Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica

Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20

realizuje dopytovo- orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu:             312011M440

Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo                                    SZP v ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica

Realizácia projektu:    09.2018 – 08.2021

Rozpočet projektu:     72 360,00  €

Spolufinancovanie:     5 %

Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

„Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo SZP v ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica“

 

Základná škola Banská Bystrica, Trieda SNP 20

realizuje dopytovo- orientovaný projekt

 

Operačný program:     Ľudské zdroje

Kód výzvy:                OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01

Kód projektu:             312011M440

Názov projektu:          Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích výsledkov žiakov so ŠVVP a zo                                    SZP v ZŠ Trieda SNP Banská Bystrica

Realizácia projektu:    09.2018 – 08.2021

Rozpočet projektu:     72 360,00  €

Spolufinancovanie:     5 %

Cieľová skupina:        Žiaci základnej školy

Ciele projektu:            Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť vzdelávacie výsledky a kompetencie žiakov v Základnej škole, Trieda SNP v Banskej Bystrici. Aktivity projektu, ktorý sa bude realizovať v Základnej škole, Trieda SNP v Banskej Bystrici, prispejú k pripravenosti žiakov na prechod na nadväzujúci stupeň vzdelávania, pripravenosti žiakov v základnej škole na strednú a na ich budúce pôsobenie na pracovnom trhu, resp. na prechod na nasledujúci stupeň vzdelávania, a to podporou rovnakého prístupu ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelaniu. Špecifická pozornosť bude venovaná zlepšeniu školského prospechu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Základnej škole, Trieda SNP v Banskej Bystrici.

Aktivity projektu:       Činnosť dvoch pedagogických asistentov v Základnej škole, Trieda SNP v Banskej Bystrici. Ich pracovnou náplňou budú aktivity zamerané na vyrovnávanie znevýhodnenia žiakov a zabezpečenie rovnosti príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese, tvorbu, inováciu, realizáciu vzdelávacích programov zameraných na podporu inkluzívneho vzdelávania, aktivity zamerané na vytváranie vhodných podmienok pre spoločné vzdelávanie žiakov so ŠVVP s ostatnými žiakmi. Zároveň budú rozvíjať spolupráca s rodičmi a komunitou. Svojou prácou sa budú pedagogickí asistenti snažiť o zlepšenie školskej úspešnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s dôrazom na žiakov z marginalizovanej rómskej komunity.  

                                    Jednotlivé činnosti vykonávané pedagogickými asistentmi na Základnej škole, Trieda SNP v Banskej Bystrici budú prebiehať:

                                    •  vo výchovno-vzdelávacom procese,   

                                    •  v práci so žiakmi vo voľnočasových aktivitách,   

                                    •  v spolupráci s rodinou

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.esf.gov.sk, www.minedu.gov.sk