• Účelové cvičenie roč. 5. – 9.
     • Účelové cvičenie roč. 5. – 9.

     • Dňa 07. 09. 2020 sa v okolí Banskej Bystrice konala praktická časť účelového cvičenia.
      Žiaci 5. – 9. ročníka boli rozdelení do desiatich skupín (podľa tried) , každá trieda mala svojho veliteľa, ktorý dostal orientačnú mapu Banskej Bystrice a kartičku na zapisovanie získaných bodov. Podľa mapky žiaci hľadali  jednotlivé stanovištia, plnili zadané úlohy a odpovedali na otázky. Správne odpovede boli ohodnotené príslušným počtom bodov.
      Trasa účelového cvičenia pozostávala z piatich stanovíšť, ktoré boli zamerané na upevnenie vedomostí z poskytovania prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia, na schopnosti žiakov vedieť správne vyhodnotiť a riešiť mimoriadne situácie, v ďalších stanovištiach mali žiačky a žiaci školy možnosť vyskúšať si hod granátom a streľbu zo vzduchovky. Posledné, piate, stanovište bolo venované upevneniu si základných vedomostí, zručností a návykov počas orientácie v teréne a schopnosť ich správne používať.

      Vyhodnotenie:  

      1. miesto : VIII.A
      2.miesto : IX.B
      3.miesto : VI.B


      Víťazov čaká sladká odmena. Srdečne blahoželáme!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Účelové cvičenie roč. 5. – 9..

      Mgr. Jakub Kovalčík 

    • Atletika
     • Atletika

     • Podujatie s názvom Detský minimaratón sa konalo 4. 9. 2021 pod pamätníkom SNP.

      Pretekov sa zúčastnili žiaci zo 6. B a 7. C. Najlepšie výsledky dosiahli v kategórii:

      2009 – 2010: 2. miesto Štefan Bician  (7.C)

      2008 – 2007: 3. miesto Martin Bielak (7.C)

      Srdečne blahoželáme! 

      Mgr. Katarína Štulíková

    • Modernizácia priestorov školy
     • Modernizácia priestorov školy

     • Počas prázdnin sme na našej škole využili čas na rôzne opravy a skrášľovanie interiéru či exteriéru. Vytvorili sme oddychové a relaxačné zóny na prvom a druhom stupni, vymaľovali sa niektoré triedy a opravili elektrické rozvody. Modernizáciou prešla aj učebňa informatiky. Vďaka daru v podobe notebookov od firmy Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a prostriedkov z našej neziskovej organizácie, Sofi n.o., sme učebňu prerobili na moderný vyučovací priestor. V prípade potreby dištančného vyučovania tak máme dostatok notebookov pre tých žiakov, ktorí ich potrebujú. Ďakujeme všetkým, ktorí nám svojou pomocou pomáhajú.

      360° prehliadku učebňe si môžete pozrieť TU.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok
     • Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok

     • Vo štvrtok, 2. septembra 2021, sa po letných prázdninách vrátili späť do tried žiačky a žiaci našej školy. Tento deň bol významný pre 39 prváčikov, ktorí zažili svoj prvý školský deň. Školský rok 2021/2022 sa začal slávnostným otvorením na dopravnom ihrisku školy. K žiactvu, rodičom, ktorí sprevádzali svoje deti, ku kolegom i všetkým prítomným sa po odznení štátnej hymny SR prihovoril riaditeľ školy, Mgr. Sergej Čabala, aby privítal všetkých zúčastnených. Neobišiel ani našich vzácnych hostí – Mgr. Annu Martišovičovú, vedúcu oddelenia školstva a mládeže Školského úradu v Banskej Bystrici a Mgr. Radovana Ocharovicha, poslanca Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici, ktorý je zároveň členom Rady školy.

      Pán riaditeľ oslovil všetky prváčky a všetkých prváčikov, aby im poprial veľa úspechov, povzbudil deviatakov, aby zvládli náročný rok plný príprav a ostatnému žiactvu i učiteľskému zboru poprial úspešný školský rok. Otvorenie spríjemnilo hudobné vystúpenie žiakov i pedagógov s následným prednesom poézie.

      Po slávnostnom zahájení sa žiaci odobrali do tried v sprievode triednych učiteliek a triednych učiteľov. Opäť si zaželajme, nech nám táto atmosféra plná energie, ale aj tvorivosti a dobrých medziľudských vzťahov vydržala počas celého školského roka!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Žiakom, učiteľom, ale aj rodičom sa začal nový školský rok.

      Mgr. Martina Skaličanová

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

     • Základná škola, Trieda SNP 20 oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční vo štvrtok 02. 09. 2021

       

      Program prvého dňa v škole:

      8:15 – slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 pre žiakov 1. až 9. ročníka sa uskutoční na dopravnom ihrisku. Bližšie informácie k nástupu žiakov do školy dostanete prostredníctvom vašich triednych učiteľov.

      Jedáleň a školský klub v prvý školský deň nie sú v prevádzke. Školské vyučovanie a stravovanie v ŠJ sa začne v piatok 3.septembra.

      Tešíme sa na Vás!

    • Oznam pre rodičov - Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021
     • Oznam pre rodičov - Stravovanie v školských jedálňach od 1. 9. 2021

     • Vážení rodičia,

      od nového školského roka 2021/2022 nastávajú zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v zmysle právnych úprav zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

      ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ, doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus,  dotáciu môže poberať dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

      Preto žiadame rodičov, ktorých sa uvedené týka, aby odovzdali úradné potvrdenia do poštovej schránky ZŠ Trieda SNP 20 alebo na sekretariát školy do 6. 8. 2021.

      Ceny obedov od 1.9.2021

      1. stupeň .... 1,21 Eur

      2. stupeň .... 1,30 Eur

      športovci ....  1,56 Eur

      CENA REŽIJNÉHO POPLATKU

      Zákonný zástupca žiaka ZŠ je povinný prispievať na režijné náklady v školskej jedálni ako súčasti ZŠ paušálne čiastkou 8,00 € mesačne. Poplatok za réžiu sa stiahne pri prvom dobití obedu na mesiac.

      Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to číslo stravníka používané ako prihlasovacie meno, ktoré dostanete s čipovou kartou  od vedúcej jedálne. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Je tiež potrebné uviesť  do poznámky pre prijímateľa aj  meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

      Dotácia na stravu bude poskytnutá len ak predložíte:

      potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. /čestné vyhlásenie nájdete tu/

      Viac informácií nájdete TU

       

    • Science on Stage – Veda na scéne
     • Science on Stage – Veda na scéne

     • SonS je obrovská európska iniciatíva zameraná na podporu vyučovania prírodných vied, matematiky a informatiky (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) na úrovni základných a stredných škôl. Hlavným poslaním SonS je podporovať zdieľanie dobrých skúseností STEM učiteľov z inovatívnej výučby a práce s mládežou. Aktuálne v rámci SonS spolupracujú učitelia z viac ako 30 krajín.

      Dňa 06. 07. 2021 sa na národnej prehliadke Science on Stage predstavili aj učitelia z našej základnej školy. Vo svojom príspevku s názvom „Nech programovanie lieta a Micro:bit ako hudobný nástroj – piano“ odprezentoval Mgr. Gabriel Stach možnosť využitia programovateľných dronov Tello vo vyučovaní informatiky na základnej škole. V časti „Micro:bit ako hudobný nástroj – piano“ odprezentoval Mgr. Radoslav Žolko možnosť prepojenia informatiky a hudobnej výchovy pomocou stavebnice Micro:bit. Na prehliadke prezentovalo takmer dvadsať učiteľov z celého Slovenska.

       

      Záznam celej prehliadky si môžete prezrieť tu.

      Prezentovanie našich učiteľov nájdete v tomto odkaze približne v 30 minute.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Science on Stage – Veda na scéne.

      Mgr. Gabriel Stach,  Mgr. Radoslav Žolko

    • Ukončenie školského roka 2020/2021
     • Ukončenie školského roka 2020/2021

     • Opäť sa kolotoč povinností uzavrel a začínajú sa letné prázdniny – obdobie, v ktorom žiaci načerpávajú nové sily na ďalší školský rok a obdobie, keď učiteľský zbor pripravuje podujatia na ten ďalší. Tento rok tomu nebolo inak.

      Dňa 30. júna 2021 sa žiaci našej školy zúčastnili záverečného ukončenia školského roka 2020/2021. Žiaci vo svojich triedach dostali vysvedčenie od triednych učiteľov, rozlúčili sa s nimi a obdarovali ich kvetom ako symbol vďaky za ich prácu. Záverečný zvonček ukončujúci tento školský rok spustili naši deviataci, aby sa tak rozlúčili s Dvadsiatkou, ktorá sa už bude navždy spájať s ich detstvom či prvými priateľstvami.

       

      Chceli by sme vyjadriť úprimné poďakovanie učiteľom i žiakom za to, že výborne zvládli nečakanú situáciu v podobe pandémie. Dokázali, že ani škola na diaľku nie je pre nich problémom a že svoje úlohy si dokážu plniť bravúrne, aby došli do cieľa na ceste zvanej vzdelanie. Veríme, že tento rok ste si dokázali, že prekážkou na ceste za poznaním môže byť iba človek sám.

       

      Taktiež ďakujeme všetkým žiakom za výbornú reprezentáciu školy. Ukázali ste, že ste šikovní a dokážete ľahko konkurovať svojim rovesníkom. Ba čo viac, dokážete ich nejedenkrát i poraziť! Veríme, že svoje úspechy obhájite aj budúci školský rok.

       

      Lúčime sa s našimi deviatakmi. Nech sa vám darí na stredných školách. Spomeňte si na všetko to pekné, čím ste za celých deväť rokov štúdia prešli.

       

      V mene celého pedagogického zboru prajeme našim žiakom príjemné leto prežité v zdraví. Nech je plné nezabudnuteľných spomienok, krásnych zážitkov, nových priateľstiev i utužovania tých starých.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Ukončenie školského roka 2020/2021.

      Mgr. Sergej Čabala

      riaditeľ ZŠ, Trieda SNP 20, Banská Bystrica

    • Futbalový zápas
     • Futbalový zápas

     • V pondelok 28.6.2021 sa uskutočnil priateľský futbalový zápas medzi učiteľmi a žiakmi 9.A. Žiaci podali veľmi dobrý výkon, no musíme vyzdvihnúť aj futbalovosť učiteľov, ktorí mali družstvo doplnené aj o asistentku Máriu Filipovú. V dramatickom zápase nakoniec vyhrali učitelia, ale podstatné je, že aj takýmto spôsobom sa na škole prehlbujú dobré vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi.

      Deviatakom želáme veľa úspechov v živote.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbalový zápas.

      Mgr. Gabriel Stach

    • Dielňa ľudových remesiel pre žiakov druhého stupňa
     • Dielňa ľudových remesiel pre žiakov druhého stupňa

     • V spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom našu školu v mesiacoch máj a jún navštívili zruční remeselníci. Žiaci mali možnosť spoznať rozličné techniky ľudových remesiel, ako napríklad modelovanie z hliny, glazovanie, pletenie košíkov a vyskúšať si, aké náročné je vytvoriť hlinený tanierik či upliesť prútený košík. Žiakom sa aktivity páčili a boli pre nich spestrením vyučovacích hodín výtvarnej výchovy. Veríme, že organizovanie takýchto aktivít môže vzbudiť záujem o tradičné remeslá a podporiť kultúrne povedomie žiakov.

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Nie je zmena ako zmena. Ľudské práva a klimatická zmena.
     • Nie je zmena ako zmena. Ľudské práva a klimatická zmena.

     • Ekologické cítenie a záujem o budúcnosť našej planéty sme tento školský rok rozvíjali u žiakov druhého stupňa aj na hodinách občianskej náuky s pani učiteľkou Májou El Hajry a pánom učiteľom Radoslavom Žolkom. Nadobudnuté znalosti sme sa snažili umelecky stvárniť na hodinách výtvarnej výchovy, kde žiaci vyjadrili potrebu chrániť našu planétu pre ďalšie generácie. Zapojili sme sa do 9. ročníka súťaže Moje ľudské práva, ktorú organizovalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Do súťaže sme poslali 12 prác. Ďakujeme organizátorom súťaže za milý ďakovný list, ktorý sme obdržali.

            „Slovenské národné stredisko pre ľudské práva si Vám dovoľuje poďakovať za účasť v 9. ročníku súťaže Moje ľudské práva. Výtvarné práce žiakov a žiačok Vašej školy prispeli k vysokej umeleckej aj ľudsko-právnej úrovni tejto súťaže.

            Stredisko súčasne ďakuje pedagogickému kolektívu Vašej školy za odbornú pomoc žiakom a žiačkam  pri tvorbe výtvarných prác. Chceme vysloviť presvedčenie, že aj takéto aktivity patria do výchovno-vzdelávacieho procesu a umožňujú žiakom hlbší osobnostný a vedomostný rozvoj.“

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Kováčova Bystrica 2021
     • Kováčova Bystrica 2021

     • Kováčova Bystrica je známa súťaž v interpretácii poézie a prózy, ako aj vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov, ktorú sa aj napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a presunutí vyučovania do dištančného prostredia podarilo organizátorom už po sedemnástykrát uskutočniť.

      Naši žiaci sa zapojili hneď do viacerých kategórií. V kategórii Prednes prózy žiakov 5., 6., 7. ročníka Amélia Ondrišová, žiačka 6.B triedy, ktorá sa zapojila aj do druhej kategórie, a to Vlastná literárna tvorba. Spolu s ňou súťažil v tejto kategórii aj Jakub Kubík z 5.A triedy a Nikol Bálintová zo 7.B triedy.

      Naši žiaci vytvorili zaujímavé texty a práca Nikol Bálintovej odbornú porotu natoľko zaujala, že získala krásne 2. miesto.

      Srdečne gratulujeme! Tešíme sa na Vaše práce aj o rok!

      Ostatné výsledky si môžete pozrieť tu:

      http://icm.sk/bb_spravodajstvo/clanok/kovachova_bystrica_2021_vsledky/

      Mgr. Petra Nemčoková

    • Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!
     • Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!

     • Aj tieto slová si mohli povedať žiaci 7.A triedy spolu so svojou triednou učiteľkou Májou El Hajry, keď vystúpili z vlaku, ktorým sa vrátili z koncoročného školského výletu v Slovenskej Ľupči. Napriek hroziacim búrkam nám totiž po celý deň vydržalo krásne slnečné počasie. A slniečko sprevádzalo naše kroky aj počas túry na Ľupčiansky hrad, počas prehliadky MiniFarmy, v ktorej asi najväčšou atrakciou sú lamy alpaky, ale aj pštrosy, srnky a iné zvieratá. Siedmaci si ich mohli pozrieť, odfotiť, ale aj pohladiť. No a potom už náš výlet pokračoval do Driekynskej doliny, kde sme si pochutili na opečených špekáčikoch  a následne sa ešte osviežili v blízkom potoku. Príjemne unavení, ale plní nových zážitkov a nabití pozitívnou energiou sme sa v neskorých popoludňajších hodinách vrátili domov.                                                

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Už sme prišli z výletu, nezmokli sme, už sme tu...!.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Pre Ninku
     • Pre Ninku

     • Aj v tomto školskom roku sme pokračovali v zbieraní vrchnákov z PET fliaš a obalov pre Ninku z Hornej Mičinej. Dievčatko, ktoré osobne nepoznáme, ale vieme, že nemá ľahký osud práve kvôli ťažkému zdravotnému znevýhodneniu, s ktorým prišlo na svet. Napriek tomu, že viac ako polovicu školského roka sa žiaci 2.stupňa učili dištančne, podarilo sa nám spoločne celej škole naplniť tri veľké plastové vrecia. Koncom tohto týždňa vyzbierané vrchnáky poputujú k Ninke a my veríme, že finančný výťažok za ne, jej aspoň trošku pomôže skvalitniť život. Všetkým ďakujeme za pomoc a podporu a v školskom roku 2021/2022 zbierame ďalej!

      Dovtedy želáme všetkým krásne slnečné leto, pevné zdravie, pohodu, nové zážitky a novú energiu. 

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Pre Ninku.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Rozlúčková diskotéka ŠKD
     • Rozlúčková diskotéka ŠKD

     • V piatok 25. júna sme sa rozlúčili v klube so školským rokom diskotékou, ktorá sa konala od 14:00hod. v školskej záhrade. Deti sa dobre zabavili a najlepší tanečníci dostali sladkú odmenu od p. vychovávateliek. Užite si deti krásne slnečné prázdniny a vidíme sa opäť v klube v septembri 2021 v novom školskom roku.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčková diskotéka ŠKD.

      Vaše pani vychovávateľky

    • Zakončenie tréningového procesu
     • Zakončenie tréningového procesu

     • Žiaci 5.B a 6.C. (športové triedy) zakončili v školskom roku 2020/2021 tréningový proces na plavárni na Štiavničkách. Atlétov čakajú ešte preteky 3. 7. a 10. 7. v Žiari nad Hronom na novom štadióne.

       

    • Hviezdy sú tiché
     • Hviezdy sú tiché

     • V posledných dňoch školského roka 2020/2021 sme si dopriali ešte jeden kultúrny zážitok. Dňa 24. júna 2021 si 48 žiakov zo 7., 8. a 9. ročníka našej školy spolu s pani učiteľkou Lenkou Adamovou a Májou El Hajry pozrelo divadelné predstavenie Hviezdy sú tiché v Bábkovom divadle Na rázcestí v Banskej Bystrici. Predstavenie je kolážou denníkov z vojnových čias a hlavnými hrdinkami sú štyri dievčatá vo veku od 9 do 17 rokov- Anna, Alja, Helga a Tanja. Všetky zažili prvú alebo druhú svetovú vojnu a zanechali svoje autentické svedectvo v denníkových zápiskoch. Píšu v nich o domove, rodine, láske, o neustálom ohrození života. Je v nich odhodlanie a sila, ktoré nezávisia od veku a rodiny. Sú v nich slová, ktoré majú byť počuté. Dnes.Všade. Aby v tomto prípade neplatilo, že história sa opakuje, aby sa smutná a temná história už nezopakovala.

      V závere tohto náročného školského roka všetkým želáme krásne pokojné slnečné letné dni.

      Mgr. Mája El Hajry

    • Energoland
     • Energoland

     • Žiaci 7.B sa 23.6.2021 zúčastnili historicko-vedeckej exkurzie. Navštívili kláštor v Hronskom Beňadiku a vedecko-zábavné centrum Energoland.

      Bývalý benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku je najstaršou a najvýznamnejšou stojacou  benediktínskou kultúrnou pamiatkou na Slovensku. Benediktíni kláštor opustili v 16. storočí a kláštor prešiel následne významnými fortifikačnými úpravami v súvislosti s protitureckou obranou. V súčasnosti funguje ako farský úrad a sídlo misijnej rehole pallotínov.

      Energoland sa nachádza v priestoroch Informačného a tréningového centra jadrovej elektrárne Mochovce, ktoré je situované v blízkosti hlavnej vrátnice komplexu. Je to informačné centrum určené predovšetkým pre školy a verejnosť. V Energolande sa nachádza viac ako tridsať objektov, aplikácií a interaktívnych expozícií. Žiaci v priestoroch expozície získali ucelenú informáciu o histórii, prítomnosti a budúcnosti, o tom, ako vzniká elektrická energia, o celkovej potrebe energie pre človeka, mesto, krajinu, svet. V 3D kine si žiaci pozreli film Odyssey Energy. Dizajn Energolandu je mierne inšpirovaný filmom Vesmírna odysea od Stanley Kubricka.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Energoland.

      Mgr. Ivan Paška a Mgr. Gabriel Stach

    • Maksík
     • Maksík

     •   Aj v tomto školskom roku sa 15 žiakov našej školy zapojilo do veľkej matematickej súťaže pre všetky bystré hlavičky. V celoslovenskej a celoročnej korešpondenčnej  matematickej súťaži  súťažili v troch samostatných kategóriách podľa  ročníkov – Maksík -  2, 3, 4. 
        Maksík je rozprávkovým sprievodcom detí po svete matematiky. Je to súťaž, ktorá učí deti nielen logicky myslieť a riešiť matematické záhady zakomponované do správ z celého sveta, ale vedie ich aj k čítaniu s porozumením a vyhľadávaniu potrebných údajov v texte. Maksáčikovia zažívajú pri riešení úloh radosť z objavovania, premýšľania. Úlohy sú nápadité, inšpiratívne, učia deti myslieť matematicky.
      Súťaž vzbudzuje u žiakov chuť pátrať po nových faktoch, vedomostiach, informáciách, vnútorne ich motivuje k samovzdelávaniu. Dáva deťom čo najviac priestoru na osobný rozvoj.
      Medzi 30% najúspešnejších žiakov, ktorým sa podarilo vybojovať titul Najmúdrejší Maksáčik, sa zaradili:  

      2.A   Adam Kšenžigh 
      2.A   Matej Martinec
      3.A  David Hanzel
      3.B  Daniel Vrták
      3.B Jakub Strelec
      4.A  Andrej Miklošík
      4.A  Adam Chalupek

      Ostatní zúčastnení získali za šikovné zvládnutie náročných úloh zo všetkých kútov sveta hrdý titul Múdry Maksáčik.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Maksík.

      Mgr. Andrea Paučulová

    • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých
     • Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

     • Škola nemá deťom a mladým ľuďom poskytovať iba vedomosti, ale má ich aj formovať, vychovávať. To sa deje aj prostredníctvom preventívnych programov, ktoré prebiehajú na školách.      

      Dňa 22.6.2021 sa  žiaci 8.A., 8.B. a  9.A. triedy našej školy zúčastnili besedy s preventistkou Okresného riaditeľstva policajného zboru kpt. Mgr. Katarínou Cimermanovou o „Trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých“.

         Cieľom bolo  zvyšovanie trestno-právneho povedomia žiakov našej školy, predchádzanie trestnej činnosti a znižovanie rizika stať sa obeťou trestného činu. Žiaci  boli oboznámení s trestným zákonom, ktorý vymedzuje trestno-právnu zodpovednosť, druhy sankcií i tresty.

      Informácie, ktoré odzneli, boli pre nás zaujímavé a prínosné. Rozšírili nám náš všeobecný rozhľad o veciach, nad ktorými sme doposiaľ nerozmýšľali, dokonca mysleli sme si, že sa nás netýkajú.

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých.

      Mgr. Trvalová, sociálny pedagóg

  • Kontakty

   • Základná škola, Trieda SNP 20, Banská Bystrica
   • zs.snp20@zssnpbb.sk
   • Sekretariát - 048/4144723, 0917 426 815. Vedúca školskej jedálne - 048/4141722. Školský klub detí - 0901 717 231. Sociálny pedagóg - 0910 734 066.
   • Trieda SNP 20, 974 47 Banská Bystrica
   • 35677767
   • 2020985175
   • Mgr. Sergej Čabala - 0910 778 024, sergej.cabala@gmail.com
   • gabriel.stach@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje