Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+
 • Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

  Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20

  realizuje dopytovo- orientovaný projekt

   

  Operačný program:     Ľudské zdroje

  Kód výzvy:                OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

  Kód projektu:             312011M440

  Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo                                    SZP v ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica

  Realizácia projektu:    09.2018 – 08.2021

  Rozpočet projektu:     72 360,00  €

  Spolufinancovanie:     5 %

  Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

  24.10.2018 09:16 | viac »
 • Misia modrá planéta s Kozmixom
    Misia modrá planéta – projekt, ktorý žiakov 3.- 4. ročníka našej školy postavil pred náročnú a zodpovednú úlohu vybudovať nový domov pre ľudstvo tak, aby planéta bola trvalo udržateľná. Viac ako mesiac žiaci riešili environmentálne úlohy formou kreatívnej hry a mimoriadne zaujímavých interaktívnych materiálov na portáli Kozmix.  Za herné aktivity boli odmeňovaní kreditmi, ktoré hviezdni pokladníci použili na nákup makiet budov. Palubní inžinieri navrhovali vzhľad  budov, ktoré žiaci dotvárali aj podľa vlastnej fantázie. Galaktickí reportéri dokumentovali priebeh udalostí počas hry.
  19.12.2017 10:37 | viac »
 • BIOLÓGIA A CHÉMIA – interaktívne a zážitkovo
  Workshopy - biológia a chémia vedené staršími žiakmi.
  27.10.2015 20:54 | viac »
 • BIOLÓGIA A CHÉMIA – interaktívne a zážitkovo
    Prírodovedné predmety ako chémia a biológia nepatria u žiakov vždy k tým obľúbeným. Neraz sa zdajú byť náročné či málo záživné. Vylepšiť túto povesť a tým zatraktívniť vyučovanie prírodovedných predmetov sa podujala Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica v inovatívnom projekte INTERAKTÍVNA BIOLÓGIA A CHÉMIA. Ten bol založený na účinnom prepojení najmodernejších digitálnych interaktívnych pomôcok s praktickými pozorovaniami prírodných procesov, javov a artefaktov. Žiaci prostredníctvom už zavedených dotykových technológií (interaktívna tabuľa, tablety) nielen skúmali, pozorovali a riešili praktické úlohy, ale svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti odovzdávali svojim mladším spolužiakom, ako aj verejnosti prostredníctvom série zážitkových workshopov. Celý projekt by však nebolo možné realizovať bez ďalších nevyhnutných modelových, meracích a zaznamenávacích prostriedkov – nových školských učebných pomôcok. K týmto patrili: modely ekosystémov a skleníkov, moderné digitálne LCD mikroskopy, načúvače zvukov hmyzu a digitálna pH sada. Podarilo sa tak vďaka finančnej podpore Nadácia Allianz vo výške 3 000 EUR, ktorá projektové zámery školy podporila.  
  27.10.2015 18:28 | viac »
 • Digiškola
  Výber zo žiackych prác:

   
  08.07.2015 23:52 | viac »
 • Digiškola - Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
  Naša škola sa stala úspešným riešiteľom národného projektu DIGIŠKOLA. V rámci projektu sme získali moderné digitálne vybavenie - tablety, notebook a interaktívnu tabuľu, ktoré nám umožnili lepšie využívať digitálny vzdelávací obsah a modernizovať výučbu na našich vyučovacích hodinách. Počas trvania projektu sme spolupracovali s Metodicko-pedagogickým centrom v Banskej Bystrici, ktoré pre našich učiteľov organizovalo vzdelávacie školenia a zabezpečovalo technickú podporu.
  08.07.2015 22:32 | viac »