• Náplň práce školského psychológa

   • Školský psychológ: Mgr. Daniela Halušková

    Konzultačné hodiny:

    V prípade potreby a záujmu si môžete dohodnúť osobné stretnutie aj mimo konzultačných hodín na mailovej adrese: Daniela.Haluskova@zssnpbb.sk, tel: 0910 273 555

    Školský psychológ ako článok systému psychologického a výchovného poradenstva poskytuje v školách psychologickú pomoc nielen deťom a ich zákonným zástupcom, ale aj svojim kolegom – učiteľom, vychovávateľom, majstrom odborného výcviku, školským špeciálnym pedagógom a sociálnym pedagógom. Školský psychológ je psychológ, ktorý pôsobí v školskom zariadení a Je to odborný zamestnanec školy. V našej škole je psychológ priamo prítomný počas celého vyučovania a po dohodne aj po vyučovaní počas celého školského roku. 

    Vo vzťahu k pedagogickým a odborným zamestnancom školský psychológ: 
    - Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosti orientovanú na adekvátne uplatňovanie psychologických aspektov výchovy a vzdelávania v školských podmienkach so zreteľom na optimálny osobnostný vývin žiakov pre pedagogických pracovníkov školy alebo školského zariadenia,
    - Poskytuje poradenské služby kolegom v oblasti profesijného, osobnostného, 
    partnersko-maritálneho rozvoja a pod., 
    - Zaoberá sa problémami psychickej záťaže kolegov a možnosťami ich prekonávania,
    - V rámci svojej pôsobnosti pomáha pri riešení medziľudských vzťahov v škole a pri optimalizácii jej sociálnej klímy
    - Zaoberá sa primárnou prevenciou vo vzťahu k učiteľom 

    Vo vzťahu ku žiakom a zákonným zástupcom školský psychológ:
    - Vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť pre žiakov aj zákonných zástupcov, pri čom považuje sa za ňu najmä jednorazový, ale aj opakovaný rozhovor, ktorého cieľom je riešiť prezentovaný problém, situáciu alebo inú špecifickú potrebu (definovanie problému a návrhy riešenia)
    - Vykonáva poradenskú činnosť pre žiakov (individuálnu aj skupinovú) aj zákonných zástupcov, pri čom jeho úloha je sprevádzanie v procese. Poradenstvo je založené na vzťahu s klientom, pričom školský psychológ podporuje osobnostný rast, rozvoj, sociálnu zrelosť, či lepšie uplatnenie klienta nielen v prostredí školy, ale všeobecne v živote.
    - Preventívna činnosť. Jej cieľom je ovplyvňovať správanie aj postoje žiakov žiaducim smerom. Ide predovšetkým o odborné preventívne a vzdelávacie aktivity, súvisiace s prípravou i realizáciou aktivít predovšetkým v oblasti prevencie rizikového správania, prevencie školských a výchovných problémov, so zameraním na posilnenie úspešnej adaptácie žiakov na školu.
    - Intervenčná činnosť vyplývajúca z aktuálnych potrieb vo vzťahu žiakov, rodičov a učiteľov v súčinnosti s nadväzujúcimi preventívnymi aktivitami, ktoré majú zabrániť opakovaniu incidentov v budúcnosti alebo ich prípadnému zhoršeniu

    Hlavné činnosti školského psychológa:
    Intervenčná činnosť. Vstup do diania, vzťahu alebo problému s cieľom zlepšenia a nápravy situácie. (Napr: Problémy vo vzťahoch v triede-šikana, spory atď; Nečakané zhoršenie známok alebo zmena správania u dieťaťa; Medziľudské a komunikačné nezhody na pracovisku; Náročné situácie spojené s dospievaním, pubertou; Náročné situácie spojené s rodinným prostredím alebo zdravotným stavom; Komunikačné problémy a mnoho iného...)

    Preventívna činnosť. Široká škála aktivít, ktoré slúžia ku tomu, aby bol zabezpečený zdravý rozvoj detí, učiteľov, rodičov a školy. Preventívne aktivity sa vykonávajú v rámci komplexného systému školy, individuálne aj skupinovo. (Napr: Rozvoj emocionálnej inteligencie; Mentálne zdravie a psychohygiena; Rozvoj komunikačný zručností; Ako sa efektívne učiť; Budovanie medziľudských vzťahov a osobných hodnôt a mnoho iného...)

    Diagnostická činnosť. Školský psychológ spolupracuje spolu s CPPPaP, kedy je školský psychológ oprávnený používať diagnostické metódy na identifikáciu problémov a navrhnutia následného riešenia. Oficiálne rozhodnutia však vydáva výlučne CPPPaP alebo CŠPP, na základe komplexnej diagnostickej činnosti.  

    Školský psychológ sa pri svojej práci sa riadi Etickým kódexom psychológa a školského psychológa.
    https://amos.ukf.sk/mod/page/view.php?id=8642
    http://www.aspsr.sk/skolsky-psycholog/etika-prace

    Školský psychológ je profesionál, ktorý musí byť nie len odborne zdatný, ale musí disponovať aj vynikajúcimi komunikačnými zručnosťami a ľudským prístupom. Mal by to byť výborný poslucháč, človek s otvoreným srdcom a mysľou, skvelý komunikátor s mediačnými schopnosťami. Ku ďalším dôležitým atribútom psychológa patrí aj nadhľad alebo vhľad do situácií,  všeobecný rozhľad, empatia, nehodnotiaci prístup, ale napríklad aj kreativita, ktorú uplatňuje pri riešení konkrétnych situácii a vytváraní jednotlivých postupov. Veríme, že psychológ na našej škole prispeje ku tvorbe priaznivej školskej klímy.
     
     

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje