Novinky O škole Rada školy Fotoalbum Prihlásenie Video Škola na dotyk Digiškola Sponzori

Plán práce

na školský rok 2014/2015

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola , Trieda SNP 20 , Banská Bystrica
Adresa školyTrieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
Telefón048/4144723
E-mailzs.snp20@stonline.sk
WWW stránkazssnpbb.edupage.org
ZriaďovateľMesto Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Jarmila Buková048/41447230917/426815zs.snp20@stonline.sk
ZRŠMgr.Danka Bugáňová048/41447210917/426815zs.snp20@stonline.sk
ZRŠPaedDr.Jana Sýkorová048/41447210917/426815zs.snp20@stonline.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaIng. Mgr. Pavol Katreniakkatreniak@stonline.sk
   
pedagogickí zamestnanciMgr. Eva Smekalováeva.smekal@gmail.com
 Mgr. Gabriel Stachgabriel.stach@gmail.com
   
ostatní zamestnanciEdita Zlochováedita.zlochova@gmail.com
   
zástupcovia rodičovPatrik Ševčíkpatrik.sevcik@gmail.com
 Ing. Silvia Karelováskarelova@zoznam.sk
 Ing. Ján Vundrvundr@bbreality.sk
 Angelika Krajčovicangelika@avg-group.com
   
zástupca zriaďovateľaIngrid Hrudkayováhrudkayova@banskabystrica.sk
 PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová, PhDklucka@gmail.com
 Mgr. Karol Langsteinlangstein@misbb.sk
 Ing. Mgr. Pavol Katreniakkatreniak@stonline.sk

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciPoznámka
MZ ŠKDMgr.Henrieta Chromiaková 
MZ 1.-2.ročník Mgr. Denisa Lunterová 
MZ 3.-4.ročník Mgr. Slavomíra Retová 
PK - HUV, VYV, TEVMgr. Zuzana Žabková 
PK - GEO, DEJ, OBV, ETV, NAVMgr. Mája El Hajry  
PK - CJMgr. Lenka Adamová 
PK - FYZ, TCHV, CHEM, BIOMgr. Silvia Kopáčiková 
PK - MATMgr. Katarína Pĺžiková 
PK -SJLMgr. Iveta Majerová 

Personálne zabezpečenie vyučovania

Pedagóg / zamestnanecFunkciaTriednictvoVedúci MZ,PK, výchovný poradcaSprávca zbierokIné úlohy
PaedDr. Jarmila BukováRiaditeľka    
Mgr. Danka BugáňováZástupkyňa    
PaedDr. Jana SýkorováZástupkyňa    
Mgr. Lenka AdamováUčiteľka6.APK cudzích jazykov ANJ, NEJ, RUJ), TU externých študentovučbnice cudzích jazykovKoordinátor projektu AIESEC
Bc. Jaroslav BeňoUčiteľ   Kontrola čistoty tried v škole (pravidelne)
Mgr. Róbert Borbély, PhD.Učiteľ8.CPráca pri externých študentoch Koordinátor spolupráce so Štátnou vedeckou knižnicou, koordinátor spolupráce ERASMUS plus, školský časopis, fotodokumentácia školy
Mgr. Sergej ČabalaUčiteľ8.D  Policajt môj kamarát
Mgr. Štefánia DebnárováUčiteľka2.B  Prírodoveda RAABE 2.r.,výtvarné súťaže 1.-2.r.,koordinátor výzdoby školy,spolupráca s OD PRIOR,koordinátor spolupráce so SG 1.-2.r,koordinátor spolupráce s BDNR 1.-2.r.
Mgr. Dagmar DemianováUčiteľka 1.-4.roč.Vedúca III.odd.  Mesačné úlohy:Pasovanie prvákov do Cechu školáckeho,Sranda hry,Raňajky pre mamičky,Zeleninový týždeň,DOD,Vianočná pošta,Návšteva knižnice,Redakčná rada, tvorba portfólia
Mgr. Anna DobráUčiteľka   Sklad učebníc 5. - 9. roč.
Mgr. Marcela ĎurošováUčiteľka1.C  Súťaže - anglický jazyk 1.st.,cudzojazyčná oblasť-učebnice, PZ-ANJ,Európsky deň jazykov
Mgr. Mája El HajryUčiteľka6.BPK - GEG,DEJ,OBN,ETV,NAVDEJ Metodiky 5.-9.roč.Pomoc pri zápise detí do 1.ročníka, zberové činnosti, organizovanie filmových predstavení (výber financií),koordinátor Žiackeho parlamentu
Mgr. Jana Hudecová, PhD.Učiteľka7.B  Organizátor fotenia žiakov na 2.st. a výber financií, koordinátor spolupráce ERASMUS plus, starostlivosť o kvetinovú výzdobu školy na 2-3 poschodí
Mgr. Henrieta ChromiakováVychovávateľkaVedúca IV.odd.Vedúca MZ ŠKD Mesačné úlohy:Tvorivé dielne,Posedenie s dôchodcami,Ovocný týždeň,Tradície starých mám,Zeleninové nátierky,Zeleninový týždeň,Raňajky pre mamičky,DOD,Vianočná pošta,Návšteva knižnice.Projekty:Jedzte veľa,jedzte zdravo.Koordinátor ŠKVýP,koordinátor voľ.času,spolupráca s rodičmi(Jesenná tvorivá dielňa pre deti a starých rodičov,Ochutnávka zdravých nátierok a šalátov pre rodičov,Raňajky s mamičkami,...)
Mgr. Zuzana IštenešováUčiteľka8.A OBN, ETVKoordinátor protidrogovej prevencie, starostlivosť o estetickú úpravu zborovne školy, písanie zápisníc z porád
Mgr. Marcela IštvánováUčiteľka5.C MATOrganizovanie výchovných koncertov (výber financií na 2.stupni),kultúrne programy
Mgr. Ondrej JankoUčiteľ9.C TSVOrganizovanie lyžiarskeho a plaveckého výcviku, OČZ (organizovanie a zabezpečenie podľa pokynov ZRŠ 5.-9.roč.), zástupca zamestnancov BOZP (evidencia úrazov), kontrola náradia TEV
Mgr. Tatiana KatreniakováUčiteľka4.C Zbierka metodík 1.stupňaVýtvarné súťaže 3.-4.r.,Projekty: Jedzte veľa, jedzte zdravo,Škola podporujúca zdravie,koordinátor výzdoby školy,spolupráca s OD PRIOR,koordinátor spolupráce so SG 3.-4.r.,koordinátor spolupráce s BDNR 3.-4.r.,časopisy pre 1.st.,Tvorivé dielne-SOSspolupráca s VKMK,zdravá výživa,starostlivosť o zdravie za 1.st.,Svetový deň výživy,Svetový deň mlieka,Deň jablka,Besedy s lekármi,odborníkmi,škola v prírode 2.-4.r.
Mgr. Zuzana KolesárováUčiteľka7.AKoordinátor so Stredoslovenskou galériouVYVKoordinátor celoročnej výzdoby školy, pomoc pri kultúrnych programoch (estetická výzdoba), školský časopis
Mgr. Silivia KopáčikováUčiteľka5.B Školská kuchynka Koordinátor ENV, koordinátor projektu "Škola podporujúca zdravie"
Mgr. Veronika KvasnováUčiteľka9.AKoordinátor spolupráce s Bábkovým divadlom Školský časopis, organizácia športových aktivít pedagogických zamestancov, členka Rady rodičov, sklad učebníc 5.-9.roč.
Mgr. Denisa LunterováUčiteľka1.Avedúca MZ 1.-2.roč.zbierka literatúry RAABE,pracovisko f.RAABEPrírodoveda RAABE 1.r.,súťaže:hudobné 1.-2.,mat.1.-2.r.,koordinátor protidrogovej prevencie za 1.st.,besedy s odborníkmi,OŽZ 1.st.,Cvičenie v prírode,výber financií 1.st.-foto,korčuliarsky výcvik 1.roč.
Mgr. Tomáš LysinaUčiteľ    
Mgr. Iveta MajerováUčiteľka8.BPK-SJLSJLPropagácia školy v médiách, v dennej tlači, na web stránke školy, kultúrne programy školy
Mgr. Monika NovákováUčiteľka5.A Správca zbierky CJEvidovanie úspechov žiakov (sumár za školu)
Mgr. Jaroslava PardupováUčiteľka2.A  Športové súťaže 1.st.,poistenie žiakov,kultúrne podujatia,korčuliarsky výcvik 2.roč.,plavecký výcvik 2.roč.,nástenka -úspechy žiakov 1.st.
Mgr. Ivan PaškaUčiteľ PK - BIO,CHE,FYZ,TCHVTCHV- učebňa, TCHV - kabinetStarostlivosť o školskú záhradu, starostlivosť o školské náradie, zabezpečenie technickej aparatúry pre školské akcie, úprava okolia školy(týždenný rozpis a kontrola)
Mgr. Andrea PaučulováUčiteľka4.B Sklad učebníc pre 1.stupeň, učebňa PC 1.st.Prírodoveda RAABE- 4.r.,súťaže: slovenský jazyk 3.-4. (Šaliansky Maťko,Rozprávkové vretienko,Prednes poézie a prózy ai.) Vševedko,Projekty: Týždeň hlasného čítania,Záložka spája školy,kultúrne podujatia školy, redakčná rada
Mgr. Katarína PĺžikováUčiteľka5.DPK-MAT,INFGEGKoordinátor ŠkVP, koordinátor celoplošné testovanie (MONITOR 9), KOMPARO
Bc. Katarína PotačonkováVychovávateľkaVedúca V.odd.  Mesačné úlohy:Deň bez áut,Šarkaniáda,Olympiáda športu a humoru,Fašiangový karneval,Sranda hry,DOD,Vianočná pošta,Návšteva knižnice.Zber papiera jeseň,úprava záhrady,okolia školy
Mgr. Peter RebekUčiteľ    
Mgr. Slavomíra RetováUčiteľka3.CVedúca MZ 3.-4.roč.Sklad učebných pomôcok 1.stupňaPrírodoveda RAABE-3.r.,súťaže:mat.3.-4.r.,projekty:Energet.experimenty,Fašiangový karneval,fotodokumentácia akcií 1.st.,KOMPARO-1.st.,enviro za 1.st.,Svetový deň vody,Svetový deň Zeme,Besedy s odborníkmi
Darina SlivkováVychovávateľkaVedúca II.odd.  Mesačné úlohy:Posedenie s dôchodcami,Halloween party,Stolček prestri sa,Raňajky pre mamičky,Z rozprávky do rozprávky,DOD,Vianočná pošta,Návšteva knižnice.Koordinátor spolupráce so SG,koordinátor spolupráce s BDNR
Mgr. Eva SmekalováUčiteľka Výchovný poradca FYZ - kabinet, FYZ - učebňaNákup odmien pre žiakov
Mgr. Gabriel StachUčiteľ6.C Učebne PC2, PC, správca zbierok PC-2, PC-3ASC - agenda (aktualizácia), správca siete, web stránka školy
Mgr. Daniela StykováUčiteľka1.B Žiacka knižnica Súťaže:informatika 1.st.,slovenský jazyk 1.-2. (Šaliansky Maťko,Rozprávkové vretienko, Prednes poézie a prózy ai.)projekty:Druhý krok,Kronika školy, Spolupráca s VKMK+Medzinárodný deň knižníc,Noc s Andersenom,Rozprávka nás spája,Pasovanie prvákov do Cechu školáckeho
Mgr. Alena SurovcováUčiteľka3.B Učiteľská knižnicaSúťaže:hudobné 3.-4.r.,enviromentálne za 1.st.,projekty:Enviro,koordinátor ŠkVP pre 1.st.,exkurzie 1.st.-Tihányovský kaštiel,Thurzov dom,Matejov dom,náučný chodník v Jakube, v Malachove,Na Urpín,Hvezdáreň,Arborétum vo Zvolene,...učiteľská knižnica,plavecký výcvik 3.r.,envirozbery-Baterky...,úprava záhrady,okolia školy,kvety na 1.posch. a prízemí,dopravná výchova
Mgr. Katarína ŠtulíkováUčiteľka    
Mgr. Lenka TrubianskaUčiteľ   Kontrola čistoty tried v škole(pravidelne),zdravotník školy,koordinátor VMR,nákup odmien pre žiakov,evidovanie úspechov žiakov,fotodokumentácia zo školských akcií
Mgr. Robert TurákUčiteľ    
Mgr. Mária Turčanová Vedúca I.odd.  Mesačné úlohy:Múdrosť sveta v knihách ukrytá,Veľkonočná ikebana,Zeleninové nátierky,DOD,Vianočná pošta,Návšteva knižnice. Starosltivosť o kvetinovú výzdobu školy,fotodokumentácia činnosti ŠKD,zber papiera jeseň, jar
RNDr. Mgr. Helena VolfováUčiteľkaU NAV (RK)  Pomoc učiteľom a vedeniu školy podľa potreby
Mgr. Barunka VyšnáUčiteľka 1.-4.roč.Vedúca VI.odd. Kabinet ŠKDMesačné úlohy:Stolček prestri sa,Olympiáda športu a humoru,Múdrosť sveta v knihách ukrytá,Z rozprávky do rozprávky,DOD,Hallowen party,Vianočná pošta,Návšteva knižnice. Enviroprojekty, Zápis do 1.ročníka
Mgr. Zuzana ŽabkováUčiteľka9.BPK - výchovyHUVKultúrne programy,fotodokumentácia školy
Daniel DekyšskýŠkolník    
Ing. Peter ZlochEkonóm    
Edita ZlochováTajomníčka    
Július BalážUpratovač    
Iveta DekyšskáUpratovačka    
Ingrid HollerováKuchárka    
Oľga KollárováUpratovačka    
Janette KollováUpratovačka    
Anna LamperováKuchárka    
Hana MlynarčíkováKuchárka    
Anna PlavcováUpratovačka    
Margita StrmeňováKuchárka    
Mgr. Ján TomášKuchár    
Anna VargováKuchárka    

Údaje o počte žiakov

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried32224324325
počet žiakov544848487655418863524
z toho ŠVVP40005345526
z toho v ŠKD4238362690000151

Organizácia školského roka

Školský rok 2014/2015 sa začína 1. septembra 2014.

Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2014.

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2014.

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 30. januára 2015.

Klasifikačná porada za prvý polrok sa uskutoční 27. januára 2015.

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 3. februára 2015 a končí sa 30. júna 2015.

Klasifikačná porada za druhý polrok sa uskutoční 23 . júna 2015.


Termíny školských prázdnin v školskom roku 2014/2015

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

29. október 2014 (streda)

30. október – 31. október 2014

3. november 2014 (pondelok)

vianočné

19. december 2014 (piatok)

22. december 2014 –

- 7. január 2015

8. január 2015 (štvrtok)

polročné

30. január 2015 (piatok)

2. február 2015 (pondelok)

3. február 2015 (utorok)

jarné

13. február 2015 (piatok)

16. február –

- 20. február 2015

23. február 2015 (pondelok)

veľkonočné

1. apríl 2015 (streda)

2. apríl – 7. apríl 2015

8. apríl 2015 (streda)

letné

30. jún 2015 (utorok)

1. júl 2015 – 31. august 2015

2. september 2015 (streda)

 

Kalendár akcií školy

V školskom roku 2014/2015 si stanovujeme niekoľko základných akcií, ktoré budú charakterizovať tradície školy. Na tieto príležitosti sa budú pripravovať všetci zamestnanci školy spolu so žiakmi.Tu sa odprezentuje práca, zameranie, schopnosti aj dosiahnuté úspechy žiakov a ich učiteľov.

Sú to:

1) Medzinárodná spolupráca počas celého školského roka s priateľskými základnými školami v Poľsku - v Rydzyne a v Kaczkove

2) Spolupráca s AIESEC - zahraniční stážisti - vyučovanie angličtiny

3( Celoročná spolupráca s BDNR, SG a Detskou knižnicou Mikuláša Kováča

4) Literárno - vedné exkurzie

5( Pasovanie prvákov do "Cechu školáckeho"

6) 2- krát ročne výchovný koncert v spolupráci s ĽŠU v Banskej Bystrici

7) Predajná výstava vianočných medovníkov

8) Vianočná akadémia

9) Veľkonočné tradície - ľudové remeslá - "Otvorená škola"

10) Záložka do knihy spája slovenské školy - zapojenie sa do projektu

11) "Týždeň hlasného čítania" - zapojenie sa do projektu

12) "Zbierka nepotrebností" - výťažok z nej je venovaný deťom s onkologickým ochorením v Roosveltovej v Banskej Bystrici

13) "Olympijský deň"

14) "Škola v prírode" pre 2.a 4. ročník

15) Celoročná spolupráca a aktívne zapájanie sa do akcií UNICEF - u (Škola priateľská deťom -titl.)

16) Rozlúčka s deviatakmi

17) Priebežné zapájanie sa do súťaží a olympiád podľa predmetov na základe ponuky a výberu školy

Kalendár porád

Plán zasadnutí pedagogických rád a pracovných porád

1. PEDAGOGICKÉ RADY

August (1.9.2014)

- Organizácia školského roka

- Organizácia a personálne obsadenie školy

- Prehľad pridelených úloh

- Schválenie interných predpisov školy

Október (30.9.2014)

- Schválenie plánu práce na školský rok 2014/2015

- Vyhodnocovacia správa za školský rok 2013/2014

- Kritéria pre osobné príplatky

- Výsledky vstupných testov

November (25.11.2014)

- Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk.roka

Január (27.1.2015)

- Klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. polrok šk.r.

- Hodnotenie mimoškolskej činnosti

Apríl (21.4.2015)

- Priebežné hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za III. štvrťrok

Jún (23.6.2015)

- Klasifikácia a hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za II. polrok šk.r.

- Výsledky výstupných testov

- Výsledky umiestnenia žiakov na stredné školy

2. PRACOVNÉ PORADY

August 2014

- Privítanie do nového školského roka

- Pokyny na pracovný týždeň k zabezpečeniu otvorenia nového školského roka

- Pokyny a usmernemie k externým a komisionálnym skúškam

December 2014

- Práca MZ, PK

Február 2015

- Aktuálna téma

Marec 2015

- Práca MZ, PK

- Týždeň hlasného čítania

- Čítanie s porozumením

Máj 2015

- Stratégia postupov, korekcií ŠkVP

- Pokyny k záveru školského roka

Jún 2015

- Vyhodnotenie celoročnej práce

Ďalšie pracovné porady realizovať podľa aktuálnej situácie a potreby.

3. GREMIÁLNE PORADY

Podľa aktuálnej potreby.

SWOT analýza

Konkrétne hlavné úlohy vo výchovno – vzdelávacom procese


I.                  Ciele školy
Vízia školy
V súlade s novým ŠVP pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie škola smeruje k harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho individuality v bezpečnom a podnetnom prostredí na základe vlastnej aktivity prostredníctvom autentického učenia. Víziou je - otvorená škola s pozitívnou socio - emotívnou klímou - samostatní komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a slušní žiaci v súlade so SOFI-a - škola pre život. Program Zdravá škola, ktorá dodržiava zásady - bezpečnosť prostredia, zdravé učenie a otvorené partnerstvo.

1. Profilácia školy:

V zmysle loga školy SOFI-a:
S som komunikatívny, samostatný, tvorivý a zodpovedný žiak
O ovládam cudzie jazyky - nestratím sa v Európe ani vo svete
F formujem a chránim životné prostredie, uprednostňujem zdravý životný štýl
informatika je môj kamarát, viem aktívne pracovať na PC a s internetom
-a-art = umenie, moji partneri sú Bábkové divadlo na Rázcestí a Stredoslovenská galéria
2. Hlavný cieľ školy na školský rok 2014/2015
Pokračovať realizácie ŠkVP, priebežne uskutočňovať potrebné korekcie. Pripraviť vyučovanie do ďalších ročníkov tak, aby žiaci získavali kompetencie na celoživotné vzdelávanie:
- čitateľskú gramotnosť
- komunikačné schopnosti a spôsobilosti
- schopnosť tvorivo a kriticky riešiť problémy
- pracovať s modernými informačnými technológiami
- personálne a sociálne schopnosti.
- finančnú gramotnosť

II. Analýza činnosti v školskom roku 2013/2014

V uplynulom školskom roku sme pokračovali v realizácií a kreovali ŠkVP. V záujme zabezpečenia efektívnej realizácie tejto náročnej úlohy pedagogickí zamestnanci v priebehu školského roka konzultovali a modifikovali svoje postupy s lektormi z Metodicko-pedagogického centra formou priebežných vzdelávaní, e-mailov, osobných konzultácií.

Do vyučovania sme aplikovali inovatívne formy a metódy práce zavádzaním projektového prístupu na vyučovaní. Sledovali sme a reagovali na výzvy zapájať sa do projektov, ktoré by nás posúvali vpred v zmysle požiadavok doby. Vypracovali sme projekt a boli sme vybraní ako jediná škola v Banskej Bystrici do projektu „Škola na dotyk“V priebehu niekoľkomesačnej projektovej činnosti (november 2013 – jún 2014) sme vytvorili sériu videoblogov o postupnom zavádzaní dotykových technológií do tried, desiatky digitálnych vzdelávacích materiálov pre tablety s metodickými návodmi a množstvo žiackych projektov s kreatívnymi dielňami. Učitelia, no hlavne žiaci si osvojili a prehĺbili digitálne zručnosti uplatniteľné nielen vo vzdelávaní, ale aj v pracovnom živote. Naša škola tak preukázala schopnosť účinne a tvorivo využiť moderné trendy v technológiách so zámerom skvalitnenia a zatraktívnenia vzdelávania a prípravy na život. Za úspešné napĺňanie projektových výstupov sme boli ocenení medzi desiatkov najaktívnejších škôl na Slovensku a z rúk predstaviteľov zastrešujúcej neziskovej organizácie EDULAB sme obdržali čestnú plaketu. Zároveň naša škola získala testované dotykové technológie do svojho stáleho vlastníctva.

Taktiež sme sa zapojili do projektu „Digi škola“ a získali ďalšie tablety a IKT techniku do školy a vyučovacieho procesu.

Zabezpečovali sme výučbu cudzieho jazyka od 1. ročníka.
Veľkým prínosom pre zlepšenie kvality výučby jazykov bol počas školského roka medzinárodný projekt: "Bridge the cultures", vďaka ktorému nás už po tretí raz navštívili stážisti z rôznych krajín a kontinentov.

V ďalšom medzinárodno projekte, do ktorého sme sa zapojili a bol nám schválený – ERAZMUS+ sa mohli počas veľkých prázdnin naši pedagógovia jazykovo vzdelávať v rôznych európskych krajinách. Projekt je dvojročný , čiže ďalší pedagogický zamestnanci budú pokračovať o rok.

Environmentálnu výchovu sme uskutočňovali premysleným, uceleným programom EKO - KALENDÁR (využívanie významných dní, udalostí ENV zamerania), priebežne počas celého roka. Žiaci všetkých ročníkov sa zapojili do množstva súťaží, zberov, besied.


Veľmi aktívne pracuje“ Žiacky parlament“. Spolupracuje so Slovenským výborom pre UNICEF v Bratislave.Za aktivity v tomto šk.roku sme získali titul „Škola priateľská deťom“.
Počas hlavných prázdni prebehla rozsiahla rekonštrukcia budovy školy – vymenili sa staré drevené okná za plastové, ošetrili a natreli strechu  a kompletne zrekonštruovali školskú kuchyňu aj s novými elektrickými rozvodmi, ktoré už nevyhovovali pre ďalšiu prevádzku.

       Zveľadili sme mnohé vnútorné priestory školy, okolie školy, školský dvor a školskú záhradu aj za aktívnej spolupráce rodičov školy. Realizovali sme separáciu zberu odpadových surovín a účelový zber starého papiera.
Môžeme konštatovať, že výsledky práce, ktoré sme dosiahli v uplynulom školskom roku boli a sú dobrým východiskom pre plánovanie práce v školskom roku 2014/2015.
Podrobnejšia analýza - viď Vyhodnocovacia správa za školský rok 2013/2014

Opatrenia

ü  Vzhľadom na nastolený trend ku zmene pedagogickej koncepcie uplatňovať aktívne učenie, medzi predmetovú integráciu, projektové vyučovanie aj v deviatom ročníku, ktorý nepostupuje ešte podľa nového vzdelávacieho programu.

ü  Zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.

ü   Realizovať podporný systém voľno - časových aktivít ako prevenciu sociálno-patologických javov.

ü  Cieleným dialógom, dotazníkmi aktivizovať účasť rodičov na tvorbe výchovno-vzdelávacieho programu.

ü  Vnútroškolskú kontrolu a pedagogické pozorovanie zamerať na sledovanie uplatňovania zásad prijatej pedagogickej koncepcie, na získavanie kompetencií žiakov cez obsah učiva, na účelné a efektívne využívanie materiálno-technického vybavenia školy, pomôcok na vyučovacích jednotkách , na využívanie inovatívnych metód a foriem vo vyučovaní. Vedenie školy bude následne prehodnocovať frekvenciu kontrolnej a hospitačnej činnosti a získané podklady vyhodnocovať pedagogických radách.

ü   Zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy ale aj na osvojenie si vedomostí, zručností a kompetencií, ktoré žiakom aj pedagógom prispejú k ich uplatneniu v praxi a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie.

ü  Využiť materiálovo-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov.

III. Strategické ciele

  1. Zosúladiť obsah vzdelávania s aktuálnymi požiadavkami praxe
  2. Zvýšiť kvalitu edukácie
  3. Zlepšovať materiálno – technickú vybavenosť a fyzický stav škôl a školských zariadení

 

 IV. Hlavné úlohy

1. Smerom k žiakom :

 

ü  Rozvíjať u detí a žiakov kľúčové kompetencie.

ü  Viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné konanie v súlade s humánnymi princípmi a mravnými normami, ku kritickému mysleniu, k obhajobe vlastného názoru a rešpektu názoru druhých ľudí.

ü  Rozvíjať základné sociálnej zručnosti, zručnosti týkajúce sa informačných technológií, cudzích jazykov.

ü  Získať spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie a podporovať záujem o celoživotné vzdelávanie.

ü  Zvýšenú pozornosť venovať deťom a žiakom s nadaním v intelektovej oblasti, v oblasti umenia a športu, deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, deťom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

ü  Motivovať deti a žiakov k pohybovým aktivitám, k zdravému životnému štýlu, k podpore a ochrane zdravia a zmysluplnému využitiu mimoškolských aktivít.

ü  Zamerať sa na prevenciu sociálno – patologických javov, najmä prevenciu drogových    závislostí, návykových látok a alkoholizmu,  prevencii  kriminality, delikvencie, šikanovania   a záškoláctva.

 

2. Smerom k učiteľom :

 

ü   Zvyšovať právne vedomie pedagogických zamestnancov.

ü   Zabezpečiť efektivitu výstupu kontinuálneho vzdelávania s dôrazom na uplatnenie tvorivosti   a inovácií.

ü  Využívať vzdelávanie v oblasti rozvoja matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti.

ü   Zvyšovať zručnosti na využívanie IKT vo vyučovacom procese.

ü   Skvalitňovať výchovno – vzdelávací proces zavádzaním nových metód a postupov výchovno - vzdelávacej práce.

ü  Dôsledne dodržiavať termíny odovzdávania materiálov, výkazov, údajov, správ, hodnotení, písomností a pravidelne sledovať e-mailovú poštu školy.

 

3. Smerom k manažmentu školy:

 

ü  Do školského vzdelávacieho programu zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti schválený v marci 2014 MŠ VVaŠ SR.

ü  Klásť dôraz na kvalitu školy, pravidelne uplatňovať vonkajšie a vnútorné vyhodnocovanie -  autoevalváciu svojej práce a evalváciu programov, procesov a výsledkov školy (materiál ŠŠI - www.ssiba.sk )

ü  Posilniť autonómnosť metodických orgánov na školách a ich poslanie v oblasti metodiky a riadenia vyučovacieho procesu. Podporovať prácu metodicky najkvalitnejších učiteľov v prospech vlastnej školy.

ü  Zabezpečiť reálnosť, pravidelnosť, adresnosť vnútroškolskej kontroly. Ukladať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, kontrolovať ich plnenie a spätne  vyhodnocovať  na pracovných poradách alebo zasadnutiach MZ, PK.

ü  Zamerať sa na personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, materiálno – technické a priestorové podmienky a ich vplyv na plnenie cieľov a poslania školy.

ü  Po vyjadrení zriaďovateľa vydať ročný plán kontinuálneho vzdelávania ( § 35 ods.9 zákona č. 317/2009 Z.z.).

ü  Neustále zlepšovať kvalitu personálnej práce, vytvárať optimálnu klímu školy s dôrazom na  medziľudské vzťahy.

ü  Plniť konkrétne úlohy rozpracované Školským úradom, oddelením školstva a mládeže vyplývajúce z Koncepcie školstva Mesta Banská Bystrica.

ü  Do obsahu pracovných porád pravidelne zaraďovať otázky školskej legislatívy za účelom zvyšovania právneho vedomia pedagogických zamestnancov.


Podrobne rozpracovaný plán s úlohami na jednotlivé mesiace bude vždy zverejnený v pedagogicko - organizačných pokynoch (POP) na daný mesiac, v zborovni školy.

Spolupráca s rodičmi a verejnosťou

Škola v rámci výchovno- vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania aktívne spolupracuje s inštituciami:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Metodicko- pedagogické centrum

Pedagogická fakulta

Športový klub FK Dukla

Športové gymnázium

ĽŠU Banská Bystrica

Bábkové divadlo na Rázcestí

Stredoslovenská galérie

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici

Stanica prvej pomoci a HaZZ

Hvezdáreň na Urpíne

Okresná knižnica M. Kováča

Štátna vedecká knižnica

Poštové múzeum v Banskej Bystrici

Múzeum SNP v Banskej Bystrici

Thurzov dom- tvorivé dielne

Dom dôchodcov a sociálnych služieb "Sénium"

Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici (Onkologické oddelenie)

Obec Nemce

Partnerské školy V Poľskej republike, v Rydzyne a v Kaczkowe

S rodičovskou radou:

Plenárna schôdza - vyhodnotenie práce za uplynulé obdobie, zámery a aktivity školy do nasledujúceho obdobia

T: september 2014 Z: vedenie školy

Zasadnutia Rady rodičov

T: raz za dva mesiace Z: RŠ, predseda Rady školy

TA RŠ

4- krát ročne Z: vedenie školy, TU

Individuálne pohovory s rodičmi

T: priebežne podľa potreby Z: TU, VP

Stretnutia na aktivitách- podľa plánov MZ, PK, TU

T: priebežne Z: vedúci MZ, PK, TU

S Radou školy:

Činnosť v súlade so Štatútom Rady školy

S materskými školami:

MŠ Cesta k nemocnici

MŠ Ulica 29. augusta

MŠ Trieda SNP 77

a) Účasť na rodičovských združeniach v MŠ

b) Zápis do 1. ročníka

c) Čo už viem- prezentácia IKT a technických zručností deti MŠ

d) Ďalšie aktivity podľa aktuálnych potrieb alebo návrhov vedenia MŠ

Zabezpečenie materiálno technických podmienok vzdelávania

Oblasť materiálno - technická

1) Venovať sústavnú pozornosť dopĺňaniu vybavenia školy učebnými pomôckami, didaktickou technikou, pedagogickou a odbornou literatúrou.

T. v priebehu celého roka Z: RŠ ZRŠ vedúci MZ, PK

2) Objednávky školských učebníc a školských tlačív realizovať podľa pokynov MŠ SR

T: podľa zaslania objednávky Z: ZRŠ, p. Kvasnová, p. Paučulová

3) organizovať účelové zbery odpadových surovín a financie transparentne využiť na zefektívnenie výchovno- vzdelávacej činnosti.

T: október, jún Z: ZRŠ, školník, ŽP

4) Plánovať a sledovať čerpanie finančného rozpočtu, finančné prostriedky využívať hospodárne a plynule.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ, ekonóm školy

5) Udržiavať estetickú a funkčnú úroveň priestorov školy a jej areálu.

T. v priebehu celého roka Z: RŠ, ZRŠ, zodpovední za pridelené priestory, školník

6) Odstraňovtť závady a realizovať nutné opravy v závislosti od rozpočtu školy.

T: v priebehu celého roka Z: RŠ, školník

7) Zabezpečiť revízie podľa potreby a určeného harmonogramu.

T: podľa harmonogramu Z: RŠ, školník

Projekty

Poznámka: Hrubo napísaný názov akcie znamená, že sa v nej aktívne zúčastňujú aj žiaci z I. stupňa ZŠ.


Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

PROJEKTY     2014/2015

č.

Typ projektu

Názov projektu

Cieľ

Organizátor

1.

EÚ+Min.školstva

Erasmus+ "PROGRES - Profesionálny Rast Osobnosti= Globálny Rozvoj Edukačného Systému

Napĺňať výzvu spojenú s mobilitou pedagogických pracovníkov na stážach na bilaterárnej a multilaterárnej úrovni, účasť na zahraničných konferenciách, workshopoch s cieľom zlepšiť si jazykové znalosti, získať nové skúsenosti s inými kultúrami, s inými vyučovacími systémami, nadviazať nové kontakty s hosťujúcimi školami a pedagógmi, nadviazať a podporovať spoluprácu medzi učiteľmi a školami v zahraničí, rozširovať si obzor v rámci medzinárodných vzdelávacich programov.

MŠVVaŠ SR

2.

 

Užívaj si zdravý život

Rozvíjať, navrhnúť a testovať inovatívne vzdelávacie materiály na podporu zdravej výživy.

Európska komisia

3.

Grantové

Škola na dotyk LIVE 2

Využívanie dotykových technológií na vyučovaní; Tvorba digitálnych vzdelávacích materiálov pre tablety; žiacke projekty; kreatívne dielne. Školenie pedagogických pracovníkov.

n.o. EDULAB

4.

 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno - vzdelávacie predmety

Naučiť sa získavať informácie z rôznych zdrojov, zvýšiť motiváciu k učeniu sa, zvýšiť efektívnosť učenia, podporovať tímovú prácu, rešpektovať individuálne tempo práce.
Získať sme technické vybavenie multimediálnej učebne: 1ks interaktívnej tabule, 1ks notebooku, 1ks ozvučenia

ÚIPŠ

5.

 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Modernizácia výchovno- vzdelávacieho procesu.Zriadená digitálna učebňa s technickým vybavením - interaktívna tabuľa s notebookom a 20 tabletov.

MŠVVaŠ SR

6.

Iné

e- testovanie

Zvyšovať kvalitu vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

NUCEM

7.

 

Enviroprojekty

 Celoročné triedenie odpadu v triedach, v škole, zber odpadu, recyklácia spojená so súťažou medzi zapojenými školami.

 

8.

 

Spolupráca so školami v Poľsku- v Rydzyne a Kaczkowe

Spolupráca založená na vzájomnom spoznávaní školských systémov, odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a učiteľov, nadväzovanie priateľstiev.

ZŠ Trieda SNP 20, Skola Podstawowa w Rydzyne, Kaczkowe

9.

 

AIESEC -"Bridge the cultures"(Kultúrne mosty)

Zlepšiť komunikačné schopnosti v anglickom jazyku, spoznávať multikultúru,geografiu, históriu, zvyky a tradície zúčastnených krajín ako aj dobrovoľnícku činnosť.

Mimovládna organizácia AISEC

10.

 

UNICEF ( Škola spolupracujúca s UNICEF;  Škola priateľská k deťom,Tehlička pre...)

Oboznámiť sa s poslaním a prispievať k rozvoju jeho aktivít.

UNICEF Slovensko

11.

 

Policajt môj kamarát

Formou besied (kriminalita, drogová prevencia, dopravná výchova),  verejno prospešných činností (skrášľovanie okolia školy), branného preteku a dopravnej súťaže zlepšovať vedomosti a zručnosti žiakov.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mesto BB

12.

 

Záložka spája detí

Nadviazať kontaktov s českými a slovenskými základnými školami, podporovať čítanie prostredníctvom záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľným spôsobom.

ÚiV, Slovenská pedagogická knižnica - Česko-Slovenský projekt

13.

 

ORG – Prevencia kriminality

Monitorovať a včasne reagovať na akékoľvek prejavy šikanovania, násilia, delikvencie v školskom prostredí.

Ministerstvo vnútra a MsP BB

14.

 

FLL- First Lego League

Podporiť prirodzený záujem mladých ľudí o svet okolo nás. Netradičným spôsobom im priblížiť výskum a vývoj. Ponúknuť motiváciu na ich ďalší profesionálny vývoj vo vede a výskume.

Nadačný fond MyšLienka

15.

 

Deti deťom- spolupráca so ZŠ pri Roosveltovej nemocnici

Netradičnou činnosťou prispieť na pomoc ťažko chorým deťom.

ZŠ, Trieda SNP 20

16.

 

Čas premien

Príprava predpubertálnych detí na obdobie dospievania

MP promotion, s.r.o

17.

 

KOMPARO

Zistiť úroveň vedomostí žiakov 8. a 9. ročníka (
 slovenský jazyk a literatúry, matematika, všeobecné študijné predpoklady).

 EXAM testing, spol.s.r.o

18.

 

Spolupráca so športovým klubom FK Dukla, AK UMB v Banskej Bystrici

Rozvíjať talent mimoriadne nadaných žiakov v oblasti športu.

FK Dukla, AK UMB,ZŠ Trieda SNP 20, BB

19.

 

Správaj sa normálne

Rozšíriť povedomie z obalsti kriminality, drogovej závislosti a jej prevencie, prevencie šikanovania a iných súvisiacich tém.

Policajný zbor v Banskej Bystrici

20.

 

Srdce na dlani

Podporiť dobrovoľnícku činnosť v našom regióne.

Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici

21.

 

Škola podporujúca zdravie

Zvyšovať povedomie zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, duševné zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí.

MŠVVaŠ SR

22.

 

Európa v škole

Šírenie myšlienok spolupráce a vzájomného porozumenia medzi národmi Európy. Rozvoj tvorivosti a talentu žiakov

MŠVVaŠ SR

23.

 

INFOVEK - Teleprojekty Asociácie projektu Infovek

Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.
Internetové vedomostné olympiády:

MŠVVaŠ SR

24.

 

SOFI - a

Rozvíjať umeleký potenciál dieťaťa, vyzdvyhovať pozitívne ľudské hodnoty cez estetické vplyvy.

BDnR; ZŠ Trieda SNP 20

25.

 

Spolupráca so Stredoslovenskou galériou v BB

Vyučovať v zmysle programu "Škola v galérii - galéria v škole". Zapojiť podnety z galérie a ostatných spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít.

SG BB, ZŠ Trieda SNP 20

26.

 

Odstránenie korčuliarskej negramotnosti

Osvojť si základné pohybových zručností potrebné pre korčuľovanie.

ZŠ Trieda SNP 20

27.

 

Lyžiarsky výcvik

Naučiť, resp.zdokonaliť základy lyžovania

ZŠ Trieda SNP 20

28.

 

 Odstránenie plaveckej negramotnosti

 Naučiť základy plávania v druhom a treťom ročníku, v piatom ročníku sa zamerať na zdokonaľovanie plaveckých štýlov.

ZŠ Trieda SNP 20

29.

 

Olympijský festival mládeže

Šíriť myšlienky olympionizmu a rozvíjať pohybové, výtvarné, literárne a enviromentálne zručnosti detí.

MŠVVaŠ SR

30.

 

Olympijský odznak všestrannosti

Rozvíjať pohybové, výtvarné, literárne a enviromentálne zručnosti detí.Šíriť myšlienky olympionizmu.

MŠVVaŠ SR

31.

 

Týždeň hlasného čítania

Zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Podpora čítania ako celoživotnej učiacej sa aktivity. Ukázať deťom na vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením i zábavou.

n.o. Združenie Orava

32.

 

Energetické experimenty

Rozšíriť vedomosti v oblasti využívania energetických zdrojov

Slovenská inovačná a energetická agentúra

33.

 

Druhý krok

Realizovať preventívny program proti násiliu

OZ PROF KREATIS

34.

 

Škola v prírode

Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť. Utvoriť si emocionálne bohatý vzťah k prírode. Viesť žiakov k samostatnosti a pobytu v prírode

ZŠ Trieda SNP 20

35.

 

RAABE - pedagogicko informačné centrum

Využívať inovatívne vzdelávacie materiály vo vyučovacom procese

RAABE, ZŠ Trieda SNP 20

 

Súťaže, akivity, podujatia 2014 / 2015

Predmet

Názov

Obsah

PK Slovenský jazyk a literatúra

Olympiáda slov. jazyka

súťaž

MZ 1. - 4. ročník

Šaliansky Maťko

súťaž - prednes slov. povesti

 

ZUČ- Hviezdoslavov Kubín

súťaž  - poézia, próza

 

Rozprávkové vretienko

súťaž - prednes rozprávky

 

Literárnovedné exkurzie- 5.-9. ročník

exkurzie

 

Burza kníh

predajná burza kníh s výťažkom  na charitatívne účely

 

Týždeň hlasného čítania

na zvýšenie záujmu o čítanie a podporu čitateľskej gramotnosti

 

Čítajme si

najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu

 

Deň školskej knižnice

deň otvorených dverí  v školskej knižnici

 

Celoplošného testovania žiakov 9.roč.

testovanie

 

Návšteva divadelných predstavení v BDnR

aktivity v rámci podpísanej spolupráce

 

Záložka spája deti

zapojenosť do projektu

PK Matematika, Informatika

Matematická olympiáda

postupové súťaže

MZ 1. - 4. ročník

Pytagoriáda

postupové súťaže

 

KOMPARO

testovanie

 

Celoplošného testovania žiakov 9.roč.

testovanie

 

PIKOMAT

súťaž

 

MAT-FYZ- NÁBOJ

súťaž

 

FIRST LEGO – FLL

postupové súťaže

 

i Bobor

súťaž

PK Biológia – Chémia – Fyzika – Technika

Technická olympiáda

 

súťaž

MZ 1. - 4. ročník

Chemická  olympiáda

 

súťaž

 

Fyzikálna olympiáda

súťaž

 

Biologická olympiáda

súťaž

 

Olympiáda o zdravom životnom štýle

súťaž

 

ZENIT

súťaž

 

Zdravotnícke hliadky

súťaž

 

Tvorivé dielne v Thurzovom dome

aktivity

 

Envirofilm

aktivity

 

Noc výskumníkov

aktivity

 

Deň Zeme

aktivity

 

Energia 3. tisícročia

aktivity

 

Krehká krása

aktivity

 

Strom života

aktivity

PK Dejepis, Geografia, Občianska náuka, Etická výchova, Náboženská výchova

 

Detský čin roka

zapojenosť do projektu

MZ 1. - 4. ročník

Tancom proti drogám

 

 

Pietna spomienka a slávnostné  kladenie vencov pri pamätníku obetiam nemeckých nacistov v Kremničke

aktivita

 

Koncentračný  tábor Auschwitz (Oswiečim) v Poľsku

poznávací zájazd

 

Camera obscura

tvorivé dielne v SG

 

Olympiáda ľudských práv pre žiakov 9.roč.

súťaž

 

Veľká praveká súťaž pre základné školy

súťaž

 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

súťaž

 

Putovanie medenou a povstaleckou Banskou Bystricou

súťaž

 

Cesty za poznaním minulosti

súťaž

 

Ľudské práva očami detí

súťaž

 

Škola priateľská k deťom

zapojenosť do projektu

 

Literárno-poznávacie exkurzie

exkurzie v spolupráci s PK SJL

PK cudzie jazyky (ANJ, NEJ)

AIESEC Bridge the Culture

zapojenosť do projektu

MZ 1. - 4. ročník

Olympiáda v ANJ ,NEJ

súťaž

 

Vianočná pohľadnica

súťaž

 

Nepravidelné slovesá

súťaž

 

Exkurzia do Londýna

poznávací zájazd

 

Exkurzia do Viedne

poznávací zájazd

Žiacky parlament

Detský čin roka

zapojenosť do projektu

 

Tehlička

zapojenosť do projektu

 

Srdce na dlani

zapojenosť do projektu

 

UNICEF („Škola priateľská k deťom“; Škola spolupracujúca s UNICEF...)

zapojenosť do projektu

 

Deň dobrovoľníctva

zapojenosť do projektu

 

Zberové činnosti na škole

aktivity

 

Výstava a predaj vianočných medovníkov

aktivity

 

Valentínska pošta

aktivity

 

Dopoludnie s ľudovými remeslami

aktivity

 

Slávnostná rozlúčka so žiakmi 9.ročníka

 

 

 

 

PK Hudbná výchova, Telesná výchova, Výtvarná výchova

 

 

MZ 1. - 4. ročník

 

 

Hudobná výchova

Súťaž v speve ľudových piesní

súťaž

 

Ponická fujarka

súťaž

 

Deň dobrovoľníctva -  DDSaS Senium

 

 

Mesiac úcty k starším

 

 

Týždeň  mozgu

 

 

Olympijský deň mládeže a seniorov v DDSaSS – Senium

 

 

Výchovné koncerty

účasť na výchovných koncertoch podľa ponuky

Telesná výchova

Cezpoľný beh

účasť na športových podujatiach podľa ponuky

 

Horehronské hry

 

 

Turnaj v bedbintone

postupové súťaže

 

Turnaje vo vybíjanej žiačok

postupové súťaže

 

Turnaje vo futbale žiakov

(Mc Donald´s Cup, Jednota Cup, Coca – cola Školský pohár vo futbale...)

postupové súťaže

 

Atletika družstiev

postupové súťaže

 

Lyžiarsky výcvik

 

 

Plavecký výcvik

 

 

Olympijský festival mládeže

 

 

Olympijský deň/Beseda s olympionikmi

 

 

Olympijský odznak všestrannosti

 

 

Školská atletická liga

atletické súťaže

 

Školská štafeta

atletické súťaže

 

Kinderiáda

atletické súťaže

Výtvarná výchova

Svetlonos

súťaž

 

Integráčik

súťaž

 

Vianočné pohľadnice

súťaž

 

Vesmír očami detí

súťaž

 

Zelený svet – miesto pre ľudí

súťaž

 

Malá krajina – Veľké osobnosti

súťaž

 

Kniha, priateľ človeka

súťaž

 

Prečo som na svete rád/ rada

súťaž

 

Dielo tvojich rúk

súťaž

 

Banskobystrická paletka

súťaž

 

Aktivity k významným svetovým dňom : Deň zdravia, Deň nefajčenia, Deň boja proti HIV, Deň zeme, Európsky deň proti drogám, Deň dobrovoľnosti...

výtvarné aktivity

MZ 1. - 4. ročník

Korčuliarsky výcvik

 

MZ ŠKD

Fašiangový karneval

 

 

Pasovanie prvákov do Cechu školákov

 

 

Veľká noc- zvyky a tradície

Veľkonočná ikebana

 

 

Deň otvorených dverí pre budúcich prváčikov

dopoludnie venované budúcim prvákom a ich rodičom, popoludnie- rodičovské združenia pre budúcich prvákov a ich rodičov

 

Návšteva krajskej knižnice

aktivita

 

Návšteva krajskej hvezdárne

prírodovedná exkurzia

 

Škola v prírode

týždenný pobyt v horskom prostredí pre žiakov 2. a  4. ročníka

 

Náučné  chodníky

prírodovedná exkurzia pre 1.-2.roč.

 

Aktivity k významným dňom: Svetový deň boja proti AIDS, Svetový deň bez tabaku, Svetový deň Zeme, Svetový deň vody, Medzinárodný  deň knižníc, Európsky deň jazykov, .....

aktivity

 

Zbierka nepotrebností

aktivita

 

Mikulášske a vianočné besiedky

Vianočná pošta

aktivity

 

Deň matiek

aktivita

 

Besedy s lekármi (stomatológ, pediater..)

aktivita

 

DOD v hasičskom zbore

exkurzia

 

Návšteva poštového múzea

exkurzia

 

Dopravné ihrisko v Turčianskych Tepliciach

exkurzia

 

Návšteva Stredoslovenského múzea

(Matejov dom, Thurzov dom,....)

exkurzia s tvorivými dielňami

 

Návšteva Stredoslovenského osvetového strediska

tvorivé dielne

 

Stredoslovenská galéria

tvorivé dielne v rámci podpísanej spolupráce

 

Energetické experimenty

aktivity v rámci projektu

 

Testovanie NÚCEM

testovanie 4.roč.

 

Vševedko

súťaž

 

Klokanko

mat. súťaž

 

Spolupráca s OD Prior

Celoročná výstava výtvarných prác našich žiakov

MZ ŠKD

Deň bez áut, Naše dopravné ihrisko

aktivity

 

Jeseň pani bohatá

tvorivé dielne pre deti a ich starých rodičov

 

Posedenie s dôchodcami

akivity s bývalými kolegyňami a kolegami

 

Halloween party

aktivity

 

Užívaj zdravý životný štýl

(Ovocný týždeň, Mliečny deň- Svetový deň mlieka, Cesta čaju, Deň jablka, Stolček prestri sa, Svetový deň výživy, Zeleninkovo-zdravé nátierky, ochutnávka pre rodičov, Zeleninový týždeň, Raňajky s mamičkami, Zázračné bylinky a ich využitie

aktivity v rámci projektu

 

Šarkaniáda

aktivity

 

Tradície starých mám

aktivity

 

Olympiáda športu a humoru

aktivity

 

Múdrosť sveta v knihách ukrytá

aktivity

 

Sranda hry

aktivity

 

Z rozprávky do rozprávky

aktivity

 

Kráľ klubu ( preskoky cez švihadlo, skákanie škôlky, v skákaní cez gumu,, v skladaní puzzle,  v osemsmerovkách, v krížovkách, v spoločenských hrách, vo vybíjanej, vvpreskokch cez prekážky, vo futbale)

súťaže v oddeleniach

 

Tekvičkovo

výroba dlhonosov a ich výstava

 

Zelený deň

aktivity s ochranou ŽP

Iné

EXTERNÉ SKÚŠKY

organizovanie skúšok na získanie vzdelania poskytované základnou školou

 

Vianočná akadémia

 

Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov

Názov záujmového krúžkuVedúci
AerobicMgr. Andrea Paučulová
Anglicky cez populárnu hudbuMgr. Monika Nováková
Basketbal-dievčatáMilan Špiner
Basketbal-chlapciTibor Vasiľko
Futbalový krúžokMgr. Sergej Čabala
Hravé čítanieMgr. Alena Surovcová
Chemický krúžokMgr. Silivia Kopáčiková
Internet - práca s multimédiamiMgr. Róbert Borbély, PhD.
Krúzok španielskeho jazykaMgr. Lenka Trubianska
Krúžok anglického jazykaMgr. Lenka Adamová
Krúžok programovaniaBc. Jaroslav Beňo
Krúžok varenia a pečeniaMgr. Silivia Kopáčiková
Literárno - dramatický krúžokMgr. Dagmar Demianová
Loptové hryMgr. Barunka Vyšná
Matematický krúžokMgr. Katarína Pĺžiková
MatematikaMgr. Marcela Ištvánová
Matematika hrouMgr. Andrea Paučulová
MatematikáčikMgr. Tatiana Katreniaková
Mladý pestovateľMgr. Jana Hudecová, PhD.
Mladý záchranárMgr. Lenka Trubianska
Príprava deviatakov na testovanie (MAT1)Mgr. Danka Bugáňová
Príprava deviatakov na testovanie (MAT2)Mgr. Veronika Kvasnová
Príprava deviatakov na testovanie (MAT3)Mgr. Gabriel Stach
Príprava deviatakov na testovanie (SJL1)Mgr. Veronika Kvasnová
Príprava deviatakov na testovanie (SJL2)Mgr. Róbert Borbély, PhD.
Prírodovedný krúžokMgr. Slavomíra Retová
Slovenčina s internetomMgr. Iveta Majerová
ŠikovníčekMgr. Henrieta Chromiaková
Školský časopisMgr. Zuzana Kolesárová
Športové hryMgr. Ondrej Janko
Športové hry 1Bc. Katarína Potačonková
Športový krúžokMgr. Jaroslava Pardupová
Technické práce - LegoMgr. Gabriel Stach
Tvorivá dielňaDarina Slivková
VolejbalMgr. Zuzana Žabková
VševedkoMgr. Mária Turčanová
Výtvarný krúžokMgr. Štefánia Debnárová
Zdravá výživaPaedDr. Jana Sýkorová

Psychohygienické podmienky žiakov a učiteľov

- rozvrh hodín a prestávok rešpektuje psychohygienicképožiadavky a potreby žiakov

- počas druhej prestávky využívajú žiaci na relaxáciu a oddych školský dvor a školskú záhradu, stolnotenisové stoly, oddychové kútiky v priestoroch školy

Ďalšie vzdelávanie učiteľov

Typ vzdelávaniaPedagógNázov vzdelávaniaTermín od -doPoskytovateľ
Funkčné0   
Adaptačné0   
Aktualizačné (24)Mgr. Mája El hajryVyužitie interaktívnej tabule a softvéru, interwrite v edukačnom procesešk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
 Mgr. Lenka Trubianska   
 Mgr. Iveta Majerová   
 Mgr. Zuzana Žabková   
 Mgr. Marcela Ďurošová   
 Mgr.Tatiana Katreniaková   
 Mgr. Andrea Paučulová   
 Mgr. Slavomíra Retová   
 PaedDr. Jana Sýkorová   
 Mgr. Lenka Adamová   
 Mgr. Rˇobert Borbély, PhD   
 Mgr. Monika Nováková   
 Mgr. Ivan Paška   
 Mgr. Eva Smekalová   
 Mgr. katrína Pľžiková   
 Mgr. Zuzana Ištenešová   
 Mgr. Marcela Ištvánová   
 Mgr. Veronika Kvasnová   
 Mgr. Zuzana Kolesárová   
 RNDr., Mgr. Helena Volfová   
 Mgr. Silvia Kopáčiková   
 Mgr. Sergej Čabala   
 Mgr. Lenka AdamováIntegrácia obsahového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní ANJšk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
 Mgr. Zuzana IštenešováIntegrácia obsahového vzdelávania (CLIL) vo vyučovaní ANJšk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
Inovačné (2)Mgr. Danka BugáňováGeoGebra v edukačnom procesešk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
 Mgr. Gabriel StachGeoGebra v edukačnom procesešk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
Kvalifikačné (1)Mgr. Marcela ĎurošováAnglický jazyk pre učiteľov I.st. ZŠšk.r. 2014-2015MPC Prešov
Prípravné atestačné (II. atestácia)Mgr. Slavomíra RetováPrípravné atestačné vzdelávanie - II. atestáciašk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
(3)Mgr. Zuzana IštenešováPrípravné atestačné vzdelávanie - II. atestáciašk.r. 2014-2015MPC Banská Bystrica
 PaedDr. Jana SýkorováVykonanie II. atestácierok 2015Katolícka univerzita v Ružomberku
Spolu: 30    

Vnútroškolská kontrola


Kontrola na školský rok 2013/2014
Cieľ: Kontrolnou a hospitačnou činnosťou zisťovať klady a nedostatky vo výchovno-vyučovacom procese a v práci zamestnancov školy. Podporovať dobrú, tvorivú a kvalitnú prácu, predchádzať nekvalitnej práci a odstraňovať zistené nedostatky, ukladať opatrenia. Pri zistení nedostatkov upozorniť na ne pracovníkov , spoločne hľadať riešenia na ich odstránenie a zabezpečiť ich realizáciu. Na základe kontroly analyzovať reálny stav, porovnávať ho s plánom a operatívne robiť korektúru.
 
  Vnútorný kontrolný systém vykonávajú subjekty kontroly, ktorými sú:
 
- riaditeľ
 - zástupkyne riaditeľa školy vo svojej pôsobnosti
 - vedúci MZ a PK - v pôsobnosti svojej MZ a PK
 - ekonóm – vo svojej pôsobnosti
 - vedúca ŠJ - v pôsobnosti ŠJ
 - hlavná kuchárka vo svojej pôsobnosti
 
- školník vo svojej pôsobnosti
  Vedúci pracovníci musia svojou riadiacou a kontrolnou činnosťou usmerňovať a kontrolovať svojich podriadených pracovníkov.
 
Metódy a formy vnútornej kontroly

a/ Vnútorné zdroje
- hospitácie – tematické, bleskové a následné
-  inšpekčné
-  monitor 9. ročníkov
- jednotné písomné práce
- dotazníky , ankety pre žiakov a rodičov
- pohovory so žiakmi, učiteľmi, rodičmi
- pozorovanie
- porovnávanie plánu so skutočnosťou
- pravidelné previerky
- účasť riaditeľa školy, zrš, ved. MZ a PK na školských a mimoškol. podujatiach
- žiacky parlament
- porady
- rozhovory
- kontrola známok v klasifikačnom zázname – počet, objektívnosť

b/ Vonkajšie zdroje

- hodnotenie školy nadriadenými
- školy II.cyklu
- inšpekcie
- záujem o školu zo strany rodičov umiestniť dieťa na našu školu
- meno školy v meste
- záujem učiť na našej škole
  Z kontrolnej a hospitačnej činnosti vypracovať záznam s rozborom zistených kladov alebo nedostatkov. Navrhnúť opatrenia na odstránenie nedostatkov a na ďalšie skvalitnenie práce. Predložiť záznamy na kontrolu riaditeľovi školy.

Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti je v prílohe.


Záver

Vypracoval: PaedDr. Jarmila Buková

V Banskej Bystrici, 30. júna 2015

Plán práce prerokovaný v pedagogickej rade dňa: