• Výchovný poradca

    • Výchovný poradca, kariérový poradca
     Výchovný poradca, kariérový poradca: Mgr. Janka Trvalová
      email: janatrvalova@gmail.com            mobil: 0910 734 066

     Konzultačné hodiny: V prípade potreby a záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie.

     Výchovný poradca poskytuje svoje služby deťom, zákonným zástupcom, učiteľom školy a veľmi úzko spolupracuje s odborným tímom na škole.
     Úlohou výchovného poradcu je vykonávanie poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí. V prípade potreby výchovný poradca  sprostredkuje deťom a ich zákonným zástupcom pedagogické, psychologické, sociálne, psychoterapeutické, reedukačné a iné služby, ktoré koordinuje v spolupráci s triednymi učiteľmi. Úzko spolupracuje s pedagogickými a odbornými zamestnancami školy, odbornými zamestnancami poradenských zariadení.
      

     Kariérový poradca vykonáva výchovnú, informačnú, koordinačnú a poradenskú činnosť v oblasti kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Úzko spolupracuje so zákonnými zástupcami žiakov, pedagogickými a odbornými zamestnancami školy a kariérovým poradcom CPPPaP. 

     Kariérový poradca realizuje aktivity skupinovej kariérovej výchovy a kariérového poradenstva. Na základe analýzy potrieb a na žiadosť zákonného zástupcu žiaka sa poskytuje individuálna forma podpory žiakom pre ktorých je individuálna forma podpory najefektívnejším spôsobom kariérového rozvoja. 
     Obsahová náplň kariérového poradenstva vychádza zo špecifických potrieb žiakov a v oblasti profesijného poradenstva sa zameriava na cieľ rozvoja ich kľúčových kompetencií v oblasti rozhodovania sa a uplatnenia sa na trhu práce. 
     Aktivity zamerané na sebapoznanie (potreby, hodnoty, schopnosti, nadanie, záujmy, moje silné stránky a pod.). Následne sa budeme venovať oblastiam Sveta práce a žiakom budú poskytnuté informácie o povolaniach, SŠ, študijných odboroch na SŠ, internetových stránkach. 


     Kariérové poradenstvo je inkluzívny proces, ktorý umožňuje deťom a žiakom s rozmanitými potrebami nadobúdať zručnosti pre riadenie kariéry v rôznych vývinových štádiách tak, aby si dokázali utvárať zmysluplný osobný a spoločensky relevantný pracovný život. Rozvoj zručností pre riadenie kariéry sa s deťmi a žiakmi cyklicky realizuje v troch oblastiach: 
     a) sebaexplorácia: uvedomenie si svojich silných stránok, záujmov a hodnôt, schopnosť sebareflexie, stanovenia cieľov a identifikácia individuálnych zdrojov, 
     b) kariérová explorácia: pochopenie zákonitostí a požiadaviek vonkajšieho sveta a sveta práce; preskúmanie a porovnanie rôznych kariérových možností a profesijných dráh, 
     c) riadenie a plánovanie vlastnej profesijnej a vzdelávacej dráhy a kontinuálne utváranie svojho života. 

     Kariérová výchova sa zameriava na rozvoj vedomostí, zručností, postojov a získavanie pracovných skúseností a návykov žiakov prostredníctvom plánovaného programu prepájania skúseností učenia sa v škole s prácou.  Cieľom kariérovej výchovy je, aby sa žiaci naučili vnímať zmysluplnosť práce vo svojom živote a získali k nej postoj ako k dôležitej súčasti plnohodnotného a uspokojivého života. Kariérová výchova sa zameriava aj na odbúravanie predsudkov a stereotypov a na sociálno-emocionálne posilňovanie žiakov, aby sa dokázali v živote slobodne rozhodovať.
      

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje