Novinky Žiaci Učitelia Dokumenty ŠKD Školská jedáleň Video Projekty Škola na dotyk Erasmus+

O škole

Profil školy

1. Profilácia školy

  • Cudzie jazyky
  • Informatika
  • Environmentálna výchova

     

Pri profilácii školy vychádzame z potrieb súčasnej spoločnosti, rozširujúci sa trh práce – cudzie jazyky, počítačová gramotnosť ako nevyhnutná súčasť výbavy každého človeka a zvýšenie v uplatniteľnosti na trhu práce. Personálne zloženie a technické vybavenie nám umožňuje naplniť stanovené ciele. Poloha školy, kvalifikovanosť učiteľov nám dáva možnosť aktívne pracovať v oblasti environmentálnej oblasti. Kto chápe a uvedomuje si vzťahy v prírode, lepšie pochopí spoločenské a ekonomické súvislosti.

2. Motivačný názov - SOFI

3. Charakteristika ŠkVP (školský vzdelávací program)

4. Vízia
Škola pripravujúca žiakov na samostatné a aktívne zapojenie sa do života prostredníctvom osvojovania si vedomostí, ovládania cudzích jazykov, rozvíjania vzťahu k životnému prostrediu a k počítačovej gramotnosti.