• Profil školy

    • Profilácia školy

     MODERNÁ ŠKOLA

     Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov. Veľký dôraz kladieme na dobrú prípravu žiakov na stredné školy i do života (posilnená výučba SJL a MAT v 9. ročníku). Výučba matematiky na I. stupni Hejného metódou.

     ŠKOLA ROZVÍJAJÚCA JAZYKOVÉ SPÔSOBILOSTI

     Výučba anglického jazyka od prvého ročníka a druhého cudzieho jazyka od siedmeho ročníka.

     ŠKOLA PODPORUJÚCA ŠPORT

     Rozšírená výučba telesnej výchovy na I. stupni nám plne umožňuje rozvíjať všestranný pohybový talent žiakov. 
     Športové triedy 5.-9. ročník so zameraním na futbal, atletiku, volejbal, spolupráca s klubmi MFK Dukla Banská Bystrica, Futbalovou školou Mareka Hamšíka, ŠK UMB B. Bystrica, VK Brusno.

     ŠKOLA FORMUJÚCA VZŤAH K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

     Implementáciou projektov Fenomény sveta a „IT Akadémia,  zvyšujeme efektivitu vzdelávania, kto chápe a uvedomuje si vzťahy v prírode, lepšie pochopí spoločenské a ekonomické súvislosť.
      

     ŠKOLA VYUŽÍVAJÚCA IKT

     Implementácia IKT do edukačného procesu. Neustále sa snažíme zvýšiť kvalitu školy tým, že vytvárame pre žiakov prostredie na vyučovanie s informačnými a komunikačnými technológiami pre využitie vo vedomostnej spoločnosti. Zriadili sme na škole 3 počítačové učebne, jazykovú učebňu, 2 učebne s interaktívnou tabuľou a 1 tabletovú učebňu a LEGO triedu pre ZU.
     ŠKOLA POSKYTUJÚCA AKTÍVNE VYUŽÍVANIE VOĽNÉHO ČASU

     Záujmové útvary rôzneho zamerania.
     ŠKOLA OTVORENÁ SOCIÁLNYM PARTNEROM A VEREJNOSTI

     Spolupráca so zriaďovateľom, MPC, CPPPaP, CŠPP, MŠ, Radou školy
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje