• Úspešný projekt PROGRES (Erasmus+) vo finále
   • Úspešný projekt PROGRES (Erasmus+) vo finále

   • 14.06.2016 14:23
   •    Projekt PROGRES (Profesionálny Rast Osobnosti = Globálny Rozvoj Edukačného Systému) našej školy je súčasťou európskeho programu Erasmus plus, ktorý je novým programom Európskej únie na obdobie 2014 – 2020. Jeho cieľom je podporovať spoluprácu a mobilitu vo všetkých sférach vzdelávania, v odbornej príprave a v oblasti športu a mládeže.
   •   Náročnú dotačnú žiadosť podala viac ako stovka slovenských škôl a tri stovky českých škôl. Uspelo len niekoľko z nich, sme radi, že našej škole sa to už v roku 2014 podarilo. Naša žiadosť bola podporená vo výške 24 145 EUR na obdobie rokov 2014 – 2016. Projekt vznikol na základe dlhodobého úsilia a skúseností pedagogického kolektívu pod vedením riaditeľky školy PaedDr. Jarmily Bukovej v snahe o inovatívnu výučbu v súlade s modernými trendmi. Vznikol na základe potreby reagovať na meniacu sa rolu učiteľa, na jeho nové úlohy a celoživotné aktívne vzdelávanie sa. Učiteľský zbor školy tieto trendy dlhodobo sleduje v tuzemskom školstve, často je dokonca propagátorom a iniciátorom nových vzdelávacích tendencií. Prirodzene tak vznikla potreba získať nové poznatky, zručnosti a skúsenosti v zahraničí. Program Erasmus+, konkrétne programová aktivita KA1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov, ponúkla ideálne príležitosti na nové podnety a inšpirácie.

      Podstata projektu spočívala v zdokonalení pedagogických zručností v oblasti rozvoja jazykových, metodických, odborných, sociálnych, prezentačných či informačno-komunikačných spôsobilostí. Osvojené poznatky neslúžili len k individuálnemu rozvoju pedagóga (získanie certifikátu či Europassu-mobilita), ale k aktívnemu uplatneniu vo výchovno-vzdelávacom procese s cieľom kvalitnejšieho (aktivizujúcejšieho, interaktívnejšieho  a zážitkovejšieho) vyučovania a učenia sa.

      Projekt školy Progres obsahoval tri hlavné aktivity v podobe jazykových a odborných kurzov v renomovaných zahraničných vzdelávacích inštitúciách v troch partnerských európskych krajinách – Rakúsko, Malta a Írsko. Pre naplnenie projektových zámerov sa 9 učiteľov (Mgr. Bugáňová, Mgr. Hudecová, Mgr. Borbély, Mgr. Adamová, Mgr. Žabková, Mgr. Nováková, Mgr. Kopáčiková, Mgr. Pĺžiková, Mgr. Trestová), z toho 5 učiteľov cudzieho jazyka a 4 učitelia odborných predmetov, zúčastnilo medzinárodných vzdelávacích mobilít. Výsledkom niekoľkotýždňového pobytu bolo osvojenie si, zlepšenie a rozvíjanie cudzojazyčných komunikačných kompetencií, rozvíjanie medzipredmetových a prierezových integračných vzťahov, aktívne vyjadrovanie sa k aktuálnym celosvetovým témam a problémom v cudzom jazyku a v internacionálnom dialógu, práca s najnovšou zahraničnou literatúrou a elektronickými zdrojmi a ich následné uplatňovanie v pedagogickej praxi, skvalitnenie učiteľskej prípravy, využívanie efektívnych metód, postupov a činností (napríklad metóda CLIL), moderných a motivačných materiálnych pomôcok, prehodnotenie doposiaľ využívaných vzdelávacích programov, učebných osnov a výchovno-vzdelávacích plánov, obohatenie aktivít školy o inovatívne prvky výchovy a vzdelávania (napríklad v rámci Dňa jazykov, workshopy pre ostatných pedagógov kraja), vzájomná výmena pedagogických skúseností, poznatkov a aktivít medzi zúčastnenými krajinami či nadviazanie bilaterálnych a multilaterálnych kontaktov s cieľom perspektívnej spolupráce v ďalších projektoch.

      Na základe úspešnej tvorby a realizácie projektu bola škola pozvaná na prezentáciu osvedčených skúseností v rámci seminárov národnej agentúry SAAIC pre vzdelávanie a odbornú prípravu v roku 2015 a 2016. Školu reprezentovali Mgr. Jana Hudecová a Mgr. Róbert Borbély. Na pôde školy sa rovnako konal v roku 2014 workshop pre ostatných učiteľov banskobystrického kraja s cieľom pomoci pri príprave projektových zámerov. Aktuálne sa koordinátor projektu zúčastní medzinárodnej konferencie „Towards high quality in KA1 mobility projets for school education staff – a dialogue between National Agencies, Course providers and Schools“ v nemeckom Kolíne.  

      Cieľom školy je i naďalej vytvárať také výchovno-vzdelávacie podmienky, ktoré umožnia  zvýšiť nielen konkurencieschopnosť našej školy, ale aj možnosti uplatnenia našich žiakov na trhu práce. V tomto zmysle bude vedenie školy v spolupráci s učiteľským kolektívom i naďalej iniciovať obdobné medzinárodné aktivity a kontakty. Najlepším dôkazom toho, že škola nemá iba formálnu motiváciu a chuť, ale dokáže svojou prácou flexibilne a iniciatívne reagovať na aktuálne výzvy, je schválenie nového projektu s názvom SOFIA (na obdobie 2016 – 2018) – ďalšieho odborného vzdelávania 11 pedagógov v rámci Erasmus+ v siedmich krajinách EÚ v celkovej výške 26 465 EUR.

    Mgr. Róbert Borbély, PhD.
    koordinátor a autor projektov

   • Naspäť na zoznam článkov
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • gabriel.stach@gmail.com
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje