• Aktuálne projekty na našej škole

    • Program Comenius-školské partnerstvá:

     Spolupráca so základnými školami v Rydzyne a v Kaczkowe z Poľskej republiky

     založená na vzájomnom spoznávaní školských systémov, odovzdávaní skúseností, spoznávaní kultúry, vzájomné návštevy a spolupráca žiakov a učiteľov, nadväzovanie priateľstiev.

     AIESEC - "Bridge the cultures"(Kultúrne mosty)

     Vďaka nadviazaniu spolupráce so študentskou organizáciou nás už druhýkrát navštívili študenti z rôznych čati Zeme, tentoraz z Mexika, Egypta, Srbska a Kazachstanu. Na vyučovacích hodinách vo všetkých triedach I. a II. stupňa aj v ŠKD sa stážisti stretli s každým žiakom školy, v angličtine prezentovali svoju krajinu, tradície zvyky a reálie. Ich pôsobenie na našej škole bolo prínosom pre nás všetkých, malo to široký záber a stretnutie s nimi bolo veľmi atraktívne. Máme ambíciu v tomto projekte pokračovať aj v budúcich rokoch.

     Názov projektu: Detský čin roka

     Organizátor: Slovenský výbor pre UNICEF v Bratislave

     Cieľ: Projekty UNICEF zabezpečujú zdravie, vzdelanie, rovnosť a ochranu detí na celom svete. Do týchto aktivít sa zapájame sústavne a priebežne prostredníctvom projektu "ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM" (napr. predaj vianočných pohľadníc, Týždeň modrého gombíka ,Tehlička pre Keňu...). Cieľom týchto projektov je priblížiť poslanie UNICEF a vyvolať záujem o osud detí bez detstva v krajinách, kde deti trpia podvýživou, nedostatkom zdravotníckej starostlivosti, nemajú prístup ku vzdelaniu alebo sú sužované vojnami.

     V tomto školskom roku získala škola opätovne ocenenie - titul: ŠKOLA PRIATEĽSKÁ DEŤOM

     V decembri 2012 sme zorganizovali - PREDAJ VIANOČNÝCH POHĽADNÍC( predalo sa 60 kusov), výťažok z predaja bol určený na financovanie humanitárnych projektov Detského fondu OSN na celom svete, finančný dar pre školu (30% z predaja) sme použili na zakúpenie darčekov a rôznych pomôcok pre deti na Onkologickom oddelení Detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici.

     V máji 2013 - „TÝŽDEŇ MODRÉHO GOMBÍKA“ - v týždni od 13.05.2013 - do 17.05.2013 sa niektorí žiaci našej školy opätovne stali dobrovoľníkmi UNICEF - u a zapojili sa do predaja modrých gombíkov, z ktorých finančný výťažok z predaja je určený na zabezpečenie bezplatných vakcín na očkovanie proti tetanu novorodencom a ich matkám v Laose.

     V spolupráci s dobrovoľníčkou UNICEF - u sa na našej škole uskutočnili 2 interaktívne prezentácie týkajúce sa problematiky „ Práva dieťaťa“

     Zapojili sme sa aj do 8.ročníka projektu,, TEHLIČKA PRE AFRIKU“ ,organizovaného združením SAVIO, ktorého cieľom je nielen oboznámiť žiakov so životom ich rovesníkov v menej rozvinutých krajinách sveta , ale tiež v rámci možností podporiť rozvoj vzdelávania u týchto detí poskytnutím konkrétnej humanitárnej finančnej pomoci.

     Názov projektu: Srdce na dlani

     Organizátor: Centrum dobrovoľníctva a Katedra sociálnej práce PF UMB v Banskej Bystrici

     Cieľom projektu je podporiť dobrovoľnícku prácu v našom regióne.

     21.septembra 2012 sa naša škola zapojila do "Dní dobrovoľníctava v Banskej Bystrici", 19.októbra žiaci 9.A triedy navštívili spolu so svojou triednou učiteľkou Mgr. Májou El Hajry DSS Kompa na ul. 29. augusta v Banskej Bystrici pri príležitosti ich "Dňa otvorených dverí" a skrášľovali okolie tamojších seniorov.

     Názov projektu: INFOVEK - Teleprojekty Asociácie projektu Infovek

     Organizátor: Asociácia projektu Infovek

     Cieľ: Podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov.

     Internetové vedomostné olympiády:

     žiaci raz mesačne riešia on-line testy z vyučovacích predmetov, a tak si overujú svoje nadobudnuté vedomosti.

     Informatická súťaž i-Bobor

     súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v internzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

     Názov projektu: Finančná gramotnosť

     Organizátor: Akadémia vzdelávania OVB n.o.

     Cieľ: Projekt finančného vzdelávania "Moja família"- prostredníctvom internetovej hry, ktorá bola vytvorená za účelom zvýšenia finančnej gramotnosti žiakov základných a stedných škôl.

     Názov projektu: Škola podporujúca zdravie

     Organizátor: MŠ SR

     Cieľ: Zvyšovať povedomie zdravého životného štýlu a zdravej výživy. Prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, duševné zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí.

     Názov projektu: Policajt môj kamarát

     Organizátor: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru, Mesto BB

     Cieľ:Projekt je zameraný na spoluprácu s Policajným zborom. Je organizovaný formou besied (kriminalita, drogová prevencia, dopravná výchova), verejno prospešných činností (skrášľovanie okolia školy), branného preteku a dopravnej súťaže.

     Názov projektu: SOFI - a

     Organizátor: BDNR - BB, ZŠ Trieda SNP 20, BB

     Cieľ: Úzky kontakt žiakov a žiačok s umením, vyzdvihovanie pozitívnych ľudských hodnôt cez estetické vplyvy, možnosť rozvíjať umeleký potenciál dieťaťa.

     Názov projektu: Spolupráca so Stredoslovenskou galériou v BB

     Organizátor: SG - BB, ZŠ Trieda SNP 20, BB

     Cieľ: Vyučovať v zmysle programu "Škola v galérii - galéria v škole". Zapojenie podnetov z galérie a ostatných spoločných aktivít priamo do vyučovacieho procesu a mimoškolských aktivít.

     Názov projektu: Spolupráca so športovým klubom FK Dukla

     Organizátor: FK Dukla, ZŠ Trieda SNP 20, BB

     Cieľ:Rozšíriť možnosť realizácie a postupu v oblasti športu pre žiakov športovo nadaných v novozriadených športových triedach.

     Názov projektu: Márius Pedersen - Triedenie odpadu - ekologický projekt

     Orgenizátor: Zberné suroviny, Márius Pedersen

     Cieľ: Celoročné triedenie odpadu v triedach, v škole, zber odpadu, recyklácia spojená so súťažou medzi zapojenými školami.

     B) Krátkodobé

     Názov projektu: Enviroprojekty

     Organizátor: reagovali sme na aktuálne podnety a projekty vyhlasované občianskymi združeniami, výchovno-vzdelávacími organizáciami, neziskovými organizáciami, agentúrami ...

     V škole máme vypracovaný "EKO-KALENDÁR", ktorý nám pomáha podľa mesiacov a ročných období rozpracovávať a venovať sa rôznym témam o stave životného prostredia, podnecovať záujem o spôsoby riešenia ekologických problémov, uskutočňovať rôzne zbery odpadového materiálu, triediť odpad, zapájať sa do súťaží ...

     Napr.:

     Baterky na správnom mieste,

     Ľahšie to ide ľahšie,

     Okolo sveta 2011 - Naša planéta, naša budúcnosť,

     Vytvorme najdlhšieho hada.

      

     Názov projektu: KOMPARO

     Organizátor: EXAM testing, spol.s.r.o.

     Cieľ: - zisťovanie úrovne vedomostí žiakov zo slovenského jazyka a matematiky na konci 8. ročníka spojené s testami zameranými na ich všeobecné študijné predpoklady,

     - zisťovanie úrovne vedomostí žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky pred celoplošným testovaním žiakov

     - získanie podrobného obrazu o tom, ako ovládajú žiaci jednotlivé časti učiva,

     - porovnanie výsledkov žiakov školy s inými porovnateľnými školami,

     získanie užitočných informácií o výsledkoch vzdelávania pre žiakov, učiteľov a rodičov.

      

     V tomto školskom roku si škola zakúpila a zapojila sa do KOMPARO - dodazníkový prieskum pre žiakov druhého stupňa školy a ich rodičov

     Prieskumu sa zúčastnilo 248 rodičov a 278 žiakov.Výsledky z dotazníkov nám dávajú istý obraz o situácií na našej škole a zároveň nám umožňuje posúdiť ako je na tom naša škola v jednotlivých skúmaných aspektoch v porovnaní v celoslovenským priemerom.

     Na základe vyhodnotenia môžeme konštatovať, že v malých odchýlkach +,-, sme porovnatelní s priemerom škôl v SR.Podrobne spracovaná analýza nám bude slúžiť v nasledujúcom školskom roku ako materiál pre prácu v MZ, PK, triednych učiteľov, vedenia školy.

     Názov projektu: Odstránenie korčuliarskej negramotnosti

     Organizátor: Mesto BB (OZ HC 05)

     Cieľ: vytvorenie základnej predstavy o význame korčuľovania pre zdravie a rekreáciu. Osvojenie si základných pohybových zručností potrebných pre korčuľovanie.

     Názov projektu: Odstránenie plaveckej negramotnosti

     Organizátor: Mesto BB

     Cieľ: Poskytnúť základy plávania v druhom a treťom ročníku, v piatom ročníku sa zamerať na zdokonaľovanie plaveckých štýlov.

     Prevencia kriminality

     Organizátor:Ministerstvo vnútra a MsP BB

     Cieľ:Monitorovať a včasne reagovať na akékoľvek prejavy šikanovania, násilia, delikvencie v školskom prostredí.

     Projekt bol úspešný aj zrealizovaný a výsledkom je kamerový systém v škole (spoločné priestory - chodby, šatne, bezprostredné vonkajšie okolie školy).

     Názov projektu: Týždeň hlasného čítania

     Organizátor: Združenie Orava

     Cieľ: Zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Podpora čítania ako celoživotnej učiacej sa aktivity. Ukázať deťom na vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením i zábavou.

     Názov projektu: Záložka spája deti škôl

     Organizátor: ÚiV, Slovenská pedagogická knižnica - Česko-Slovenský projekt

     Cieľ: Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami, podpora čítania prostredníctvom záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľným spôsobom.

     Názov projektu: FLL- First Lego League

     Organizátor: Nadačný fond MyšLienka

     Cieľ: Podporiť prirodzený záujem mladých ľudí o svet okolo nás. Netradičným spôsobom im priblížiť výskum a vývoj. Ponúknuť motiváciu na ich ďalší profesionálny vývoj vo vede a výskume.

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje