• Informácie

    • Výdaj obedov: od 11:45 – 14:00 hod

      

     Používame elektronický stravovací systém. Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla. Tieto dostanete od vedúcej školskej jedálne pri zakúpení čipovej karty. Čipová karta  nahradila stravovacie lístky. Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v školskej jedálni alebo na internetovej adrese stravovacieho systému Stravovací systém ŠJ Trieda SNP.
     Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť  v časti „zmena hesla“. Zmenené heslo uvádzať bez diakritiky.    

     Platby, objednávanie stravy

     • Ceny stravných lístkov platné od 1.9.2021 nájdete TU. 

     Objednávanie stravy

     Stravník sa prihlasuje na obedy po pripísaní úhrady stravného na kartu žiaka. Výber jedál vždy  v periodicite na 10 kalendárnych dní dopredu. Stravník si môže zmeny prevádzať na jednotlivé dni vždy do 14.30 hod na nasledujúci deň alebo na celý týždeň dopredu na konci týždňa.

     Objednávanie alebo odhlasovanie  stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v jedálni alebo na webovej stránky školy. Odporúčame stravníkom, aby si najneskôr vo štvrtok pozreli obedy na nasledujúci týždeň a zároveň si ich aj objednali. Nezabúdajte na objednanie stravy, lebo inak žiak nemá obed. Na pondelok treba objednať obedy piatok do 14.30 hodiny.

     Odhlasovanie stravy 

     Odhlasovanie stravy je potrebné uskutočniť do 14.30 hodiny deň dopredu. Odhlasovanie je možné vykonať aj  prostredníctvom objednávacieho terminálu alebo prostredníctvom  internetu  V prípade choroby môžete odhlásiť dieťa telefonicky alebo e-mailom ráno do 7.30hodine.

     V prípade akejkoľvek neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť žiaka zo stravy deň vopred do 14.30 hod., v prípade náhleho ochorenia ráno do 7.30 hod.

     Platby
     Za stravu sa môže platiť buď príkazom na účet školskej jedálne
     č.: SK44 7500 0000 0040 1715 5314 alebo v hotovosti v ČSOB banke. Pri platbe je potrebné uviesť pod variabilným symbolom identifikačné číslo svojho dieťaťa, ktoré dostalo pri obdržaní karty, ide o trojmiestne číslo (xxx). V stravovacom systéme bude platba jednotlivých stravníkov evidovaná na ich kontách. Stravné musí byť uhradené v dostatočnom predstihu ( do 25. dňa v mesiaci) z toho dôvodu , že ku koncu mesiaca musí mať stravník evidovanú platbu na svojom konte. Tento stav je dôležitý preto, aby si stravník na konci mesiaca mohol objednať (preobjednať) stravu na prvé dni nasledujúce mesiaca. Výšku stravného si vypočíta rodič sám, podľa toho, aký má aktuálny stav na stravovacej karte.

     Výdaj stravy 

     Každý stravník musí mať pri sebe stravovaciu kartu. 

     V prípade zabudnutia karty stravníkovi nebude obed vydaný!

     Stratu karty je potrebné bezodkladne nahlásiť vedúcej školskej jedálne!

     Počet stravovacích dní v školskom roku 2021/2022

      • september     2021.........................     20 dní
      • október         2021..........................     18 dní
      • november     2021..........................     20 dní
      • december     2021..........................     16 dní
      • január           2022...........................    16 dní
      • február         2022...........................    20 dní
      • marec           2022...........................    18 dní
      • apríl             2022............................    18 dní
      • máj              2022............................    22 dní
      • jún               2022............................    22 dní

      

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje