Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+

Sociálny pedagóg

Náplň práce sociálneho pedagóga v základnej škole

Sociálny pedagóg v ZŠ:    Mgr. Janka Trvalová

Konzultačné hodiny:  utorok:  8.00 – 14.00 h.

V prípade potreby a záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie aj mimo konzultačných hodín na mailovej adrese: janatrvalova@gmail.com

              

Do oblasti pracovnej náplne sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

 • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov,  pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva a prevencie, sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť,
 • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
 • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
 • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
 • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
 • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
 • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
 • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,
 • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
 • vedú presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
 • práca v segregovaných komunitách,
 • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
 • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.