• Deň bez áut v ŠKD
     • Deň bez áut v ŠKD

     • Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Preto sme pri príležitosti „Svetového dňa bez áut“, ktorý sa po prvýkrát oslavoval v r. 2000, pripravili pre deti a ich rodičov v ŠKD akciu s názvom „Deň bez áut v ŠKD“. Cieľom tohto dňa bola podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická, verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.

      Po privítaní prítomných rodičov, detí a príslušníkov Mestskej polície Banská Bystrica pánom riaditeľom sme sa presunuli po oddeleniach na aktivity pripravené pani vychovávateľkami. Na prvom stanovišti absolvovali deti dopravný kvíz o chodcovi v cestnej premávke. Na druhom sa dozvedeli, aká je povinná výbava bicykla a cyklistu. Na treťom stanovišti museli lúštiť krížovku a hľadať dopravné prostriedky v osemsmerovke. Na štvrtom mohli preukázať vedomosti o dopravných značkách. Na piatom stanovišti výtvarnou formou deti tvorili plagát svojho oddelenia zameraný na ekologické formy dopravy a vyfarbovali omaľovánky.

      Na našom krásnom dopravnom ihrisku si potom deti spolu s rodičmi zajazdili jazdu zručnosti na šlapacích autíčkach, trojkolách a kolobežkách pod vedením príslušníkov policajného zboru v BB. Preverili si tak svoje jazdecké schopnosti a šikovnosť nielen deti, ale aj rodičia, pre ktorých bolo pripravené aj malé pohostenie a chutný guláš. Počasie nám prialo a tak sme spoločne prežili príjemné popoludnie plné dopravných aktivít a zábavy.

      Dúfame, že sa páčilo nielen deťom, ale aj všetkým rodičom, starým rodičom a priateľom našej školy.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň bez áut v ŠKD.

      Vychovávateľky ŠKD

    • Vyhodnotenie zberu papiera
     • Vyhodnotenie zberu papiera

     • Najlepší jednotlivci:

      1. miesto: Špilová Alex        7.C - 768 kg
      2. miesto: Oslancová Vanesa    2.A - 664 kg
      3. miesto: Bielak Martin       7.C - 558 kg

      Najlepší v jednotlivých triedach:

      1.A Kšenžighová 16 kg
      1.B Oslancová   664 kg
      2.A Sochor      84 kg
      2.B Čablíková   66 kg
      2.C Zádrapová   80 kg
      3.A Oslanec     253 kg
      3.B Marčeková   50 kg
      3.C Chochulová  104 kg
      4.A Hanzel      39 kg
      4.B Cimerman    69 kg

      5.A Latochová   368 kg
      5.B Gonda       68 kg
      6.A Berky       50 kg
      6.B Tomek       170 kg
      7.A Tragor      42 kg
      7.B Majlingová  32 kg
      7.C Špilová     768 kg
      8.A Alušicová   83 kg
      8.B Perichtová  95 kg
      9.A Nemčok      160 kg 

      Najlepšie triedy
      1.miesto :   7. C  -   2047 kg
      2.miesto :   1. B  -   956 kg
      3.miesto :   8. B  -   541 kg

      Váha spolu      :  8 453 kg

      Všetkých žiakov: 405
      Zapojených: 179
      Nezapojených: 226

      Zapojenosť: 44,2 ℅
      Priemer na 1 žiaka: 20,88 kg

      Ďakujeme žiackemu parlamentu za aktívnu pomoc pri zbere papiera:

      Olas Adam, Petrik Marek            8. A
      Badáni Marek, Damborský Dalibor        8. A
      Inštitoris Michal, Brezanský Richard    9. B
      Bambura Michal, Brštiak Jakub        9. B
      Černák Peter, Králik Jakub        8. A

      Mgr. Barunka Vyšná

    • Biela pastelka
     • Biela pastelka

     • Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom sveta nevidiacich, príležitosťou prejaviť ľudskú ušľachtilosť a solidaritu. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Výber farebného papiera na zviditeľnenie bielych línií symbolizuje existenciu možností riešenia situácií nevidiacich a slabozrakých ľudí. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

      Pod týmto mottom sa 24. septembra 2021 konala verejná zbierka Biela pastelka 2021, ktorú od roku 2002 organizuje každoročne v uliciach slovenských miest Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím.  Ambasádorkou tohtoročného jubilejného 20. ročníka sa opäť stala úspešná slovenská moderátorka Adela Vinczeová, ku ktorej sa ako ambasádori pridali herec Robo Roth a influencer Fero Joke. V našej škole vo výchovno-vzdelávacom procese popri získavaní nových vedomostí a zručností kladieme tiež dôraz na sociálne cítenie a s tým súvisiacu pomoc iným. V tento deň sa naši deviataci stali dobrovoľníkmi, ktorí nielen na pôde školy, ale tiež v uliciach Banskej Bystrice so zbierkou pomáhali. Svojou účasťou na uvedenom podujatí sme prejavili spolupatričnosť so všetkými slabozrakými a nevidiacimi, ktorí sa snažia napriek svojmu hendikepu viesť život samostatný a plnohodnotný. Veríme, že vďaka vyzbieraným financiám sa môžu zúčastniť aktivít a kurzov, ktoré im pomôžu získať zručnosti nevyhnutné pre každodenný život. Je to napríklad bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma či samoobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena, komunikačné zručnosti a podobne.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

      Všetkým ďakujeme za ochotu pomáhať a želáme najmä pevné zdravie.

       Mgr. Mája El Hajry

    • Dopravná výchova na našej škole
     • Dopravná výchova na našej škole

     • Dnes naši žiaci vymenili školské lavice za kolobežky a šliapacie auta. Na dopravnom ihrisku si overili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti.

      Problematika bezpečnosti na cestách je záležitosťou, ktorej treba venovať neustálu pozornosť. Preto sa dopravná výchova stáva jednou z ústredných tém, ktorým sa na našej škole venuje. Hlavným dôvodom na skvalitnenie dopravnej výchovy na Základnej škole Trieda SNP 20 je ochrana zdravia a života detí.

      Štatistiky nehôd a zranení cyklistov a predovšetkým školopovinných detí potvrdzujú, že v o v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke sú veľké rezervy.

      Od začiatku školského roka sa snažíme viesť deti k zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť. Žiaci sa pomocou rôznych aktivít a praktických činností učia, ako a kde sa môžu bezpečne hrať i ako sa má správať účastník cestnej premávky. Osvojujú si teoretické poznatky z oblasti poznania dopravných značiek, predpisov cestnej premávky a križovatiek.

      S uplatňovaním tém dopravnej výchovy nám vo veľkej miere pomáhajú všetci pedagogickí zamestnanci ZŠ, Trieda SNP 20. Z hľadiska organizácie vyučovania a vyučovacích metód sa zameriavame na rozvoj všetkých troch oblastí osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Pri práci s deťmi používame najmä hravé a zážitkové spôsoby práce.

      Našim želaním je, aby dopravná výchova pomohla deťom osvojiť si základné návyky správania sa v rôznych dopravných situáciách. Deti budú vedieť dopravné situácie riešiť správne, budú opatrnejšie, pozornejšie a rozvážnejšie.

      Dopravná výchova detí je významný prvok v znižovaní tragédií na našich cestách!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Dopravná výchova na našej škole.

      Mgr. Sergej Čabala
           riaditeľ školy

    • Týždeň dobrovoľníctva
     • Týždeň dobrovoľníctva

     • V týždni od 16. do 22. septembra 2021 sa v celom banskobystrickom kraji opätovne koná Týždeň dobrovoľníctva, ktorého hlavným cieľom je zvýšiť informovanosť a zapojiť čo najväčší počet ľudí do zaujímavých a prospešných dobrovoľníckych aktivít. Súčasťou „veľkej rodiny dobrovoľníkov“, čiže ľudí, ktorí chcú nezištne pomáhať iným, je už dlhodobo aj naša škola. Preto sa dňa 16. septembra 2021 žiaci 5.A a 8.A triedy spolu so svojimi triednymi učiteľkami, Mgr. Katarínou Mazúchovou a Mgr. Májou El Hajry, vybrali do DD a DSS Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici, aby tam svojou aktívnou prácou pomohli skrášliť exteriér tohto zariadenia. Pre aktuálne platné hygienické opatrenia sme sa nemohli stretnúť so seniormi, ale naši žiaci svojou aktívnou prácou pomohli skrášliť exteriér tohto zariadenia. Hrabali popadané lístie, čistili chodníky, vytrhávali burinu, okopávali kvetinové záhony. Všetkým žiakom, ktorí sa v tento deň zapojili do dobrovoľníckej aktivity, patrí veľké poďakovanie za ochotu pomáhať iným. Síce sa v tento deň nezúčastnili vyučovacieho procesu, ale v duchu hesla „Škola pre život“ určite urobili ďalší malý krôčik tým správnym smerom na ceste k vzájomnej tolerancii, pomoci iným, pochopeniu a ľudskosti. Veď vďaka priamej dobrovoľníckej účasti môžu ľudia nielen získať dobrý pocit z vykonanej práce, ale zároveň môžu pomôcť zlepšiť a skrášliť svet okolo seba.  

       

      Poďakovanie

      Dobrý deň, Týždeň dobrovoľníctva je príležitosťou nechať pozitívnu stopu dobrovoľníctva aj v našom zariadení. Prvý deň nám prišli pomôcť deti zo školy ZŠ Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici,  kde dobrovoľníctvo podporujú a spolupráca s nimi je skvelá už niekoľko rokov.

      Aktívne nám pomohli s plením buriny, úpravou kvetinových záhonov, hrabaním lístia, zametaním hlavnej komunikácie, uprataním altánku, čistením okienok. Pre naše zariadenie boli veľkým prínosom, pretože vďaka takýmto dobrovoľníkom je naša záhrada vždy pekne upravená a čistá. Zo srdca ďakujeme paniam učiteľkám a všetkým zúčastneným žiakom a žiačkam. Všetkým želáme veľa úspechov a ešte raz, veľká vďaka!

      pozdravom Jana Dupáková,
      riaditeľka DD a DSS Senium

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Týždeň dobrovoľníctva.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Zber papiera
     • Zber papiera

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      od 20.9. do 24.9.2021 bude na našej škole prebiehať ZBER PAPIERA.
      Zviazaný papier môžete priniesť počas celého týždňa k bočnému vchodu školy, kde bude pristavený kontajner v čase: 
      RÁNO od 6.30 do 9.00
      POOBEDE od 14:00 do 16.00
      Víťaz v zbere získa pre seba i svoju triedu odmenu! 

      Mgr. Sergej Čabala
           riaditeľ školy

    • Prvé miesto, aj návšteva divadla
     • Prvé miesto, aj návšteva divadla

     •   Nový školský rok sa nám pomaly rozbieha a my sme už stihli absolvovať účelové cvičenie zamerané na ochranu života a zdravia i navštíviť divadlo. Dňa 10. septembra 2021 si žiaci 8.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou, Mgr. Májou El Hajry, a sociálnou pedagogičkou, Mgr. Jankou Trvalovou, pozreli premiéru inscenácie Cyber Cyrano, ktorú napísal významný maďarský dramatik, divadelný a filmový režisér, scenárista István Tasnádi. Aktuálnu tému kyberšikany a závislosti na virtuálnej realite dynamicky a vizuálne spracovalo Bábkové divadlo na Rázcestí pod režijným vedením známej slovenskej režisérky Sone Ferancovej.
        V hre Cyber Cyrano sme sledovali príbeh pätnásťročných spolužiakov, Zuzky, Hanky a Mateja, ktorých životy výrazne ovplyvnili sociálne siete, virtuálne prostredie. Vynikajúce výkony mladých hercov, trojminútové strhujúce videoklipy a aktuálna téma sa postarali o to, že predstavenie bolo mimoriadne zaujímavé. Súčasťou predstavenia bola tiež diskusia o kyberšikane s odborníkom  na danú problematiku, doc. PhDr. Máriom Dulovicsom, PhD., z Katedry pedagogiky UMB v Banskej Bystrici, ktorý sa so žiakmi rozprával o problematike kyberšikanovania. Poukázal hlavne na skutočnosť, že rovnako ako pri iných formách šikanovania, aj kyberšikanovanie je opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho, zraniť. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou, ktorá sa nevie dostatočne brániť. Žiakov upozornil, že na Slovensku je kyberšikana trestným činom od 1. 7. 2021 ( Trestný zákon, § 360b ). Našim ôsmakom tiež pripomenul, že v prípade, ak by sa stretli s akýmkoľvek spôsobom šikanovania, nech sa neváhajú obrátiť na rodičov, učiteľov, prípadne na inštitúcie zaoberajúce sa danou problematikou.

        Po ukončení programu sa žiaci vrátili do školy plní dojmov. V triede ich čakal diplom za 1. miesto v praktickej časti účelového cvičenia, ktoré sa im 7. septembra podarilo obsadiť spomedzi desiatich tried 2. stupňa školy. Sladkou odmenou bola torta, na ktorej si všetci pochutili.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Prvé miesto, aj návšteva divadla.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky
     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky

     • Vážení rodičia.

      Edupage sprístupnil možnosť podávať tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti - elektronicky. Ako vám je dobre známe, povinnosťou zákonného zástupcu je vypisovať vyhlásenie o bezinfekčnosti po každom prerušení v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni /vrátane víkendov a sviatkov/. Toto tlačivo sa dá odteraz vypisovať elektronicky po prihlásení sa pomocou rodičovského konta. Vypĺňanie tlačiva je možné cez webový prehliadač, ale i cez aplikáciu Edupage.

      Postup pre webový prehliadač:

      1. rodič sa prihlási menom a heslom

      2. vľavo hore klikne na ÚVOD a vyberie ŽIADOSŤ

      3. vyberie Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

      4. vyberie dátum, kedy vyhlásenie podáva

      5. Stlačením tlačidla ULOŽIŤ je tlačovo odoslané triednemu učiteľovi, ktorý ho spracuje.

      V aplikácii Edupage si na úvodnej obrazovke vyberiete možnosť:

      Žiadosti/ vyhlásenie -> Pridať žiadosť -> Vyhlásenie o bezinfekčnosti - Netestované okresy -> vyberie dátum -> podať novú žiadosť.

      Kompletný návod aj s obrázkami – klik tu.

      Ak sa rozhodnete pre tlačivá v printovej podobe, ich vzory si môžte stiahnuť tu:

      dokument "Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti"

      dokument "Oznámenie o výnimke z karantény" 

      Mgr. Sergej Čabala
          riaditeľ školy

    • Účelové cvičenie roč. 5. – 9.
     • Účelové cvičenie roč. 5. – 9.

     • Dňa 07. 09. 2020 sa v okolí Banskej Bystrice konala praktická časť účelového cvičenia.
      Žiaci 5. – 9. ročníka boli rozdelení do desiatich skupín (podľa tried) , každá trieda mala svojho veliteľa, ktorý dostal orientačnú mapu Banskej Bystrice a kartičku na zapisovanie získaných bodov. Podľa mapky žiaci hľadali  jednotlivé stanovištia, plnili zadané úlohy a odpovedali na otázky. Správne odpovede boli ohodnotené príslušným počtom bodov.
      Trasa účelového cvičenia pozostávala z piatich stanovíšť, ktoré boli zamerané na upevnenie vedomostí z poskytovania prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia, na schopnosti žiakov vedieť správne vyhodnotiť a riešiť mimoriadne situácie, v ďalších stanovištiach mali žiačky a žiaci školy možnosť vyskúšať si hod granátom a streľbu zo vzduchovky. Posledné, piate, stanovište bolo venované upevneniu si základných vedomostí, zručností a návykov počas orientácie v teréne a schopnosť ich správne používať.

      Vyhodnotenie:  

      1. miesto : VIII.A
      2.miesto : IX.B
      3.miesto : VI.B


      Víťazov čaká sladká odmena. Srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie roč. 5. – 9..

      Mgr. Jakub Kovalčík 

    • Atletika
     • Atletika

     • Podujatie s názvom Detský minimaratón sa konalo 4. 9. 2021 pod pamätníkom SNP.

      Pretekov sa zúčastnili žiaci zo 6. B a 7. C. Najlepšie výsledky dosiahli v kategórii:

      2009 – 2010: 2. miesto Štefan Bician  (7.C)

      2008 – 2007: 3. miesto Martin Bielak (7.C)

      Srdečne blahoželáme! 

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Modernizácia priestorov školy
     • Modernizácia priestorov školy

     • Počas prázdnin sme na našej škole využili čas na rôzne opravy a skrášľovanie interiéru či exteriéru. Vytvorili sme oddychové a relaxačné zóny na prvom a druhom stupni, vymaľovali sa niektoré triedy a opravili elektrické rozvody. Modernizáciou prešla aj učebňa informatiky. Vďaka daru v podobe notebookov od firmy Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a prostriedkov z našej neziskovej organizácie, Sofi n.o., sme učebňu prerobili na moderný vyučovací priestor. V prípade potreby dištančného vyučovania tak máme dostatok notebookov pre tých žiakov, ktorí ich potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojou pomocou pomáhajú.

      360° prehliadku učebňe si môžete pozrieť TU.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok
     • Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok

     • Vo štvrtok, 2. septembra 2021, sa po letných prázdninách vrátili späť do tried žiačky a žiaci našej školy. Tento deň bol významný pre 39 prváčikov, ktorí zažili svoj prvý školský deň. Školský rok 2021/2022 sa začal slávnostným otvorením na dopravnom ihrisku školy. K žiactvu, rodičom, ktorí sprevádzali svoje deti, ku kolegom i všetkým prítomným sa po odznení štátnej hymny SR prihovoril riaditeľ školy, Mgr. Sergej Čabala, aby privítal všetkých zúčastnených. Neobišiel ani našich vzácnych hostí – Mgr. Annu Martišovičovú, vedúcu oddelenia školstva a mládeže Školského úradu v Banskej Bystrici a Mgr. Radovana Ocharovicha, poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorý je zároveň členom Rady školy.

      Pán riaditeľ oslovil všetky prváčky a všetkých prváčikov, aby im poprial veľa úspechov, povzbudil deviatakov, aby zvládli náročný rok plný príprav a ostatnému žiactvu i učiteľskému zboru poprial úspešný školský rok. Otvorenie spríjemnilo hudobné vystúpenie žiakov i pedagógov s následným prednesom poézie.

      Po slávnostnom zahájení sa žiaci odobrali do tried v sprievode triednych učiteliek a triednych učiteľov. Opäť si zaželajme, nech nám táto atmosféra plná energie, ale aj tvorivosti a dobrých medziľudských vzťahov vydržala počas celého školského roka!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok.

      Mgr. Martina Skaličanová

   • Kontakty

    • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
    • zs.snp20@zssnpbb.sk
    • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
    • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
    • 35677767
    • 2020985175
    • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
    • gabriel.stach@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje