Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk

ŠVP

Školský vzdelávací program

 

Školský vzdelávací program Základnej školy, Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica

SOFI – a = ŠKOLA PRE ŽIVOT

Vzdelávací program:

Stupeň vzdelania:

 

ISCED 1, ISCED 2

Dĺžka štúdia:

1. stupeň: 4 roky, 2. stupeň: 5 rokov

Vyučovací jazyk:

slovenský

Študijná forma:

denná

Druh školy:

Štátna

Predkladateľ:

Názov školy:

Adresa:

 

Základná škola, Trieda SNP 20

Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica

IČO:

35677767

Riaditeľ:

PaedDr. Jarmila Buková (od 1.1.2009)

Koordinátor pre tvorbu ŠkVP:

Mgr. Štefánia Debnárová,

Mgr. Alena Surovcová – ISCED 1,

Mgr.Katarína PÍžiková – ISCED 2

Ďalšie kontakty:

Tel.:048/4144723, mobil:0917/426815

Mail:  zs.snp20@stonline.sk

Web:  www.zssnpbb.edupage.org   

Zriaďovateľ:

Názov:

Adresa:

Kontakty:

 

 

Mesto Banská Bystrica

ČSA 26, 974 01 Banská Bystrica

RNDr. Tibor Maťaš, vedúci školského úradu

Tel.: 048/4330500

Platnosť dokumentu:

Od 1.8.2008

 

Podpis riaditeľa školy

 

 

Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu

Platnosť ŠkVP

Revidovanie ŠkVP

Dátum:

Zameranie inovácie, zmeny, úpravy a pod.

 

Prerokovaný

a

odsúhlasený

 

 

 

Pedag.radou

Radou školy

Od 1.9.2008

26.6.2009

Úpravy plánov pre 1. a 5. ročník

25.8.2008

27.8.2008

 

1.9.2009

Inovácia ŠkVP

24.8.2009

28.8.2009

 

1.9.2009

Doplnenie učebných osnov, plánov

pre 2. a 6. ročník

24.8.2009

28.8.2009

 

1.9.2009

Školský výchovný program

24.8.2009

28.8.2009

Od 1.9.2010

11.6.2010

Úprava plánov 1.– 3.roč. a 5. – 7. ročníka

 

31.8.2010

15.6.2010

Od 1.9.2011

1.7.2011

Úprava plánov 1.– 4.roč. a 5. – 8. ročníka

 

25.8.2011

4.10.2011

Od 1.9.2012

27.6.2012

Úprava plánov 1.– 4.roč. a 5. – 9. ročníka

 

28.8.2012

3.10.2012

Od 1.9. 2013

27.6.2013

Úprava plánov 1.– 4.roč.

28.8.2013

2.10.2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.                    VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

1.      Veľkosť školy

 

Škola oslávila už svoje 50-te výročie. Bola otvorená  3.9.1959.

Patrí medzi mestské školy, sídliskového typu s dobrou dopravnou dostupnosťou. V blízkosti

sa nachádza železničná i autobusová stanica.

Je to plno organizovaná škola s prvým aj druhým stupňom. V každom ročníku máme zvyčajne po tri triedy a každoročne otvárame šesť oddelení ŠKD.

Súčasťou školy je aj školská jedáleň s kuchyňou, ktorá zabezpečuje obedy našim stravníkom.

Do areálu školy patrí športové ihrisko, detské ihrisko s preliezkami – tzv. „Malý dvor“

pre žiakov prvého stupňa a školský klub. Súčasťou areálu je aj ovocný sad.

 

2.      Charakteristika žiakov

 

     Školu navštevujú žiaci, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku vo veku 6-16 rokov z mesta a obcí, ktoré patria do nášho školského obvodu. Najmä z obcí Nemce, Senica, Kynceľová, Môlča, Harmanec- žiaci 2. stupňa, Šalková.

V našej škole sú zaškolení aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a s menej podnetného prostredia. Sú integrovaní v bežných triedach. Ich triedni učitelia spolupracujú s príslušnou psychologičkou a špeciálnou pedagogičkou.

Značná pozornosť je venovaná žiakom rómskeho pôvodu. Na 1. stupni základnej školy vybrané pedagogičky spolupracujú s organizáciou KARI a individuálne vedú doučovanie rómskych detí, ktoré potrebujú osobitnú starostlivosť.

Naša škola je poverená zriaďovateľom – Mestom Banská Bystrica na organizovanie vzdelávania na získanie nižšieho stredného vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou so všetkých vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním.

Na škole veľmi dobre pracuje Žiacky parlament, ktorý sa svojou činnosťou podieľa na mnohých aktivitách školy. Jeho úlohou je podpora výchovno-vzdelávacej práce školy, spolupráca pri realizácii školských úloh a cieľov a obhajoba záujmov žiakov vo vzťahu k vedeniu školy a učiteľom.

 

3.      Charakteristika pedagogického zboru

 

Pedagogický zbor tvorí riaditeľka školy, zástupkyne riaditeľa školy, triedni učitelia, ďalší vyučujúci a vychovávateľky školského klubu detí. Všetci vyučujúci majú vysokoškolské vzdelanie. Prevažná väčšina predmetov sa učí kvalifikovane. V škole pôsobí výchovný poradca, koordinátor prevencie drogových závislostí, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, koordinátor environmentálnej výchovy. 

Pedagogickí zamestnanci sa priebežne vzdelávajú v oblasti didaktiky vyučovacích predmetov, využívaní IKT vo vyučovacom procese a pod. Vzdelávanie prebieha formou rozširujúceho, špecializačného vzdelávania, cyklických školení organizovaných metodicko-pedagogickým  centrom, e-learningu a pod. Našim zámerom v blízkej dobe je vyškoliť vyučujúcich informatiky a cudzích jazykov pre 1. stupeň ZŠ. Vedenie školy ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov podporuje.

Pri práci v kolektíve sa snažíme o vzájomnú otvorenú komunikáciu na úrovni osobných vzťahov zamestnancov i v činnosti predmetových komisií a metodických združení. K tomuto účelu na škole pracuje i rozšírené vedenie školy, tvorené vedúcimi MZ a PK, ktoré je nápomocné vedeniu školy, ako poradný orgán a pomáha pri riešení odborných problémov.

Veľký dôraz je kladený najmä na bezpečnosť žiakov počas výchovno-vyučovacieho procesu. Je vypracovaný rozvrh dozorov, vnútorný poriadok školy a prevádzkový poriadok v jednotlivých špeciálnych učebniach.

 

4.      Organizácia prijímacieho konania

 

Do prvého ročníka základnej školy sú žiaci prijímaní na základe dosiahnutého predpísaného veku dieťaťa a potrebnej mentálnej zrelosti. V prípade odporučenia psychológa, vyjadrenia lekára a na základe žiadosti rodiča riaditeľ školy povoľuje odklad povinnej školskej dochádzky.

Zápis do prvého ročníka na našej základnej škole sa každoročne uskutočňuje začiatkom februára. Presný termín a čas zápisu v zmysle VZN zriaďovateľa,  zverejňujeme obvyklým spôsobom (informačné letáky, inzeráty v miestnej tlači, web stránka školy) najneskôr

do 20. januára.

   Do piateho ročníka základnej školy žiaci postupujú priamo, po splnení podmienok na ukončenia štvrtého ročníka.

   Riaditeľ školy môže prijať do prvého ročníka aj dieťa, ktorého rodič (zákonný zástupca) písomne požiada o možnosť plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR.

 

5.      Dlhodobé projekty - Projekty, do ktorých sa zapája naša škola, dotvárajú jej celkový charakter.

 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl

v predmete informatika

Organizátor: MŠ SR, Štátny pedagogický ústav

Cieľ: Projekt a jeho aktivity sú zamerané na doplnenie kvalifikácie učiteľov základných a stredných škôl v predmete informatika, ako aj na ďalšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika na základných a stredných školách.

Detský čin roka

Organizátor: Slovenský výbor pre UNICEF v Bratislave

Cieľ: Projekty UNICEF zabezpečujú zdravie, vzdelanie, rovnosť a ochranu detí na celom svete. Do týchto aktivít sa zapájame sústavne a priebežne prostredníctvom projektu "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM" (napr. predaj vianočných pohľadníc, Týždeň modrého gombíka ...). Cieľom týchto projektov je priblížiť poslanie UNICEF a vyvolať záujem o osud detí bez detstva v krajinách, kde deti trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, nemajú prístup ku vzdelaniu alebo sú sužované vojnami.

INFOVEK - Teleprojekty Asociácie projektu Infovek

Organizátor: Asociácia projektu Infovek

Cieľ: Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

Internetové vedomostné olympiády

Žiaci raz mesačne riešia on-line testy z vyučovacích predmetov a tak si overujú svoje nadobudnuté vedomosti.

Informatická súťaž - iBobor

Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

Škola podporujúca zdravie

Organizátor: MŠ SR

Cieľ: Zvyšovať povedomie zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, duševné zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí.

Policajt môj kamarát

Organizátor: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mesto BB

Cieľ: Projekt je zameraný na spoluprácu s Policajným zborom. Je organizovaný formou besied (kriminalita, drogová prevencia, dopravná výchova), verejno prospešných činností (skrášľovanie okolia školy), branného preteku a dopravnej súťaže.

Monitoring a tútoring

Organizátor: ARO KARI

Cieľ: znížiť počet rómskych žiakov v špeciálnych triedach - doučovaním a individuálnym prístupom k rómskym žiakom v 1.ročníkoch.

Enviroprojekty

V škole máme vypracovaný "EKO-KALENDÁR", ktorý nám pomáha podľa mesiacov a ročných období rozpracovávať a venovať sa rôznym témam o stave životného prostredia, podnecovať záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, uskutočňovať rôzne zbery odpadového materiálu, triediť odpad, zapájať sa do súťaží ...

Ekologická stopa, „Čo s tým?“

V spolupráci s rodičmi a žiakmi sa škola podieľa na separovaní a zbere druhotných surovín. V tejto oblasti dosahujeme výborné výsledky.

KOMPARO

Organizátor: EXAM testing, spol.s.r.o.

Cieľ: - zisťovanie úrovne vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky na konci 8. ročníka spojené s testami zameranými na ich všeobecné študijné predpoklady,

- zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky pred celoplošným testovaním žiakov

- získanie podrobného obrazu o tom, ako ovládajú žiaci jednotlivé časti učiva,

- porovnanie výsledkov žiakov školy s inými porovnateľnými školami,

získanie užitočných informácií o výsledkoch vzdelávania pre žiakov, učiteľov a rodičov.

Odstránenie korčuliarskej a plaveckej negramotnosti

Organizátor: Mesto BB (OZ HC 05)

Cieľ: vytvorenie základnej predstavy o význame korčuľovania pre zdravie a rekreáciu. Osvojenie si základných pohybových zručností potrebných pre korčuľovanie.

Naša škola sa zapája aj do práce v národných a medzinárodných projektov. V oblasti medzinárodnej spolupráce sme vypracovali projekt a sme zaregistrovaní v projekte eTwinning. Činnosť je zameraná na uzatváranie partnerstiev, v ktorých dve školy z dvoch rôznych európskych krajín využívajú výhody  informačných a komunikačných technológií s cieľom spolupracovať a dosiahnuť úspechy v pedagogickej, sociálnej a kultúrnej oblasti. eTwinning u obohacuje tradičné učenie.

ROP - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na Základnej škole, Trieda SNP 20 - EŠF

OP - Vzdelávanie - Premena tradičnej školy na modernú - EŠF

Každoročne sa škola zapája i do projektov vyhlasovaných rôznymi organizáciami.

  

Medzi súčasné tradície školy patrí organizovanie akcií: Pasovanie prvákov do Cechu školáka a nádejného bábkárskeho diváka, Vianočné a veľkonočné pečenie perníkov, Vianočné besiedky pre rodičov a žiakov, Školský jarmok, Akadémie školy, Mikuláš v škole, Halloween, Európsky deň jazykov, Medzinárodný deň školských knižníc, Múdrosť sveta v knihách ukrytá, Fašiangový karneval, Veľkonočné kraslice, Veľká bicyklovačka, Deň bez áut.

 

6.                  Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

 

      Dôležitým partnerom školy je aj Ministerstvo školstva SR. V súvislosti s prechodom od tradičnej školy k modernému vyučovaniu budeme rešpektovať požiadavky MŠ a podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov. Vedenie školy bude vytvárať dobré podmienky pre kariérny postup učiteľov avšak s dôrazom na potreby školy.  

  Na veľmi dobrej úrovni je spolupráca so zriaďovateľom, ktorým je Mesto Banská Bystrica. Je založená na vzájomnej pomoci a ústretovosti.

   Rada školy sa vo veľkej miere podieľa na práci školy. Spolupráca s ňou je veľmi prínosná a konštruktívna. V podmienkach novej legislatívy je jej práca veľmi dôležitá. Organizácie jej práce sa riadi dohodnutým plánom práce.

   Spolupráca s rodičmi sa uskutočňuje prostredníctvom Rady rodičov (RR) a Rodičovského združenia (RZ). Zasadnutia RZ zvoláva predseda RZ. Počas školského roka sa koná spravidla jedno plenárne a tri triedne RZ. Podľa potreby môže uskutočniť triedny učiteľ konzultácie pre rodičov príslušnej triedy alebo aj individuálne konzultácie. Aktuálne informácie môžu rodičia získavať i sledovaním web stránky školy.

   Na škole máme založené občianske združenie SOFI. Finančné prostriedky do tohto združenia získavame najmä zo strany rodičov žiakov školy. Okrem toho rodičia školy pomáhajú i účasťou pri realizovaní triednych akcií, úpravou interiéru, exteriéru – formou brigád, nákupom potrebného materiálu a podobne.

   V oblasti sociálnej problematiky veľmi dobre spolupracujeme s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Úspešná spolupráce je i s Mestskou políciou. Uvedené inštitúcie sa podieľajú i na realizácii niektorých školských projektov, organizovaní besied a exkurzií našich žiakov.

   Partnermi našej školy sa stali Bábkové divadlo na RázcestíStredoslovenská galéria, ktorí  nám veľmi účinne pomáhajú zefetívniť výchovno-vyučovací proces. Žiaci majú možnosť realizácie vyučovacích predmetov v netradičných priestoroch a inovatívnymi metódami. Taktiež bábkoherci a odborní zamestnanci galérie spestrujú vyučovací proces v triedach. To nám umožňuje prepojiť učivo s reálnym životom.

   Ďalší partneri školy sú: Základná škola pri FN F. D. Roosevelta, Spojená stredná odborná škola, UNICEF, FK Dukla, UMB – Basketbalový klub, environmentálne inštitúcie, neziskové organizácie.

   Máme nadviazanú spoluprácu s partnerskými školami v Poľsku. Sú to školy v mestečkách Rydzyna a Kaczkowo. Táto spolupráca poskytuje príležitosť motivovať žiakov ale i pedagógov k vzájomnému poznávaniu sa ako aj k spoznávaniu ich školstva, kultúry , rodín a nadväzovať vzájomné priateľstvá. Zároveň dáva možnosti precvičovať si zručnosti vo využívaní informačných a komunikačných technológií.

 

7.      Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

   Škola sídli v jednej budove. Tvorí ju vestibul, prízemie, prvé a druhé poschodie.

   Žiaci sa môžu vzdelávať vo svojich kmeňových triedach i v špeciálnych učebniach fyziky, chémie, v školských dielňach, v školskej kuchynke, v dvoch telocvičniach, v PC učebniach. K dispozícii je i žiacka knižnica. Kmeňové triedy sú dostatočne priestranné, vzdušné, svetlé.

   Školský klub detí na svoju činnosť využíva priestory kmeňových tried na prvom stupni. Triedy sú prispôsobené tejto činnosti. ŠKD má i klub, ktorý má charakter domáceho komfortného prostredia.

   V budove sa ďalej nachádzajú kabinety:

pre ŠKD, pre 1. – 4.ročník, cudzie jazyky, fyziku, chémiu a biológiu, matematiku, slovenský jazyk, geografia, dejepis, dielne, telesnú výchovu, výchovného poradcu.

   Súčasťou budovy sú aj dva dvojizbové byty.

   Stravovanie žiakov je realizované školskou kuchyňou a jedálňou. Počas prestávok si žiaci môžu zakúpiť desiatu v školskom bufete. V priestoroch vestibulu školy sa nachádza aj mliečny automat.

   Pre športovú činnosť slúžia dve telocvične a našim zámerom je dobudovať i posilňovňu, čim by sa zvýšila i kvalita vyučovacieho procesu a rozšírila aj možnosť aktivity pre zamestnancov školy.

   Areál školy je členený na oddychovú a športovú časť. Obidve časti sú v súčasnej dobe značne zastaralé a nevyhovujúce. Máme vypracovaný projekt na ich obnovu a rekonštrukciu. Našou víziou je multifunkčné športové ihrisko s korčuliarskou dráhou. Do oddychového detského ihriska, ktoré je využívané hlavne ŠKD,  je tiež potrebné investovať.

 

8.      Škola ako životný priestor

   Naša škola patrí medzi mestské školy. K areálu patrí aj sad. Žiaci sú vedení k dodržiavaniu čistoty a upravenosti všetkých priestorov školy. Našou snahou je vytvoriť pre žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov príjemné a estetické prostredie určené pre pokojnú, tvorivú činnosť.

   Triedy sú priestranné, časť tried má nový nábytok, v ostatných triedach ho priebežne obnovujeme. Každá trieda si inštaluje nástenky zamerané podľa vlastných priorít a záľub žiakov. Estetický charakter tried aj ostatných priestorov školy dotvárajú kvety.

   V rámci finančných možností každoročne postupne zveľaďujeme a obnovujeme priestory školy.

Dopĺňame vybavenosť kabinetov, zlepšuje sa technické a hygienické vybavenie školy.

 

9.      Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú podrobne rozpracované v dokumentoch BOZP a PO t.j. v jednotlivých smerniciach.

   Schodištia a schody sú označené žltou farbou. Na chodbách a v triedach je dostatočná svetelnosť. Žiaci sú poučení o bezpečnosti pri práci v dielňach, v počítačových učebniach, telocvičniach, v priestoroch areálu školy, pri laboratórnych cvičeniach, vychádzkach a exkurziách. V triedach sa uplatňujú zásady otvárania okien, manipulácie s vodou a pohybu vo všetkých priestoroch školy. Vyučujúci v zasadacom poriadku zohľadňujú zdravotné obmedzenia žiakov a ľavorukosť. Počas školského roka sú prizývaní odborníci na besedy so žiakmi o ochrane zdravia a dodržiavaní zásad hygieny.

   Cez prestávky je na každej chodbe dozorkonajúci učiteľ, ktorý dohliada na bezpečnosť a správanie žiakov. Pedagógovia dôsledne dbajú na odhaľovanie a zamedzenie prejavov šikanovania a agresie medzi žiakmi.

   Spoločnými silami sa snažíme o vytvorenie zdravého a bezpečného pracovného prostredia pre žiakov a pedagógov.

 

 

II.      CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

 

1.      Vízia školy

 

V súlade s novým ŠVP pre primárne a nižšie sekundárne vzdelávanie škola smeruje k harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa s rešpektovaním jeho individuality v bezpečnom a podnetnom prostredí na základe vlastnej aktivity, prostredníctvom autentického učenia. Víziou je – otvorená škola s pozitívnou socio - emotívnou klímou – samostatní, komunikatívni, zodpovední, sebavedomí a slušní žiaci v súlade so SOFI – a škola pre život. Program Zdravá škola, ktorá dodržiava zásady – bezpečnosť prostredia, zdravé učenie a otvorené partnerstvo.

 

2.      Profilácia školy

 

   V zmysle loga školy SOFI – a :

S – som komunikatívny, samostatný, tvorivý a zodpovedný žiak

O – ovládam cudzie jazyky – nestratím sa v Európe a ani vo svete

F – formujem životné prostredie, uprednostňujem zdravý životný štýl

I – informatika je môj kamarát, viem aktívne pracovať na PC a s internetom

- a – art = umenie, moji partneri sú Bábkové divadlo na Rázcestí a Stredoslovenská galéria

 

3.            Zameranie školy

 

   V pravom rade je to poskytnutie kvalitného vzdelania predpísaného štátnym vzdelávacím programom. Posilnením povinných a použitím voliteľných predmetov v ŠkVP inklinujeme k rozšíreniu vyučovania cudzích jazykov, environmentálnej výchovy, regionálnej výchovy, výchove umením. Zjednocujúcim prvkom je informatika. Využívanie informačných technológií vo všetkých vyučovacích predmetoch.

 

Stupeň vzdelania

 

ISCED 1 – primárne vzdelávanie

ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie

 

4.            Profil absolventa

 

ISCED 1

Žiak po ukončení primárneho vzdelávania na našej škole:

-          má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti

-          má osvojené základy používania materinského jazyka

-          má osvojené sociálne a komunikačné spôsobilosti (vyjadruje sa súvisle a výstižne primerane veku, dokáže určitý čas sústredene pracovať, kooperovať, vie vyjadriť svoj názor)

-          rozumie rôznym typom používaných textov

-          vie primerane veku používať komunikačné a informačné technológie pri vyučovaní

-          dokáže adekvátne veku vyhľadať informácie na internete

-          chápe rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT

-          vyberá a  hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných činnostiach

-          má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov

-          uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pri učení sa

-          vníma a sleduje problémy vo svojom okolí a adekvátne svojej úrovni sa ich snaží správne riešiť

-          pri riešení problémov je schopný hľadať rôzne varianty, využívať rôzne informácie, je schopný overovať správnosť riešenia a svoje skúsenosti využiť pri riešení podobných problémov

-          cení si kultúrno - historické dedičstvo, ľudové tradície, prejavuje toleranciu k iným kultúram, chápe význam umenia a kultúry vôbec v živote človeka.

 

ISCED 2

 Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania našej školy by mal preukázať nasledovné dobré spôsobilosti a zručnosti:

-          vedieť sa dohodnúť a dodržiavať dohodnuté pravidlá

-          byť empatický – spolucítiť s inými

-          byť asertívny – presadzovať svoje oprávnené požiadavky, vedieť sa sebarealizovať, dokázať si priznať chybu

-          poznať a mať pozitívny vzťah ku kultúrnym tradíciám svojho okolia

-          mať pozitívny vzťah k svojmu okoliu a prírodnému prostrediu – chrániť ho

-          byť zodpovedný za vlastné učenie, vedieť sa učiť

-          aktívne počúvať, v komunikácii vedieť argumentovať

-          vedieť sa písomne a ústne vyjadrovať

-          vedieť používať informačno-komunikačné technológie v učení

-          mať dobrú znalosť v komunikácií v cudzom jazyku

-          vedieť používať matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov v každodenných situáciách, vedieť používať matematické modely logického a priestorového videnia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky)

-          mať základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia využívať postup uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni

-          mať dôveru v seba založenú na svojich vlastných skúsenostiach a úspechu

Veríme, že absolvent našej školy bude svedomitý, samostatný a čestný človek. Svojím správaním v ďalšom živote bude robiť dobré meno sebe aj našej škole.

 

5.      Pedagogické stratégie

 

   Moderné vyučovanie zahŕňa rozmanité prístupy. Je na pedagogickej tvorivosti našich učiteľov, ktoré pedagogické stratégie vo vyučovaní zvolia.

   Budeme podporovať a uprednostňovať využívanie pedagogických stratégií zameraných hlavne na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov, zážitkové učenie. Podporujeme výučbu pomocou IKT, semináre, diskusie, samostatné a tímové projekty, dlhodobé samostatné práce, prezentáciu a obhajobu prístupov, praktickú výučbu pred teoretizovaním. Dôraz kladieme na samostatnosť a zodpovednosť za učenie, ale aj tímovú prácu a zodpovednosť za dosiahnutie skupinového cieľa.

   Využívame rôzne formy vyučovania: skupinové, individuálne, vyučovanie v rôznom prostredí – trieda, odborná učebňa, knižnica, exkurzie, tvorivé dielne, divadlo, galérie, športové aktivity, účelové kurzy, tréningy, rôzne výchovné aktivity súvisiace so vzdelávaním.

 

6.      Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami

 

   Súčasťou našej školy sú i žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre vzdelávanie ktorých sa usilujeme vytvoriť čo najoptimálnejšie podmienky.

 

 

6.1.            Žiaci so zdravotným znevýhodnením

 

   Škola nie je prispôsobená vážnemu zdravotnému znevýhodneniu – nemá zatiaľ bezbariérový prístup ani špeciálnu učebňu.

Pri zdravotnom znevýhodnení našich žiakov postupujeme podľa doporučení lekára: napr. žiak je oslobodený čiastočne alebo úplne z hodín telesnej výchovy, pracovného vyučovania. Plne rešpektujeme aj iné doporučenia špecialistov napr.: neklasifikovať z cudzieho jazyka, skúšať len písomne alebo len ústne atď. Všetci vyučujúci sú prostredníctvom výchovnej poradkyne a triednych učiteľov informovaní o odporúčaniach ohľadom prístupu, spôsobu vzdelávania i hodnotenia týchto žiakov. Po dlhšej neprítomnosti zo zdravotných dôvodov je žiakovi umožnená postupová skúška zo základného učiva na úrovni jeho aktuálneho zdravotného stavu. Spolupracujeme s DIC a s rodičmi žiaka.

 

 

6.2.            Žiaci so sociálne znevýhodneného prostredia

 

   Žiakom prvého stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia je v čase mimo vyučovania umožnený pobyt v školskom klube.

Žiakov rómskeho pôvodu doučujú v mimovyučovacom čase učitelia, ktorí spolupracujú s neziskovou organizáciou KARI.

Žiaci druhého stupňa majú umožnené doučovanie v budove školy v spolupráci s Asociáciou rómskych organizácií.

V prípade opravnej skúšky žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia majú žiaci možnosť požiadať jednotlivých vyučujúcich o bezplatné konzultácie (doučovanie) pred vykonaním skúšky.

 

6.3.            Žiaci s nadaním

 

Škola nemá vytvorené špeciálne triedy pre intelektovo nadané deti. Vyučujúci sa im však individuálne venujú a podporujú ich záujem. Máme širokú škálu záujmových krúžkov, v ktorých sa môžu realizovať. Zvýšená starostlivosť o intelektovo nadané deti sa však premieta vo vysokom percente úspešnosti prijatia na osemročné gymnáziá a tiež v úspechoch pri riešení rôznych vedomostných súťaží a olympiád.

 

7.            Začlenenie prierezových tém

 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v učebných osnovách jednotlivých predmetov.

 

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA

 

Vo vnútornom systéme hodnotenia kvality sa zameriame na:

1.      Hodnotenie žiakov

2.      Hodnotenie pedagogických zamestnancov

3.      Hodnotenie školy

 

1.      Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

Pri hodnotení a klasifikácií žiakov budeme vychádzať z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.

 

Prospech žiaka I. a II. stupňa sa bude klasifikovať týmito stupňami:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

 

Na I. stupni budeme stupeň písať číslicou, na II. stupni slovom.

Na I. stupni hodnotíme kombinovane:

Predmety – SJL, Mat/M, ANJ/AJ, VLA/Vl, P/PRI klasifikujeme stupňami.

Predmety – VV/VYV, TV/TEV, HV/HUV, PV, INV a ANJ v 1. polroku 1. ročníka hodnotíme slovne stupňami:

a)      dosiahol veľmi dobré výsledky

b)      dosiahol  dobré výsledky

c)      dosiahol uspokojivé výsledky

d)      dosiahol neuspokojivé výsledky

 

Predmety – ETV/EV, NV/NAV neklasifikujeme na vysvedčení a na katalógovom liste uvádzame slovom: 

 

a)      absolvoval(a)

b)      neabsolvoval(a)

 

Na II. stupni hodnotíme:

Všetky predmety okrem: ETV/EV, NAV/NV, voliteľných  a nepovinných  predmetov klasifikujeme stupňami – slovom:

1 – výborný

2 – chválitebný

3 – dobrý

4 – dostatočný

5 – nedostatočný

 

A predmety ETV/EV, NV/NAV, voliteľné  a nepovinné  predmety neklasifikujeme, na vysvedčení a v katalógovom liste uvádzame slovom

  

a)      absolvoval(a)

b)      neabsolvoval(a)

 

Celkové hodnotenie žiaka prvého ročníka ZŠ na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

 

a)      prospel(a)

b)      neprospel(a)

 

Celkové hodnotenie žiaka druhého až deviateho ročníka ZŠ na konci prvého a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje:

a)      prospel(a) s vyznamenaním

b)      prospel(a) veľmi dobre

c)      prospel(a)

d)      neprospel(a)

 

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

 

1 – veľmi dobré

2 – uspokojivé

3 – menej uspokojivé

4 – neuspokojivé

 

Na I. stupni budeme stupeň písať číslicou, na II. stupni slovom.

 

   Pri hodnotení žiaka bude našou snahou, aby každý prostredníctvom objektívneho, pozitívneho a citlivého hodnotenia mohol zažiť úspech v predmete alebo oblasti v ktorej vyniká alebo vďaka svojej snahe preukáže postup.

   Budeme sa snažiť, aby žiaci podľa hodnotenia neboli kategorizovaní. Chceme, aby žiaci získali kompetencie objektívne ohodnotiť seba aj iných, a tak pochopili systém hodnotenia a prepojenia vedomostí so zručnosťami a možnosťou ich využitia v praxi.

   Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na jeho školský výkon.

   Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania.

 

 

2.      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

 

   Hodnotenie zamestnancov školy bude na základe viacerých kritérií. Tieto budú zahŕňať:

-          výsledky pozorovania (hospitácie)

-          výsledky rozhovorov

-          výsledky a úspešnosť prác žiakov

-          zapojenie žiakov do súťaží a úspešnosť v nich

-          mimo – vyučovaciu činnosť pre školu (projekty, športové, kultúrne podujatia a pod.)

-          ďalšie vzdelávanie a pod.

 

Kritériá na hodnotenie zamestnancov školy budú rozpracované vedením školy a určený bodový systém bude daný na vedomie zamestnancom.

 

3.      Hodnotenie školy

 

Vlastné hodnotenie školy ja zamerané na:

-          ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a v ŠkVP

-          posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v ŠVP

-          oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky vrátane návrhov a opatrení

Našim cieľom je aby žiaci, rodičia ale aj verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o úrovni vzdelávacích výsledkov školy.

Informujeme o :

-          požiadavkách kladených na žiakov

-          úrovni vedomostí žiakov školy všeobecne – úspešnosť žiakov na testovaní deviatakov, v prijímacom konaní na stredné školy

-          plnení priorít školského programu

-          krúžkovej činnosti a mimovyučovacej činnosti

-          účasti žiakov na súťažiach a ich úspešnosť

-          zapojenie školy do projektov a úspešnosť v nich

-          koncepčných zámeroch školy.

 

O uvedenom sú rodičia a verejnosť informovaní prostredníctvom:

-          Rady školy

-          Rady rodičov

-          Rodičovského združenia

-          Návštev v škole

-          Www stránky školy

-          Žiackych akadémií s účasťou rodičov.

 

   Predpokladom úspešnosti hodnotenia školy a našej spokojnosti sú spokojní žiaci, rodičia, učitelia a pokojné, zdravé a bezpečné prostredie na vzdelávanie a všestranný rozvoj žiakov.

 

Každoročne škola vypracováva Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom školskom roku. V nej je kladený dôraz na:

-          konštatovanie úrovne stavu

-          zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení na zlepšenie.