vnútorné priestory školy, okolie školy, školský dvor a školskú záhradu aj za aktívnej spolupráce rodičov školy. Realizovali sme separáciu zberu odpadových surovín a účelový zber starého papiera.
Môžeme konštatovať, že výsledky práce, ktoré sme dosiahli v uplynulom školskom roku boli a sú dobrým východiskom pre plánovanie práce v školskom roku 2013/2014.
Podrobnejšia analýza - viď Vyhodnocovacia správa za školský rok 2012/2013

 


Opatrenia
Vzhľadom na nastolený trend ku zmene pedagogickej koncepcie uplatňovať aktívne učenie, medzi predmetovú integráciu, projektové vyučovanie aj v deviatom ročníku, ktorý nepostupuje ešte podľa nového vzdelávacieho programu.
• Zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.
• Realizovať podporný systém voľno - časových aktivít ako prevenciu sociálno-patologických javov.
• Cieleným dialógom, dotazníkmi aktivizovať účasť rodičov na tvorbe výchovno-vzdelávacieho programu.
• Vnútroškolskú kontrolu a pedagogické pozorovanie zamerať na sledovanie uplatňovania zásad prijatej pedagogickej koncepcie, na získavanie kompetencií žiakov cez obsah učiva, na účelné a efektívne využívanie materiálno-technického vybavenia školy, pomôcok na vyučovacích jednotkách , na využívanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní. Vedenie školy bude následne prehodnocovať frekvenciu kontrolnej a hospitačnej činnosti a získané podklady vyhodnocovať pedagogických radách.
• Zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy ale aj na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom aj pedagógom prispejú k ich uplatneniu v praxi a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie.
• Využiť materiálovo-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov.

III. Hlavné úlohy v školskom roku 2013/2014
1.
Pozornosť naďalej venovať uplatňovaniu Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a     vzdelávania o zmene a doplnení niektorých zákonov.
T: v priebehu celého roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
2. Pozornosť venovať školskej reforme, tvorbe školských vzdelávacích programov v zmysle § 7 a § 8 Zákona o výchove a vzdelávaní. Zabezpečiť kvalitnú realizáciu ďalšieho roka ŠkVP (9.roč.)
T: v priebehu celého roka Z: vedenie školy, koordinátori ŠkVP, všetci pedagogickí zamestnanci
3. Zabezpečiť kvalitu vecného prostredia školy, kvalitu sociálneho prostredia a pozitívnej klímy v škole a v jednotlivých triedach.
T: v priebehu roka Z: vedenie školy, všetci pg.zam.
4. Zabezpečiť kvalitnú realizáciu každodenného vzdelávania počas celého školského roka. Pri výučbe vytvárať podmienky zdravého učenia, orientovať sa na autentické a zážitkové učenie. Motivovať žiakov k učeniu sa pre život a k samohodnoteniu.
T: v priebehu celého šk.roka Z: vedenie školy, všetci pg.zam.
5. Zabezpečiť ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov v rámci celoživotného vzdelávania za účelom skvalitňovania pedagogického procesu.
T: v priebehu celého šk.roka Z: vedenie školy, všetci pg.zam.
6. Pozornosť sústrediť na kvalitu riadenia pedagogického procesu, na dôkladnú analýzu výchovno-vzdelávacieho procesu, účelné plánovanie, následnú kontrolu, zber informácií a objektívne hodnotenie.
T: úloha trvalá Z: vedenie školy
7. Riadiacu prácu upriamiť na činnosť metodických orgánov na škole. Podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech školy.
T: úloha trvalá Z: vedenie školy
8. Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom v intelektovej oblasti, v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom so ŠVVP, deťom a žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia.
T: úloha trvalá Z: všetci pg.zam.
9. Zabezpečiť konzultácie s odborníkmi z poradenských inštitúcií pre vytváranie príležitostí uplatnenia sa všetkých žiakov zohľadňujúcich pritom ich schopnosti.
T: január 2013 Z: vých.poradca, TU 9.roč.
10. Zapracovať kvalitatívne pripomienky rodičov, žiakov a odbornej verejnosti do ŠkVP.
T: úloha trvalá Z: koordinátori ŠkVP
11. Plnenie konkrétne rozpracovaných úloh Odborom školstva, športu a kultúry, vyplývajúcich z Koncepcie školstva Mesta Banská Bystrica.
T: úloha trvalá Z: vedenie školy
12. Pravidelným sledovaním platnej legislatívy a jej zmien, zvyšovať právne vedomie všetkých pedagogických zamestnancov.
T: úloha trvalá Z: vedenie školy

Ďalšie úlohy na školský rok 2013/2014

Oblasť výchovy a vzdelávania
1. Pokračovať v realizácií projektov Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola, EKO - projekty, UNICEF - projekty, KOMPARO, Infovek.
T: v priebehu celého školského roka Z: koordinátori projektových aktivít
2. Realizovať vzdelávacie aktivity a mimoškolské podujatia v školskej knižnici, v Knižnici Mikuláša Kováča, v Bábkovom divadle, v Stredoslovenskej galérií.
T: v priebehu celého roka Z: všetci učitelia
3. Preferovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy - interaktívne zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie, ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Z hľadiska zvýšenia efektivity aplikovaných moderných metód práce využívať vo väčšej miere blokové vyučovanie.
T: v priebehu celého školského roka Z: všetci vyučujúci
4. Pri hodnotení dosiahnutých výsledkov žiakov využívať formy formatívneho hodnotenia a sebahodnotenia.
T: január - jún 2014 Z: všetci vyučujúci
5. V rámci predmetu SJL klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov (ústnych, písomných), čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.
T: v priebehu celého školského roka Z: vyučujúci SJL
6. Zapájať sa do predmetových olympiád a súťaží a naďalej ich považovať za integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu. Vytvárať podmienky na rozvoj mimoriadne nadaných a talentovaných detí.
T: podľa harmonogramu Z: vedúci MZ a PK
7. Na základe už tradície a pozitívneho ohlasu zo strany žiakov aj rodičov, zreali-
zovať literárno - vedné exkurzie, podľa plánu PK - SJL.
T: september, október 2013Z: vedúca PK - SJL a triedni učitelia
8. Zrealizovať „Školu v prírode“ pre druhý a štvrtý ročník na prvom stupni ZŠ.
T: máj 2014 Z: ZRŠ pre I.stupeň ZŠ a príslušní pg.zamestnanci
9. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa:
a) podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí a ich účasť vo všetkých oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy dotýkajú
b) sprístupňovať všetkým žiakom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie
c) realizovať opatrenia na povzbudenie pravidelnej školskej dochádzky a na obmedzenie počtu tých, ktorí školskú dochádzku nedokončí
d) zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred drogovými závislosťami, fyzickým alebo psychickým násilím, poškodením alebo zneužitím
e) realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem predchádzania a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality
f) monitorovať zmeny v správaní detí a problém bezodkladne riešiť
g) poskytnúť informácie o možnostiach prevencie a poskytovaní poradenských služieb rodičom a pedagogickým zamestnancom
h) spolupracovať s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva
T: v priebehu celého roka Z: všetci pg.zamestnanci
10.Realizovať opatrenia na elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality a na podporu morálneho a právneho vedomia.
T: v priebehu celého roka Z: vedenie školy, výchovný poradca, TU
11.V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity organizovať voľno-časové aktivity zamerané na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.
T: v priebehu celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci, vychovávateľky ŠKD
12.Skvalitniť a prehĺbiť výchovu žiakov k bezpečnému správaniu a ochrane života a zdravia podľa prierezových učebných osnov v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov a zaradiť do plánov problematiku dopravnej výchovy.
T: v priebehu celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci a vychovávateľky ŠKD
13.Pokračovať v aktivitách školy:
• zapájať sa do aktivít vyhlasovaných mestom
• navštevovať kultúrne inštitúcie v meste
• organizovať vystúpenia žiakov na rôznych spoločenských podujatiach, v MŠ, domovoch dôchodcov ...
T: v priebehu celého školského roka Z: všetci pg. zamestnanci
14.Zaujímavou a tvorivou činnosťou v ŠKD a v záujmových útvaroch motivovať žiakov k radostnému, spokojnému a bezpečnému pobytu v ŠKD.
T: v priebehu celého školského roka Z: ZRŠ pre I. stupeň, vedúca MZ ŠKD
15.Pre skvalitnenie a zintenzívnenie spolupráce s rodičmi využívať web stránku školy.
T: v priebehu celého školského roka Z: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci
16. Spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami na skvalitnenie environmentálnej výchovy a výchovy k princípom trvale udržateľného rozvoja, vytváranie vhodných podmienok k zdravému spôsobu života s dôrazom na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu. Zapájať sa do projektov a súťaží, ktoré organizuje Slovenská agentúra životného prostredia. Bližšie informácie na web. stránke www.sazp.sk .
T: v priebehu celého školského roka Z: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci
17. Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch .
T: počas celého školského roka Z: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci
18.Do plánov jednotlivých vyučovacích predmetov a triednických hodín zapracovať úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu. Pripraviť a realizovať osvetovú činnosť (prednášky, besedy, výstavy...)
T: počas celého školského roka Z: vedenie školy, pedagogickí zamestnanci
19.Pozornosť venovať prevencie rizikového správania detí v školskom prostredí. Realizovať aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, delikvencie, kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu. Využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk , www.zodpovedne.sk , www.stopline.sk , www.ovce.sk , www.pomoc.sk .
T: počas celého školského roka Z: koordinátor prevencie, všetci pedagogickí zamestnanci
20. Patričnú pozornosť venovať sa témam týkajúcich sa starších ľudí s cieľom zvyšovania úcty žiakov voči nim. Plnenie úlohy sa odporúča zapracovať do plánu triednických hodín.
T: počas celého školského roka Z: triedni učitelia
21. Podporovať a rozvíjať medzinárodnú spoluprácu so spriatelenými školami v Poľskej republike.
T: počas celého školského roka Z: vedenie školy
22. V zmysle úloh Národného akčného plánu pre deti sa naďalej zapájať do projektu UNICEF pod názvom Škola priateľská deťom - viac informácií na web. stránke www.unicef.sk .
T: počas celého školského roka. Z: vedenie školy a koordinátor Žiackeho parlamentu - p.El Hajry
23. Zapájať sa do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie informačných a komunikačných technológií (FIRST LEGO - FLL, iBobor, RoboLab, apod.)
T: počas celého školského roka. Z: vyučujúci informatiky, matematiky
24. Vo výchovno-vyučovacom procese využívať edukačne vhodný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach.
T: počas celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
25. Venovať pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch
T: počas celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
26. Monitorovať úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávať ich dôslednú analýzu a v prípade zistených nedostatkov prijímať opatrenia na ich odstránenie.
T: počas celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
27. Naďalej venovať pozornosť rómskym žiakom, spolupracovať MsÚ BB - Odbor sociálnych vecí .
T: počas celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
28. Rozvíjať a podporovať nadanie detí v športových triedach, spolupracovať so ŠK Dukla v meste Banská Bystrica.
T: počas celého školského roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
29.Priebežne budeme monitorovať a reflektovať na výzvy vyhlasované rôznymi inštitúciami.

Oblasť starostlivosti o pedagogických zamestnancov - rozvoj úrovne vzdelávania a zvyšovania pedagogickej odbornosti
1. Vytvárať vhodné podmienky pre kľudnú a efektívnu prácu pedagogických zamestnancov, tak aby každý mohol prejaviť svoju osobnosť v tvorivej pedagogickej činnosti.
T: Počas celého školského roka Z: vedenie školy
2. Starať sa o osobný rast pedagogických zamestnancov so zameraním na:
• vzdelávanie v rámci PK a MZ a pedagogických porád
• účasť na vzdelávacích podujatiach podľa potreby a záujmu MPC
• vzdelávanie koordinátorov
• skvalitňovanie jazykových spôsobilostí a spôsobilosti komunikácie v cudzom jazyku
• tvorivú prácu v zavádzaní nových metód a foriem práce pedagogických zamestnancov vo VVP
• na zvyšovanie právneho vedomia, marketingových schopností a projektového manažmentu s dôrazom na vedúcich zamestnancov
• zdokonaľovanie zručností vo využívaní PC, učební IKT a edukačných programov, zabezpečenie odberu pedagogických časopisov podporovaných MŠ SR.
T: v priebehu celého školského roka Z: vedenie školy
Počas tzv. vedľajších prázdnin umožniť zamestnancom čerpanie dovolenky, náhradného voľna. Podľa možnosti zabezpečiť školenia, resp. nariadiť samovzdelávanie aj mimo pracoviska na základe koncepcie vzdelávania zamestnancov.
T: žiacke prázdniny Z: vedenie školy
3. Organizovať spoločensko-kultúrne a športové aktivity za účelom utužovania kolektívu a vzájomných vzťahov.
T: v priebehu školského roka Z: vedenie školy
4. Vytvárať podmienky pre bezpečnú a zdravotne vyhovujúcu prácu. Raz ročne vykonať a vyhodnotiť previerku BOZP v súčinnosti s odborovou organizáciou.
T: september 2013 Z: RŠ a bezpečnostný technik

Oblasť vedenia a riadenia školy
Riadiaca činnosť
1. Zostaviť plán školy na školský rok 2013/2014
T: september 2013Z: RŠ
2. Celoročný plán rozpracovať do mesačných plánov, pravidelne ich vyhodnocovať na poradách školy.
T: v priebehu celého školského roka Z: RŠ, ZRŠ
3. Vypracovať a zverejniť rozvrh vyučovania 1.-9.ročníku, rozvrhy dozorov, hotovostí a zastupovania s prihliadnutím na optimálne zabezpečenie vyučovacieho procesu a rozpis pracovnej doby vychovávateliek.
T: 3.9.2013 Z: ZRŠ
4. Vypracovať plány práce MZ, PK.
T: 16.9.2013 Z: vedúci MZ a PK
5. Vypracovať plán environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, prevencie sociálno-patologických javov a drogových závislostí. Vypracovať plán výchovného poradcu.
T: 16.9.2013 Z: koordinátori ENV, VMR, DP, VP
6. Vypracovať plán výchovnej činnosti TU, zakomponovať do neho aktivity orientované na formovanie postojov žiakov k sebe, kolektívu a ku škole.
T: 16.9.2013 Z: TU
7. Vyhodnotiť ŠkVP za školský rok 2013/2014 pripraviť návrh korekcii pre školský rok 2014/2015. Do pedagogických stratégii zapracovať kvalitatívne pripomienky rodičov, žiakov a odbornej verejnosti.
T: jún 2014 Z: všetci pedagogickí zamestnanci
8. Vypracovať hodnotiace správy MZ, PK, VP, koordinátorov projektov.
T: jún 2014 Z: vedúci MZ, PK, VP, koordinátori
9. Prostredníctvom dotazníkov pre žiakov a učiteľov monitorovať stav a úroveň vzdelávacieho procesu.
T: február, máj 2014 Z: RŠ, ZRŠ

Personálna práca

1. Pravidelne zakladať a dopĺňať personálne materiály všetkých zamestnancov školy, dbať o včasnú a presnú likvidáciu miezd.
T: počas celého roka Z: RŠ, PaM, ekonónm, tajomníčka
2. Zabezpečiť ochranu osobných údajov zamestnancov a žiakov.
T: v priebehu celého roka Z: Zlochová
3. Pri poverovaní úlohami rešpektovať personálne schopnosti zamestnancov, úlohy prideľovať rovnomerne.
T: počas celého roka Z: RŠ, ZRŠ

Kontrolná činnosť

1. Sledovať úroveň, výsledky výchovy a vzdelávania a štvrťročne vyhodnocovať.
T: počas celého roka Z: všetci pedagogickí zamestnanci
2. Vykonávať kontrolnú a hospitačnú činnosť podľa vypracovaného plánu.
T: v priebehu celého školského roka Z: RŠ, ZRŠ
3. Vyhodnotiť stav a úroveň aplikácie inovatívnych foriem vyučovania podporujúcich procesy učenia sa žiakov, využívania PC a zavádzania IKT.
T: jún 2014 Z: RŠ, ZRŠ

Oblasť materiálno - technická

1. Venovať sústavnú pozornosť dopĺňaniu vybavenia školy učebnými pomôckami, didaktickou technikou, pedagogickou a odbornou literatúrou.
T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ZRŠ, vedúci MZ,PK
2. Objednávky školských učebníc a školských tlačív realizovať podľa pokynov MŠ SR.
T: podľa zaslania objednávky Z: Kvasnová, Dobrá, Paučulová, ZRŠ
3. Organizovať účelové zbery surovín a financie transparentne využiť na zefektívnenie výchovno-vzdelávacej činnosti.
T: október, jún Z: školník, El Hajry
4. Plánovať a sledovať čerpanie finančného rozpočtu, finančné prostriedky využívať hospodárne a plynule.
T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ekonóm školy
5. Udržiavať estetickú úroveň priestorov školy a jej areálu.
T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ZRŠ, zodpovední za pridelené priestory, školník
6. Odstraňovať závady a realizovať nutné opravy školy v závislosti od rozpočtu školy.
T: v priebehu celého roka Z: RŠ
7. Zabezpečiť revízie podľa potreby.
T: podľa harmonogramu Z: RŠ, školník

Podrobne rozpracovaný plán s úlohami na jednotlivé mesiace bude vždy zverejnený v pedagogicko - organizačných pokynoch (POP) na daný mesiac, v zborovni školy.Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Škola v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania aktívne spolupracujeme s:
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
Metodicko- pedagogické centrum
Pedagogická fakulta UMB
Športový klub FK Dukla
Športové gymnázium
ĽŠU v Banskej Bystrici
Bábkové divadlo na Rázcestí
Stredoslovenská galéria
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Stanica prvej pomoci a HaZZ
Lesy SR, SAŽP
Hvezdáreň na Urpíne
Okresná knižnica M.Kováča
Štátna vedecká knižnica
Poštové múzeum v Banskej Bystrici
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Thurzov dom - tvorivé dielne
Banskobystrický ženský klub
Dom dôchodcov a sociálnych služieb "Sénium"
Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici (Onkologické oddelenie)
Obec Nemce
Partnerské školy v Poľskej republike: v Rydzyne, v Kaczkowe
 
S rodičovskou radou:
 Plenárna schôdza - vyhodnotenie práce za uplynulé obdobie, zámery a aktivity školy do ďalšieho šk. r.
T: september 2012  Z: vedenie školy
 Zasadnutia Rady rodičov
T: raz za dva mesiace  Z: RŠ
 TA RZ
3-krát ročne  Z: vedenie školy, TU
 Individuálne pohovory s rodičmi
 T: priebežne  Z: TU, VP
 Kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre rodičov
T: podľa aktivít školy  Z: vedenie školy
 Stretnutia na aktivitách podľa plánov MZ, PK
 T: Priebežne  Z: vedúci MZ, PK, TU
   
S Radou školy
Činnosť v súlade so Štatútom Rady školy.
 
S Materskými školami
 MŠ Cesta k nemocnici
 MŠ Ulica 29.augusta
 MŠ Trieda SNP 77
a) Účasť na rodičovských združeniach v MŠ
T: január 2014  Z: ZRŠ pre I.st.- Sýkorová a vyučujúce 1. ročníka
b) Zápis do 1.ročníka
T: február 2014   Z: ZRŠ pre I. stupeň - Sýkorová
c)Čo už viem (prezentácia IKT a Technických zručností detí MŠ)
T: máj 2014   Z: ZRŠ pre I. stupeň - Sýkorová, Stach
Ďalšie aktivity podľa aktuálnych potrieb alebo návrhov vedenia MŠ.

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Oblasť materiálno - technická

1. Venovať sústavnú pozornosť dopĺňaniu vybavenia školy učebnými pomôckami, didaktickou technikou, pedagogickou a odbornou literatúrou.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ZRŠ, vedúci MZ,PK

2. Objednávky školských učebníc a školských tlačív realizovať podľa pokynov MŠ SR.

T: podľa zaslania objednávky Z: Kvasnová, Dobrá, Paučulová, ZRŠ

3. Organizovať účelové zbery surovín a financie transparentne využiť na zefektívnenie výchovno-vzdelávacej činnosti.

T: október, jún Z: školník, El Hajry , Sekerešová

4. Plánovať a sledovať čerpanie finančného rozpočtu, finančné prostriedky využívať hospodárne a plynule.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ekonóm školy

5. Udržiavať estetickú úroveň priestorov školy a jej areálu.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ZRŠ, zodpovední za pridelené priestory, školník

6. Odstraňovať závady a realizovať nutné opravy školy v závislosti od rozpočtu školy.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ

7. Zabezpečiť revízie podľa potreby.

T: podľa harmonogramu Z: RŠ, školník

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika


A) Dlhodobé

Spolupráca so základnými školami v Rydzyne a v Kaczkowe z Poľskej republiky
založená na vzájomnom spoznávaní školských systémov, odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a učiteľov, nadväzovanie priateľstiev.

AIESEC - "Bridge the cultures"(Kultúrne mosty)

Vďaka nadviazaniu spolupráce so študentskou organizáciou AIESEC nás už v školských. rokoch 2011/2012 a v 2012/2013 navštívili študenti z Ruska, Číny, Brazílie, Ugandy, Mexika, Egypta, Srbska, Kazachstanu. Na vyučovacích hodinách a v ŠKD sa stretli s každým žiakom školy, v angličtine prezentovali svoju krajinu, tradície zvyky a reálie. Ich pôsobenie na našej škole bolo prínosom pre nás všetkých, malo široký záber a bolo veľmi atraktívne. V tomto školskom roku pokračujeme v spolupráci a máme naplánované ďalšie návštevy stážistov z iných , pre nás atraktívnych krajín.

Názov projektu:
Detský čin roka
Organizátor: Slovenský výbor pre UNICEF v Bratislave
Cieľ: Projekty UNICEF zabezpečujú zdravie, vzdelanie, rovnosť a ochranu detí na celom svete. Do týchto aktivít sa zapájame sústavne a priebežne prostredníctvom projektu "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM" (napr. predaj vianočných pohľadníc, Týždeň modrého gombíka ,Tehlička pre Keňu...). Cieľom týchto projektov je priblížiť poslanie UNICEF a vyvolať záujem o osud detí bez detstva v krajinách, kde deti trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, nemajú prístup ku vzdelaniu alebo sú sužované vojnami.
V minulom školskom roku získala škola opätovne ocenenie - titul: ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM. V projekte pokračujeme.
V decembri opätovne zorganizujeme - PREDAJ VIANOČNÝCH POHĽADNÍC, výťažok z predaja je určený na financovanie humanitárnych projektov Detského fondu OSN na celom svete, finančný dar pre školu (30% z predaja) použijeme na zakúpenie darčekov a rôznych pomôcok pre deti na Onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.
V máji sa každoročne zapájame ako dobrovoľníci UNICEF-u zapájame do predaja - „TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA“, z ktorých finančný výťažok je určený na zabezpečenie bezplatných vakcín na očkovanie proti tetanu novorodencom a ich matkám v Laose,
Opätovne sa zapojíme do projektu,, TEHLIČKA PRE AFRIKU“ ,organizovaného združením SAVIO ,ktorého cieľom je nielen oboznámiť žiakov so životom ich rovesníkov v menej rozvinutých krajinách sveta ,ale tiež v rámci možností podporiť rozvoj vzdelávania u týchto detí poskytnutím konkrétnej humanitárnej finančnej pomoci

Názov projektu: INFOVEK - Teleprojekty Asociácie projektu Infovek
Organizátor: Asociácia projektu Infovek
Cieľ: Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
Internetové vedomostné olympiády:
žiaci raz mesačne riešia on-line testy z vyučovacích predmetov a tak si overujú svoje nadobudnuté vedomosti.

Informatická súťaž i-Bobor
súťaž iniciuje v deťoch využívanie IKT, posmeľuje ich v internzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Názov projektu:
Škola podporujúca zdravie
Organizátor: MŠ SR
Cieľ: Zvyšovať povedomie zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, duševné zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí.

Názov projektu:
Policajt môj kamarát
Organizátor: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mesto BB
Cieľ: Projekt je zameraný na spoluprácu s Policajným zborom. Je organizovaný formou besied (kriminalita, drogová prevencia, dopravná výchova), verejno - prospešných činností (skrášľovanie okolia školy), branného preteku a dopravnej súťaže.

Názov projektu:
SOFI - a
Organizátor: BDNR - BB, ZŠ Trieda SNP 20, BB
Cieľ: Úzky kontakt žiakov a žiačok s umením, vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez estetické vplyvy, možnosť rozvíjať umelecký potenciál dieťaťa.

Názov projektu: 
Spolupráca so Stredoslovenskou galériou v BB
Organizátor: SG - BB, ZŠ Trieda SNP 20, BB
Cieľ: Vyučovať v zmysle programu "Škola v galérii - galéria v škole". Zapojenie podnetov z galérie a ostatných spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít.

Názov projektu: 
Spolupráca so športovým klubom FK Dukla
Organizátor: FK Dukla, ZŠ Trieda SNP 20, BB
Cieľ: Rozšíriť možnosť realizácie a postupu v oblasti športu pre žiakov športovo nadaných v novozriadených športových triedach.

Názov projektu:
 Márius Pedersen - Triedenie odpadu - ekologický projekt
Organizátor: Zberné suroviny, Márius Pedersen
Cieľ: Celoročné triedenie odpadu v triedach, škole, zber odpadu, recyklácia spojená so súťažou medzi zapojenými školami.

B) Krátkodobé


Názov projektu: 
Enviroprojekty
Reagujeme na aktuálne podnety a projekty vyhlasované občianskymi združeniami, výchovno-vzdelávacími organizáciami, neziskovými organizáciami, agentúrami ...
V škole máme vypracovaný "EKO-KALENDÁR", ktorý nám pomáha podľa mesiacov a ročných období rozpracovávať a venovať sa rôznym témam o stave životného prostredia, podnecovať záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, uskutočňovať rôzne zbery odpadového materiálu, triediť odpad, zapájať sa do súťaží ...
Napr.:
Baterky na správnom mieste,
Ľahšie to ide ľahšie,
Naša planéta, naša budúcnosť,
Vytvorme najdlhšieho hada.

Názov projektu: 
KOMPARO
Organizátor: EXAM testing, spol.s.r.o.
Cieľ: - zisťovanie úrovne vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky v 4.,6.,8. ročníka spojené s testami zameranými na ich všeobecné študijné predpoklady,
- zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky pred celoplošným testovaním žiakov
- získanie podrobného obrazu o tom, ako ovládajú žiaci jednotlivé časti učiva,
- porovnanie výsledkov žiakov školy s inými porovnateľnými školami,
získanie užitočných informácií o výsledkoch vzdelávania pre žiakov, učiteľov a rodičov.
Škola zakúpi a zapojí sa do KOMPARO - dotazníkový prieskum pre žiakov druhého stupňa školy a ich rodičov
Výsledky z dotazníkov nám dávajú istý obraz o situácií na našej škole a zároveň nám umožňuje posúdiť ako je na tom naša škola v jednotlivých skúmaných aspektoch v porovnaní v celoslovenským priemerom.
Podrobne spracovaná analýza nám bude slúžiť v nasledujúcom školskom roku ako materiál pre prácu v MZ, PK, triednych učiteľov, vedenia školy.

Názov projektu:
Odstránenie korčuliarskej negramotnosti
Organizátor: Mesto BB (OZ HC 05)
Cieľ: vytvorenie základnej predstavy o význame korčuľovania pre zdravie a rekreáciu. Osvojenie si základných pohybových zručností potrebných pre korčuľovanie.

Názov projektu:
Odstránenie plaveckej negramotnosti
Organizátor: Mesto BB
Cieľ: Poskytnúť základy plávania v druhom a treťom ročníku, v piatom ročníku sa zamerať na zdokonaľovanie plaveckých štýlov.
Prevencia kriminality
Organizátor: Ministerstvo vnútra a MsP BB
Cieľ: Monitorovať a včasne reagovať na akékoľvek prejavy šikanovania, násilia, delikvencie v školskom prostredí.
Projekt bol úspešný aj zrealizovaný a výsledkom je kamerový systém v škole (spoločné priestory - chodby, šatne, bezprostredné vonkajšie okolie školy).

Názov projektu:
Týždeň hlasného čítania
Organizátor: Združenie Orava
Cieľ: Zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Podpora čítania ako celoživotnej učiacej sa aktivity. Ukázať deťom na vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením i zábavou.

Názov projektu:
Záložka spája deti škôl
Organizátor: ÚiV, Slovenská pedagogická knižnica - Česko-Slovenský projekt
Cieľ: Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami, podpora čítania prostredníctvom záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľným spôsobom.

Názov projektu:
 FLL- First Lego League
Organizátor: Nadačný fond MyšLienka
Cieľ: Podporiť prirodzený záujem mladých ľudí o svet okolo nás. Netradičným spôsobom im priblížiť výskum a vývoj. Ponúknuť motiváciu na ich ďalší profesionálny vývoj vo vede a výskume.

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
AerobicMgr. Andrea Paučulová
Basketbal-dievčatáMilan Špiner
Basketbal-chlapciRNDr. Tibor Vasiľko
Biblický krúžokRNDr. Mgr. Helena Volfová
Futbal-chlapciMgr. Sergej Čabala
Futbalový krúžokMgr. Sergej Čabala
Hudobno-kultúrny krúžokMgr. Zuzana Žabková
Chemický krúžokMgr. Michaela Sekerešová
Krúžok anglického jazykaMgr. Lenka Adamová
Krúžok šikovných rúkRNDr. Mgr. Helena Volfová
Lingua LandMgr. Silvia Bučinová
MatematikaMgr. Marcela Ištvánová
Mat-ema-tikaMgr. Katarína Pĺžiková
Matematika hrouMgr. Danka Bugáňová
MatematikáčikMgr. Tatiana Katreniaková
Mladý pestovateľMgr. Jana Hudecová
Pohybová prípravaMgr. Anna Dobrá
ProgramovanieMgr. Gabriel Stach
Slovenčina s internetomMgr. Iveta Majerová
ŠKDPaedDr. Jana Sýkorová
Školský časopisMgr. Zuzana Kolesárová
Školský literárny časopisMgr. Veronika Kvasnová
Športové hry 1Mgr. Ondrej Janko
Športový krúžokMgr. Jaroslava Pardupová
VarenieMgr. Jela Racková
Výtvarný krúžokMgr. Štefánia Debnárová
Zdravotnícka hladka mladýchMgr. Silivia Kopáčiková

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

- rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienicképožiadavky a potreby žiakov

- počas druhej prestávky využívajú žiaci na relaxáciu a oddych školský dvor a školskú záhradu, stolnotenisové stoly, oddychové kútiky v priestoroch školy

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógTermín od-doPoskytovateľ
Funkčné0  
Adaptačné1 (Mgr.M.Nováková)do jún 2014ZŠ Trieda SNP 20, BB
Aktualizačné3(Mgr.L.Adamová)prihlásenáMúzeum SNP, BB
  (Mgr.Z.Ištenešová)prihlásenáMPC BB
  (Mgr.Z.Žabková)prihlásenáMPC BB
Inovačné0  
Špecializačné2 (Mgr. G.Stach -2x)šk.r. 2013/2014MPC BB
  (Mgr. D.Bugáňová)šk.r. 2013/2014MPC BB
Kvalifikačné0  

Vnútroškolská kontrola


Kontrola na školský rok 2013/2014
Cieľ: Kontrolnou a hospitačnou činnosťou zisťovať klady a nedostatky vo výchovno-vyučovacom procese a v práci zamestnancov školy. Podporovať dobrú, tvorivú a kvalitnú prácu, predchádzať nekvalitnej práci a odstraňovať zistené nedostatky, ukladať opatrenia. Pri zistení nedostatkov upozorniť na ne pracovníkov , spoločne hľadať riešenia na ich odstránenie a zabezpečiť ich realizáciu. Na základe kontroly analyzovať reálny stav, porovnávať ho s plánom a operatívne robiť korektúru.
 
  Vnútorný kontrolný systém vykonávajú subjekty kontroly, ktorými sú:
 
- riaditeľ
 - zástupkyne riaditeľa školy vo svojej pôsobnosti
 - vedúci MZ a PK - v pôsobnosti svojej MZ a PK
 - ekonóm – vo svojej pôsobnosti
 - vedúca ŠJ - v pôsobnosti ŠJ
 - hlavná kuchárka vo svojej pôsobnosti
 
- školník vo svojej pôsobnosti
  Vedúci pracovníci musia svojou riadiacou a kontrolnou činnosťou usmerňovať a kontrolovať svojich podriadených pracovníkov.
 
Metódy a formy vnútornej kontroly

a/ Vnútorné zdroje
- hospitácie – tematické, bleskové a následné
-  inšpekčné
-  monitor 9. ročníkov
- jednotné písomné práce
- dotazníky , ankety pre žiakov a rodičov
- pohovory so žiakmi, učiteľmi, rodičmi
- pozorovanie
- porovnávanie plánu so skutočnosťou
- pravidelné previerky
- účasť riaditeľa školy, zrš, ved. MZ a PK na školských a mimoškol. podujatiach
- žiacky parlament
- porady
- rozhovory
- kontrola známok v klasifikačnom zázname – počet, objektívnosť

b/ Vonkajšie zdroje

- hodnotenie školy nadriadenými
- školy II.cyklu
- inšpekcie
- záujem o školu zo strany rodičov umiestniť dieťa na našu školu
- meno školy v meste
- záujem učiť na našej škole
  Z kontrolnej a hospitačnej činnosti vypracovať záznam s rozborom zistených kladov alebo nedostatkov. Navrhnúť opatrenia na odstránenie nedostatkov a na ďalšie skvalitnenie práce. Predložiť záznamy na kontrolu riaditeľovi školy.

Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti je v prílohe.


Záver

Vypracoval: PaedDr. Jarmila Buková

V Banskej Bystrici, 23. septembra 2013

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: 8.10.2013