• Informácie

    • V tejto sekcii sa rodičia žiakov športových tried dozvedia dôležité informácie ohľadom tréningov a organizácie školy.
     Kritéria všeobecných pohybových testov a výsledky žiakov.

     PRIHLÁŠKA do triedy so športovou prípravou - futbal.

     PRIHLÁŠKA do triedy so športovou prípravou  - atletika.

     Športové triedy sú určené na systematickú prípravu športovo-talentovaných žiakov.

     Naša škola Trieda SNP 20,  v školskom roku 2010/2011 otvorila prvú športovú triedu v 5. ročníku so zameraním na futbal a atletiku. Deťom sme ponúkli úplne nový systém vzdelávania, než na aký boli zvyknuté a aký je tradičný v našom meste. Pri hodnotení doterajších výsledkov v športovej, vzdelávacej a výchovnej činnosti nás teší, že sa naplnili ambície a predsavzatia, s ktorými sme naštartovali vyučovanie formou vzdelávania v športových triedach. Naším cieľom bolo poskytnúť žiakom alternatívne vzdelávanie prostredníctvom športu a pohybu, ktorá bude progresívna, perspektívna a v súlade s modernými trendmi inovatívneho vyučovania.

     Čo je to športová trieda?

     Trieda s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal a atletiku je trieda určená pre športovo talentovaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania.  Do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal a atletiku sa prijímajú žiaci od 4. ročníka po overení špeciálnych zručností, schopností a nadania.

        Predmet športová príprava sa vyučuje v rozsahu 6 hodiny týždenne v rámci rozvrhu hodín. Žiaci ŠT sa vyučujú tie isté predmety a v rovnakom rozsahu ako žiaci klasických tried, majú však navyše predmet – Športová príprava.

     Tréningový proces  prebieha pod vedením profesionálneho trénera s príslušnou kvalifikáciou podľa podmienok SFZ a SAZ......

     Do športovej triedy sa vyberajú žiaci na základe týchto kritérií:

     • záujem zo strany žiaka a rodiča v  4. ročníku
     • úspešné absolvovanie športových testov na overenie talentu
     • potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti
     • potvrdenie o psychickej spôsobilosti
     • záujem o šport, ochota reprezentovať, ochota pracovať

      

     Podľa výsledkov testov a splnenia ostatných kritérií sa stanoví poradie uchádzačov o prijatie do triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy. Prijatým žiakom vydá riaditeľ školy rozhodnutie o prijatí.

     Prihlášku do  triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na futbal, atletiku si môžete osobne vyzdvihnúť v kancelárii zástupkyne riaditeľky školy, stiahnuť z webovej stránky školy, prípadne Vám ju pošleme na základe vyžiadania mailom.

     Výhody športovej triedy:

     • skvalitnenie tréningového procesu,
     • rýchlejšie napredovanie jednotlivca,
     • vytvorenie kompaktného kolektívu,
     • dohľad nad študijnými výsledkami,
     • športová príprava je súčasťou vyučovania,
     • účasť žiakov ŠT na viacerých turnajoch,
     • každý týždeň plaváreň, ktorá je súčasťou tréningového procesu,
     • žiaci sú z plavárne do školy privážaní autobusom,
     • vyššia kalorická hodnota jedál pre žiakov ŠT,
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje