• Plán práce Metodického združenia a školský poriadok ŠKD

    • Plán práce Metodického združenia ŠKD na školský rok 2021/ 2022

     Školský poriadok školského klubu detí

     Výška príspevkov pre školy a školské zariadenia 

     Školský klub detí, kontakt: +421 901 717 231

     Zmena v spôsobe uhrádzania poplatkov za školský klub detí (ŠKD)

     Poplatky za ŠKD budú realizovať na účet školy prostredníctvom prevodného príkazu v banke, internet bankingu alebo vkladom na účet v ČSOB banke. Rodičia detí navštevujúcich ŠKD nachádzajúcich sa v hmotnej núdzi môžu platbu realizovať na sekretariáte školy.
     Číslo účtu: 4017155306/ 7500
     Vo formáte IBAN: SK 6675 000000004017155306.

     Pri poukázaní platby je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, ktorý Vám bude pridelený p. vychovávateľkou cez žiacku knižku. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať v systéme Vašu platbu. Do poznámky pre prijímateľa je tiež potrebné uviesť meno, priezvisko a triedu dieťaťa.

     OZNAM O PLATBÁCH ZA ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ V ŠK. ROKU 2021/2022

     Platba 40,- eur za obdobie: september, október, november, december  do 25. 9. 2021

     Počas mesiaca december nevykonávajte žiadne platby za ŠKD na účet školy.

      Platba 30 , - eur za obdobie: január, február, marec 2021 od 1. 1. 2022 do 25. 1. 2022

      Platba 30 , - eur za obdobie: apríl, máj, jún 2022 od 1. 3. 2022 do 25. 3. 2022

     V prípade neuhradenia poplatkov za ŠKD v daných termínoch nebude môcť Vaše dieťa navštevovať ŠKD (Školský poriadok ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, Čl.18, ods.6).

     Prehľad platieb, prípadne neplatičov môžete sledovať po prihlásení sa na stránke školy: www. zssnp.edupage.org v časti komunikácia/platby. V prípade akýchkoľvek otázok a nejasností kontaktujte svoju p. vychovávateľku.

     Oddelenie

     Vychovávateľ

     Miestnosť

     ŠKD pre triedy

      I.

     Mgr. Brnová Kútiková Adriána     II.

     Mgr. Chromiaková Henrieta     III.

     Mgr. Fandlová Ivica     IV.

     Mgr. Vyšná Barunka     V.

     Mgr. Matejková Ingrid     VI.

     Mgr. Renčová Jana      

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje