• Ukončenie školského roka 2019/2020
     • Ukončenie školského roka 2019/2020

     • Opäť sa kolotoč povinností uzavrel a začínajú sa letné prázdniny – obdobie, v ktorom žiaci načerpávajú nové sily na ďalší školský rok a obdobie, keď učiteľský zbor pripravuje podujatia na ten ďalší. Tento rok tomu nebolo inak.

      Dňa 30. júna 2020 sa žiaci našej školy zúčastnili záverečného ukončenia školského roka 2019/2020. Žiaci vo svojich triedach dostali vysvedčenie od triednych učiteľov, rozlúčili sa s nimi a obdarovali ich kvetom ako symbol vďaky za ich prácu. Záverečný zvonček ukončujúci tento školský rok spustili naši deviataci, aby sa tak rozlúčili s Dvadsiatkou, ktorá sa už bude navždy spájať s ich detstvom či prvými priateľstvami.

      Chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie učiteľom i žiakom za to, že výborne zvládli nečakanú situáciu v podobe pandémie. Dokázali, že ani škola na diaľku nie je pre nich problémom a že svoje úlohy si dokážu plniť bravúrne, aby došli do cieľa na ceste zvanej vzdelanie. Veríme, že tento rok ste si dokázali, že prekážkou na ceste za poznaním môže byť iba človek sám.

      Taktiež ďakujeme všetkým žiakom za výbornú reprezentáciu školy. Ukázali ste, že ste šikovní a dokážete ľahko konkurovať svojim rovesníkom. Ba čo viac, dokážete ich nejedenkrát i poraziť! Veríme, že svoje úspechy obhájite aj budúci školský rok.

      Lúčime sa s našimi deviatakmi. Nech sa vám darí na stredných školách. Spomeňte si na všetko to pekné, čím ste za celých deväť rokov štúdia prešli.

      V mene celého pedagogického zboru prajeme našim žiakom príjemné leto prežité v zdraví. Nech je plné nezabudnuteľných spomienok, krásnych zážitkov, nových priateľstiev i utužovania tých starých.

      Do galérie Ukončenie školského roka 2019/2020 boli pridané fotografie.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

    • Školský výlet 5.C
     • Školský výlet 5.C

     • Školský rok sa pomaly, ale isto, blíži ku svojmu koncu. Žiakom 5.C bol po splnení školských povinností odmenou 2 dňový školsky výlet.

      Prvý deň absolvovali edukačnú exkurziu, kde spoločne so sprievodcom odhalili bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na Slovensku, tradičné i moderné postupy a technológie, ktorými sa mapy vytvárajú. Vyskúšali si prácu kartografa kedysi a dnes, snažili sa pochopiť vrstevnice a farebnú škálu zobrazenia krajiny na jedinečnom pieskovom interaktívnom modeli.

      Druhý deň sa niesol v športovejšom duchu.
      Žiaci navštívili Erawan Gym, kde boli pod vedením trénerov oboznámení so zmiešaným bojovým umením MMA, Muay Thai a filozofiou klubu. Vyskúšali si pády, kopy a údery. Na konci bolo žiakom vysvetlené, že zneužitie týchto schopností može mať nepríjemne následky a robí zlé meno bojovým športom.

      Ďakujeme Slovenskému múzeu máp a trénerom Erawan Gymu za množstvo nových vedomostí a zmysluplne strávené dni.

      Do galérie 5.C školsky výlet boli pridané fotografie.

      Kolektív 5.C

    • Záver školského roka v ŠKD
     • Záver školského roka v ŠKD

     • Na známosť sa všetkým dáva, mimoriadna zvláštna správa: Tak ako vždy v tomto čase, školský rok sa končí zase. Zmĺkne zvonček, slnko volá: ,,Maj sa dobre, milá škola!“ Oddýchni si abeceda! Dovidenia, naša škola!

      Školský rok sa blíži ku koncu, preto sme sa ho v školskom klube detí rozhodli ukončiť poriadnou zábavou. Pani vychovávateľky pripravili pre deti diskotéku v školskej záhrade, pri ktorej si deti užili zábavy a smiechu neúrekom. Všetci tanečníci boli odmenení sladkosťou. Šťastné, usmiate tváričky a rozžiarené očká boli dostatočným dôkazom toho, že deti sa v ŠKD cítia naozaj skvelo!

      Do galérie Záver školského roka v ŠKD boli pridané fotografie.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“.
     • Projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“.

     • Základná škola, Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici sa zapojila do vzdelávacích mobilít pre učiteľov financovaných zo zdrojov EÚ a vypracovala projekt s názvom „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“ v rámci výzvy 2020 programu Erasmus+ v celkovej sume 25 795 EUR. Cieľom kurzov v rámci programu Erasmus+ bude motivovať a inšpirovať učiteľov, zdieľať skúsenosti s učiteľmi z celého sveta a objaviť svoju kreativitu a následne motivovať a inšpirovať vlastných žiakov. 

      Učitelia za účelom ich ďalšieho osobného a odborného rozvoja, nadobudnutia a zlepšenia odborných kompetencií absolvujú workshopy v krajinách ako Fínsko, Írsko, Slovinsko, Francúzsko, Lotyšsko, Rakúsko a Česko, aby tak zabezpečili rozvoj, modernizáciu a internacionalizáciu samotnej školy.

      Celý 2 ročný projekt „Integrácia – Inovácie, Nápady, Tvorivosť, Efektivita, Gramotnosť, Rozvoj, Alternatíva, Celostnosť, Inklúzia, Aktivita“  zohľadňuje zameranie školy na vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ školy

    • Maksík
     • Maksík

     • 13 žiakov našej školy sa zapojilo do veľkej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavičky. V celoslovenskej a celoročnej korešpondenčnej  matematickej súťaži  súťažili v troch samostatných kategóriách podľa  ročníkov – Maksík -  2, 3, 4.
      Maksík je súťaž, ktorá učí deti nielen logicky myslieť a riešiť matematické záhady, ale vedie ich aj k čítaniu s porozumením. Maksáčikovia zažívajú pri riešení úloh radosť z objavovania, premýšľania. Rôznorodé zaujímavé úlohy zakomponované do napínavých príbehov sú doplnené ilustráciami samotných riešiteľov. Úlohy sú nápadité, inšpiratívne, učia deti myslieť matematicky.
      Nemenej pozitívne je, že súťaž vzbudzuje u žiakov chuť zvedavo pátrať po nových faktoch, vedomostiach, informáciách, vnútorne ich motivuje k samovzdelávaniu,  snaží sa nadchnúť pre „myslenie“ čo najviac žiakov. Dáva deťom čo najviac priestoru na osobný rozvoj, učí ich zodpovednosti, systematickej práci a radosti z myslenia.
      Medzi 30% najúspešnejších žiakov, ktorým sa podarilo vybojovať titul Najmúdrejší Maksáčik, sa zaradili:  
            2.B   Daniel Vrták
                                    3.A   Adam Chalupek
                                    3.A   Andrej Miklošík
                                    4.B   Silvia Grausová
      Ostatní zúčastnení boli za svoju snahu, usilovnosť a preukázanú múdrosť  odmenení titulom Múdry Maksáčik.

      Do galérie Maksík boli pridané fotografie.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Výtvarná súťaž "VESMÍR OČAMI DETÍ 2020"
     • Výtvarná súťaž "VESMÍR OČAMI DETÍ 2020"

     • Hvezdáreň v Banskej Bystrici sa každoročne zapája do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. Jej vyhlasovateľom a organizátorom je Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove spolu s ostatnými astronomickými zariadeniami. Súťaž si získala svojich priaznivcov z radov materských škôl, základných škôl ale aj základných umeleckých škôl. Je úžasné za desaťročia vývoja tejto súťaže pozorovať, že fantázia a nápaditosť detí je nekonečná tak, ako vesmír sám. Vesmír očami detí je farebný a hravý. Z našej základnej školy sa zapojilo niekoľko žiakov a úspešnou sa stala Lucia Riečanová, žiačka 4. B triedy, ktorej práca bola ocenená v okresnom kole XXXV. ročníka výtvarnej súťaže s postupom do celoslovenského kola v kategórií "Základné školy 1. - 4. ročník". Tešíme sa z úspechu a Lucii Riečanovej blahoželáme.

      PaedDr. Tatiana Homoľová, PhD.

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov
     • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov

     • Spomienky sú vždy nostalgické. O to viac, ak sa vraciame do minulosti o viac ako 60 rokv.

      Budova školy bola daná do užívania pri príležitosti 15. výročia SNP. Náklady na stavbu boli vtedy 6 miliónov Kčs. Škola pozostávala z 23 učební, 3 miestností pre laboratórne práce, z 2 klubovní, z čitárne, knižnice, 2 zborovní, 4 kabinetov, telocvične, jedálne, z 1 miestnosti pre družinu a zo zubnej ambulancie. Učitelia po prvýkrát nastúpili do nových priestorov už 24. augusta 1959  a žiaci 3. septembra 1959. Slávnostné otvorenie s bohatým kultúrnym programom sa uskutočnilo v telocvični 5. septembra 1959. Prvým riaditeľom sa stal Jaroslav Glórik a jeho zástupcami boli Marta Štricová a Ondrej Gašpar. Na škole fungovali oddielové rady, skupinové rady, ZRPŠ, ROH, ZČSSP. Žiaci sa venovali už od septembra úprave okolia školy. Výnimkou neboli ani pracovné soboty pedagógov či rodičov... Aj vďaka ich rukám sa budova a jej okolie výrazne zveľaďovalo.

      Dnes je ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica, plnoorganizovanou školou s právnou subjektivitou. Riaditeľom školy je Mgr. Sergej Čabala a zástupkyňami Mgr. Dana Bugáňová a Mgr. Alena Surovcová.

      Dlhodobým zámerom našej školy je rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu, šport, jazykové a informačno-komunikačné kompetencie žiakov. Výučba anglického jazyka od prvého ročníka a druhého cudzieho jazyka od siedmeho ročníka. Rozšírená výučba telesnej výchovy na I. stupni nám plne umožňuje rozvíjať všestranný pohybový talent žiakov. Športové triedy 5.-9. ročník so zameraním na futbal, atletiku, volejbal, spolupráca s klubmi MFK Dukla Banská Bystrica, Futbalovou školou Mareka Hamšíka, ŠK UMB B. Bystrica, VK Brusno.

      Dúfame že aj naďalej bude na našej škole mnoho múdrych a obetavých učiteľov a veľa rozumných a usilovných žiakov, aby sme mohli spoločne počas ďalších desaťročí budovať jej dobré meno  dosahovaním vynikajúcich výsledkov.

      Do galérie Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica má už viac ako 60. rokov boli pridané fotografie.

    • Atletické preteky AK ŠK UMB Banská Bystrica
     • Atletické preteky AK ŠK UMB Banská Bystrica

     • Dňa 5. 6. 2020 sa uskutočnili atletické preteky na 2 štadiónoch AK ŠK UMB. Pretekov sa zúčastnili žiaci

      6.C., 5.C., 4.A., 4.B., a mladší.

      Najlepšie výsledky dosiahli: 

      Najmladšie žiactvo: 1. miesto Michal Piala, 150m – 24,2 s  (5.C),

                                      3. miesto Michal Piala, skok z miesta 191 cm (5.C),

                                      2. miesto Michal Piala, hod 1kg medicinbal 6,80 m (5.C),

                                      1. miesto Michal Piala, 1000m  4:06,1s (5.C),

                                      1. miesto Alex Truben hod loptičkou 26,00 m  (3.A).

      Mladší žiaci : 2. miesto Boris Brštiak – 191 cm (5.C).

      Mgr. Katarína Štulíková

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje