• Náplň práce sociálneho pedagóga

    • Sociálny pedagóg:    Mgr. Janka Trvalová

     Konzultačné hodiny:  utorok,  8.00 – 14.00 h.

     V prípade potreby a záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie aj mimo konzultačných hodín na mailovej adrese: janatrvalova@gmail.com     

     Do oblasti pracovnej náplne sociálneho pedagóga patria najmä nasledovné úlohy:

     • vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených detí a žiakov, ich zákonných zástupcov,  pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení.  Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosocialneho, etického správania, sociálno-pedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálno-pedagogického poradenstva a prevencie, sociálno-patologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu a osvetovú činnosť,
     • zabezpečuje sociálny servis pre žiakov,
     • venuje sa prevencii sociálno-patologických javov v škole formou rôznych prednášok, rozhlasových relácií, besied a seminárov pre žiakov, zákonných zástupcov a inkluzívny tím MŠ, ZŠ, venuje sa korekcii správania žiakov s poruchami správania (disociálne, asociálne správanie),
     • v poradenstve a reedukačných postupoch rieši problematické správanie žiakov, ako je záškoláctvo, šikanovanie, kriminalita, extrémizmus, mravné a sociálne poruchy v správaní,
     • poskytuje pomoc žiakom pochádzajúcim z disfunkčných a sociálne znevýhodnených rodín,
     • spolupracuje s miestnymi výchovno-vzdelávacími inštitúciami a inými odborníkmi: políciou, sociálnou kuratelou a s CPPPaP atď.,
     • spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami školy pri zjednocovaní vplyvov na individuálne začleneného žiaka,
     • vo vzťahu k rodičom poskytuje poradenstvo a individuálne konzultácie v oblasti prevencie sociálno-patologických javov a o možných rizikách pre žiakov,
     • pracuje pravidelne s triednym kolektívom na vytvorení lepšej atmosféry a klímy v triede s cieľom predchádzať konfliktom, agresii a šikanovaniu v skupine,
     • vedú presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti,
     • práca v segregovaných komunitách,
     • spolupráca pri neformálnom vzdelávaní,
     • spolupracuje a podieľa sa na vypracovaní akčného plánu/akčných plánov pre inkluzívne vzdelávanie.
  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje